مقالات و پایان نامه ها

b (4074)

ÏÇäԐÇå ẨÇÏ ÇÓáÇăí æÇÍÏ ÇåæÇ̉ “M. A. ÇíÇä₫äÇăå ÈÑÇí ÏÑíÇƯÊ ÏÑ̀å ˜ÇÑÔäÇÓí ÇÑÔÏ ” ÑÔÊå: ÍÓÇÈÏÇÑí ăæÖæÚ: ÇÑ̉íÇÈí ăÇáí Èå ˜ă˜ ăÏá ÇÑ̉Ô ÇỬæÏå Ç̃ÊƠÇÏí(EVA)æÊÍáíá å̉íäå ƯÇíÏå (CBA) ÈÑÇí ˜ÇÑÎÇäå ÊæáíÏ ÊÎÊå äíăå ƠäÚÊí ÏÑÇÓÊÇä ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4085)

3-1 مقدمه در فصول پيشين مفاهيمي مانند مبدل‌هاي چند سطحي مانند اينورترها و چاپرها و کاربرد آن‌ها بحث گرديد و در اين فصل به موضوعاتي که صرفاً ماحصل پژوهش است پرداخته خواهد شد. در اين ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4064)

فصل چهارم تجزيه و تحليل دادهها 4-1- مقدمه براي تجزيه و تحليل دادهها، نياز به روشهاي خاص آماري است. تجزيه و تحليل دادهها مرحلهاي است كه اطلاعات بدست آمده از مرحله جمع‌آوري دادهها جهت مقايسه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4075)

ƯåÑÓÊ ăØÇáÈ ÈÎÔ Çæá ( ßáíÇÊ ¡ ÑæÔ ÔäÇÓí ¡ ÇэæÈ äÙÑí ) ƯƠá Çæá : ßáíÇÊ1- ØÑÍ ăÓĂáå æ ÇåÏÇƯ ÊÍ̃í̃ …………………………………………………………………………………………………………………….12- ÇåăíÊ æ ÖÑæÑÊ ăæÖæÚ ………………………………………………………………………………………………………………………..33- ÓÆæÇáÇÊ ŽæåÔ ……………………………………………………………………………………………………………………………………44- ăƯÇåíă ÇƠáí ŽæåÔ ……………………………………………………………………………………………………………………………..45- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4086)

3-1) جامعه آماري جامعه آماري به کل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد که محقق مي‌خواهد به تحقيق درباره آن بپردازد. (صائبي و شيرازي، 1381). در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل دو گروه به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4087)

عنوان : نقش آموزشهاي رسمي فني و حرفه‌اي در توسعه فعاليتهاي غيركشاورزي “مطالعه موردي شهرستان قائم‌شهر” موضوع: ـ بررسي نقش آموزشهاي رسمي (كلاسيك) فني و حرفه‌اي در توسعه فعاليتهاي غيركشاورزي، تأثير اين فعاليتها در توسعة ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4066)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز فرم(10) درخواست تصويب موضوع پايان‌نامة كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي عنوان تحقيق به فارسي …………….جايگاه سکوت در قراردادها………………………………………. عنوان تحقيق به انگليسي ……………………….silence in the contract…………………………….. رشته و گرايش …………………………………………………….. ادامه مطلب…

By 92, ago