No category

منابع پایان نامه درمورد حل مسئله، سبک تفکر، پردازش اطلاعات

بيشتر شبيه گروه متوسط عمل مي کنند(برهمند، 1389).2-1-7 فرهنگ و فرزندپروريبه نظر مي رسد که زمينه فرهنگي خانواده، تاثير مهمي در باورهاي والدين براي پرورش فرزندان داشته باشد. تفاوتهاي فرهنگي، مي توانند تفاوتهاي خاصي را ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع پایان نامه درمورد ابراز وجود، خانواده ها، بزرگسالان

فشارهاي رواني دچار مشکل مي شوند(زيگلمن، 2001، به نقل از دياز، 2005).والدين مسامحه گر يا بي اعتنا ( بي کفايت يا طرد کننده): والديني که کنترل پايين و پذيرش پايين را ترکيب مي کنند، نسبتا ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

منابع پایان نامه درمورد خانواده ها، آداب و رسوم، احساس حقارت

ت نيز عملکرد خوبي دارند و در ابراز محبت و علاقه و مهرباني دريغ نمي‌ورزند. آنها حقوق ويژه خود را به عنوان يک بزرگسال مي‌شناسند و به علايق فردي و ويژگي‌هاي خاص کودک خود نيز ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

دانلود تحقیق در مورد شبیه سازی، مدلسازی، دی اکسید کربن

03 mol/m3)CO2/Heptane4.481373.1515.2573.0102CO2/Heptane1.724393.1517.8860.8405CO2/Heptane3.447393.1517.8861.82CO2/Heptane4.481393.1517.8862.4225CO2/Hexadecane1.724313.154.5121.3626CO2/Hexadecane3.447313.154.383.3199CO2/Hexadecane4.481313.154.3044.8858CO2/Hexadecane6.895313.154.1369.9379CO2/Hexadecane1.724333.155.3920.989CO2/Hexadecane3.447333.155.232.2511CO2/Hexadecane4.481333.155.1353.1644CO2/Hexadecane6.895333.154.9275.8069CO2/Hexadecane8.618333.154.7888.0918CO2/Hexadecane1.724353.156.3850.7656CO2/Hexadecane3.447353.156.1831.68CO2/Hexadecane4.481353.156.1372.308CO2/Hexadecane6.895353.155.8124.0217CO2/Hexadecane8.618353.155.6425.4553CO2/Hexadecane1.724373.157.5030.621CO2/Hexadecane3.447373.157.2531.3335CO2/Hexadecane4.481373.157.1111.8079جدول 6-1- فهرستی از پارامترهای مورد نیاز برای شبیه سازی فرآیند انتقال جرم (ادامه)System typePressure (MPa)Temperature (K)Diffusion Coefficient (10-9 m2/s)Ceq (103 mol/m3)CO2/Hexadecane6.895373.156.7993.059CO2/Hexadecane8.618373.156.5914.0771CO2/Hexadecane1.724393.158.7640.522CO2/Hexadecane3.447393.158.4551.1056CO2/Hexadecane4.481393.158.281.4867CO2/Hexadecane6.895393.157.8992.4702CO2/Hexadecane8.618393.157.6473.255N2/Heptane1.724313.158.3360.2185N2/Heptane3.103313.158.3360.3941N2/Heptane4.482313.158.3360.5694N2/Heptane7.239313.158.3360.919N2/Heptane8.618313.158.3361.0936N2/Heptane18.271313.158.3362.1363N2/Heptane25.166313.158.3363.1784N2/Heptane30.681313.158.3363.8771N2/Heptane1.724333.1510.5070.2114N2/Heptane3.103333.1510.5070.3834N2/Heptane4.482333.1510.5070.5555N2/Heptane7.239333.1510.5070.9N2/Heptane8.618333.1510.5071.0725N2/Heptane18.271333.1510.5072.2862ا جدول 6-1- فهرستی از پارامترهای مورد نیاز برای شبیه سازی فرآیند انتقال ادامه مطلب…

By yyoozita, ago