منابع و مآخذ
اصلانخاني، محمدعلي؛ شمس، امير و شمسي پور دهکردي، پروانه. (1387). رابطه هوش هيجاني و عوامل شخصيتي در ورزشکاران بزرگسال نخبه و غيرنخبه. نشريه تربيت بدني (علوم حرکت انسان)، شماره 1، صص 12-3.
آرمسترانگ، توماس. (1385). هفت نوع هوش، ترجمه ناهيد سپهر پور. چاپ اول، تهران: انتشارات پيک آوين.
بالغي زاده، سوسن. (1381). مقايسه تاثير آموزش براساس ديدگاه گاردنر و شيوه سنتي بر عملکرد رياضي دانش آموزان سال دوم راهنمايي شهرستان شهريار. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تربيت معلم تهران.
برابردي، تراويس و گريوز، جين. (1388). هوش هيجاني (مهارتها و آزمونها). ترجمه حسن گنجي. چاپ سوم، تهران: نشر ساوالان.
برنيكرهوف، روبرت و درسلر، دنيس. (1377). اندازهگيري بهرهوري: راهنمايي براي مديران و متخصصان، ترجمه دكتر محمود عبدالله زاده. تهران: انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
بشارت، محمد علي. (1384). بررسي تاثير هوش هيجاني بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي در مرحله انتقال از دبيرستان به دانشگاه. مجله علوم روان شناسي، شماره 13، صص 41-26.
پرهيزگار، محمدمهدي و جاويد، سارا. (1386). بررسي تاثير هوشمندي رقابتي بر رضايت مشتري (مورد کاوي: بانک الف).
پورحسين، مجيد .(1377). قدم به قدم با سيستمهاي تضمين كيفيت. تهران: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
ترابيان، ليلا. (1388). رابطه بين فرهنگ نظام آموزشي و روحيه نوآوري در مقطع متوسطه استان کرمان. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه الزهراء تهران.
جعفري، مصطفي و فهيمي، اميرحسين. (1379). ابزارهاي استراتژيك و فرهنگي مديريت كيفيت فراگير. تهران : انتشارات موسسه فرهنگي رسا.
حدادي كوهسار، علي اكبر. (1383). بررسي مقايسهاي رابطه هوش هيجاني باسلامت روان و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان شاهد و غيرشاهد دانشگاه تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني، دانشكده علوم انساني، دانشگاه شاهد.
حسنزاده، رمضان. (1387). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: ساوالان.
حسيني هاشم زاده، داود. (1388). بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان بانک صنعت و معدن. نشريه مديريت بازرگاني، دوره اول، شماره 2، صص 82-63.
حيرتي، نيما. (1386). سنجش رضايت مشتريان با استفاده از مدل ACSI (مطالعه موردي سنجش رضايت مشتريان روغن‌موتور خودرو در ايران). کنفرانس ملي ارتباط با مشتري، تهران.
خاکزاد، هدا. (1392). تاثير هوش چندگانه گاردنر بر موفقيت ورزشکاران در شهرستان قائمشهر. پاياننامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر.
خائف الهي، احمد علي و دوستار، محمد، (1382). ابعاد هوش هيجاني. مديريت و توسعه، شماره 18، صص 63-52.
خداداي، محمدرسول؛ کاشف، ميرمحمد؛ سيدعامري، ميرحسن و اعلمي کشکي، معصومه. (1392). رابطه بين مولفههاي هوش سازماني و فرهنگ سازماني در اداره کل و ادارت تربيت بدني آذربايجان شرقي. فصلنامه مديريت ورزشي، دوره پنجم، شماره 3، صص 189-175.
دلاور، علي. (1388). روش تحقيق در علوم انساني. تهران: رشد.
رابينز، استيفن. (1388). مباني رفتار سازماني، ترجمه اميدواران و ديگران. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
رحيمي پردنجاني، سعيد و غباري بناب، باقر. (1390) تاثير مداخله مبني بر نظريه هوش گاردنر بر خودکارآمدي عمومي دانش آموزان ناشنواي هنرستاني شهر اصفهان. مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري، سال اول، شماره اول، پاييز و زمستان. صص 86-73.
رحيمي، غلامرضا؛ نوروزي، محمدرضا و سريعالقلم، نرگس. (1391). بررسي رابطه هوش چندگانه مديران با اثربخشي سازماني شرکت گاز آذربايجان شرقي. فصلنامه مديريت، سال نهم، شماره 25، صص 34-21.
