پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1164)

2-4-2) الگوریتم AHP702-5) پیشینه تحقیق72فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق3-1) مقدمه763-2) روش تحقیق763-3) قلمرو تحقیق:773-4) شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات:773-5) گام های تحقیق783-6) پایایی پرسشنامه783-7) روایی پرسشنامه793-8) جامعه و نمونه تحقیق793-9) روش تجزیه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1165)

2. ساختار سازمانی چه تاثیری بر اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت انتظامی تبریز دارد ؟1-7 فرضیه های تحقیقفرضیه اصلیعوامل سازمانی بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت تبریز تأثیر دارد.فرضیه های فرعی1. فرهنگ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1166)

2-1- رأی و اقسام آن…………………………………………………………………………………………………………………….72-1-1- حکم …………………………………………………………………………………………………………………………72-1-2- قرار …………………………………………………………………………………………………………………………..82-2- طرق اعتراض نسبت به آراء …………………………………………………………………………………………………..92-2-1- طرق عادی اعتراض نسبت به آراء …………………………………………………………………………………10 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1167)

فصل اول – کلیات51-1- تعریف وا‍‌ژه ها51-1-1-مجازات51-1-2-فرزند61-1-3- قتل61-1-4- حقوق ایران61-1-5- فقه امامیه71-1-6- فقه عامه71-2- تاریخچه فرزند کشی ومجازات آن71-2-1- دوران جاهلیت قبل از اسلام71-2-2- دوران بعد از اسلام81-2-3- دوران قبل از انقلاب91-2-4 – دوران بعد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1168)

مبحث پنجم: مخاطبان تنبیهگفتار اول : کودکان18 1-مرحله شیر خوارگی192-مرحله نوپایی203-مرحله کودکی21گفتار دوم : نوجوانان و جوانان 221-دوره دبیرستان(متوسطه اول)222-دوره دبیرستان(متوسطه دوم)22گفتار سوم : خانواده23فصل دوم: بزهکاریمبحث اول:تعریف بزهکاریگفتار اول: بزهکاری درلغت25گفتار دوم: بزهکاری دراصطلاح ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1171)

3-3-1-گفتار اول: اهمیت موضوع403-3-2-گفتار دوم: علم و آگاهی مرتکب403-3-2-1- مبحث اول: سوء نیت عام423-3-2-2- مبحث دوم: سوءنیت خاص43فصل چهارم ماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت444-1- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (1161)

2-15-2) مطالعات انجام شده در خارج از کشور45فصل سوم: روش تحقیق3-1) مقدمه493-2) روش تحقیق493-3) جامعه آماری493-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه493-5) روش گردآوری داده ها و اطلاعات513-6) ابزار گردآوری اطلاعات513-7) اعتبار یا روایی ادامه مطلب…

By 92, ago