رضائيان، علي. (1389). اصول مديريت. چاپ بيست و يکم، تهران: انتشارات سمت.
رمضاني، خسرو. (1378). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري و علوم اجتماعي. ياسوج: فاطميه.
رنجبريان، بهرام و براري، مجتبي. (1388). بازاريابي رابطهمند، رويکردي براي بهبود رضايت مشتري. پژوهشنامه مديريت اجرايي، سال نهم، شماره2، صص 82-64.
سپهريان، فيروزه. (1386). هوش هيجاني. اروميه: جهاد دانشگاهي واحد آذربايجان غربي.
سوختهسرايي، زهرا. (1389). رابطه بين فرهنگ سازماني و پرورش روحيه خلاقيت در دبيران دوره متوسطه شهرستان راميان. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
سياروچي، فورگاس؛ ماير، جان و فورگاس، جوزف. (1384). هوش عاطفي در زندگي روزمره، ترجمه اصغر نوري امام زادهاي و حبيب الله نصيري. اصفهان: نشر نوشته.
سيدعامري، ميرحسن؛ بهرامي، سوران و صيادي، محمدامين. (1391). بررسي رابطه بين کيفيت خدمات با رضايتمندي و وفاداري مشتريان اماکن ورزشي سرپوشيده دولتي و خصوصي شهر اروميه. پژوهشهاي کاربردي مديريت و علوم زيستي در ورزش، شماره 3، صص 18-11.
سيف، علي اكبر. (1386). اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي. تهران: دوران.
سيف، علي اكبر. (1387). روان شناسي پرورشي نوين. ويراست ششم، تهران: نشر دوران.
شريفزاده، فتاح و کاظمي، مهدي. (1387). مديريت فرهنگي سازماني. تهران: نشر قوس.
شريفي درآمدي، پرويز. (1386). هوش هيجاني و معنويت. تهران انتشارات سپاهان.
شفيعا، محمد علي. (1380). رضايت مشتري مکمل فعاليت هاي بهره وري، سازمان بهره وري ملي سنگاپور. تهران: تشکيلات بهروه وري ملي ايران.
طوسي، محمد علي. (1372). فرهنگ سازماني. تهران: انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي.
علمشاهي، سعيده. (1387). بررسي فرهنگ سازماني مدارس و ميزان تناسب آن با الگوي توانمندسازي دبيران دبيرستانهاي دولتي شهرستان علي آباد کتول. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا تهران.
قورچيان، نادرقلي؛ جعفري، پريوش و رزقي شيرسوار، هادي. (1390). تعيين سطح هوش چندگانه در مديران آموزش عالي كشور (مطالعه موردي منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي). فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، سال پنجم، شماره2، صص 152-137.
كاوسي، محمد رضا و سقايي، عباس. (1384). روشهاي اندازهگيري رضايت مشتري. چاپ اول، تهران: سبزان.
گلاور، جان، اي و برونينگ، راجر، اچ. (1389). روانشناسي تربيتي، اصول و كاربرد آن، ترجمه علي نقي خرازي. تهران: انتشارات مركز دانشگاهي.
محمودي کوچکسرايي، عليرضا. (1392). بررسي رابطه هوش هيجاني و سبکهاي مديريت تعارض با تاکيد بر فرهنگ بانک سازماني (مطالعه موردي ملي ايران). پاياننامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل.
مشبکي، اصغر. (1387). مديريت رفتار سازماني. تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
مقصودي، محمدحسين. (1382). ارتباط بين رضايت مشتري با كارايي و اثربخشي فرايندها. مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس مديران كيفيت، تير.
مقيمي، سيّد محمد. (1386). سازمان و مديريت: رويکردي پژوهشي. تهران: انتشارات ترمه.
ملکي، آناهيتا و دارابي، ماهان. (1387). روشهاي مختلف اندازه گيري رضايت مشتري. ماهنامه مهندسي خودرو و صنايع وابسته، سال اول، شماره 2، صص 32-27.
نصراللهپور، خديجه. (1386). تأثير هوش هيجاني و گفتگوي با خود بر راهبردهاي رويارويي با استرس بر دانشجويان دانشگاه شيراز. پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.
نيازآذري، کيومرث و تقوايي يزدي، مريم. (1389). فرهنگ سازماني در هزاره سوم. تهران: انتشارات شيوه.
نيرو، محمد؛ حاجي حسين نژاد، غلامرضا و حقاني، محمود. (1390). تاثير آموزش مبتني بر نظريه هوشهاي چندگانه گاردنر بر پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان اول دبيرستان. فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، سال پنجم، شماره 2، صص 168-153.
هاشمي، ويدا. (1385). بررسي رابطه هوش هشتگانه گاردنر با انتخاب رشته تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان. فصلنامه روانشناسي، سال دهم، شماره 3، صص65-52.
هندي، چارلز. (1384). خدايان مديريت، ترجمه کهزاد آذر هوش. چاپ سوم، تهران: نشر فرا.
هيلگارد، ريچارد؛ اتكينسون، ريتا و هيلگارد، ارنست. (1389). زمينه‌ي روانشناسي هيلگارد، ترجمه محمدنقي براهني و همكاران. جلد اول، تهران: انشارات رشد.
Allameh, M., Zamanib, M., Davoodia, S.M.R. (2011). The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management (A Case Study: Isfahan University). Procedia Computer Science, 3, 1224-1236.
Armstrong, T. (1994). Multiple intelligences in the classroom. Alexandria; VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Armstrong, T. (2009). Multiple intelligences in the classroom. 3nd ed. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
Daft, R. (2001). Organization Theory & Design.5th. South-Western cokkege pub.
Denison, D. (2000). Diagnosing Organizational Culture: a model and method, Working paper, International for management development.
Fernandez-Gonzalez, A.J., & Prado, J.C.P. (2007). Measurement and analysis of customer satisfaction: company practices in Spain and Portugal. International Journal of Productivity and Performance Management, 56(5/6), 500-517.
Ferrando, M., & , C. F. (2010). Intelligence assessment: Gardner multiple intelligence theory as an alternative. Learning and Individual Differences, 20, 225-230 .
Furnham, A. (2009). The Validity of a New, Self-report Measure of Multiple Intelligence. Curr Psychol, 28, 225-239 .
Gardner H. (1985). The mind s new science: A history of the cognitive revolution. New York: Basic Book.
Gardner, H. (2004). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. 10nd ed. New York: Basic Books.
Gray, D.H. (2007). Standards of Corporate Responsibility are Changing. Financial Analysts Journal, 5, Sept .Oct.
Jamal, A., & Naser, K. (2002). Customer satisfaction and retail banking: an assessment of some of the key antecedents of customer satisfaction in retail banking. European Journal of Marketing, 20(4),146-160.
Kaushal, R., Kwantes, C.T. (2006). The role of Culture and Personality in Choice of conflict management strategy. International Journal of Intercultural Relations, 30, 579-603.
Korte, R., & Chermack, T. (2007). Changing organizational culture with scenario Planning. Journal of Futures, 39, 645-656.
Law, A.K.Y., Hui, Y.V., & Zhao, X. (2004). Modeling repurchase frequency and customer satisfaction for fast food outlets. International Journal of Quality & Reliability Management, 21(5), 545-563
MacIntosh, E.W., & Doherty, A. (2010). The influence of organizational culture on job satisfaction and intention to leave. Original Research Article Sport Management Review, 13(2), 106-117.
Parker, J.D.A., Laura, J., & Summerfeldt, M. (2004). emotional intelligence andacademic success! Examining the transition from high school to university. Http: sciencedirect.Com.
Rapisarda, B. (2003). the impactof intelligence on team coesiveness andperformance.
Shuang Liu. (2006). Through the Leneses of Organizational Culture: A Comparison Of State- Owned Enterprises and Joint Ventures in China. China Media Research, 2 (2), 5-10.
Wilson, S.D., & Mujtaba, G.B. (2010). The Relationship between Leadership and Multiple Intelligences with the 21st Century’s Higher Education Faculty. Journal of Applied Business and Economics, 11(3).
Yan Piaw, C., & Mohd Don, Z. (2014). Predictors of multiple intelligence abilities for Malaysian school Leaders. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 5164 – 5168.
Yildirim, V., & Birinci, S. (2013). Impacts of organizational culture and leadership on business performance: A case study on acquisitions. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 75, 71 – 82.
Yilmaz, C., & Ergan, E. (2008). Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy. Journal of World Business, 8, 290-306.
Zavar, T., Behrangi, M., Asgharian, M., & Naderi, E. (2007). Educational service quality evaluation of Payam Noor University of East Azarbaijan province and western on Students Perspective. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Educational, 46, 67-90.
97قیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید