منابع و مآخذ
الف) منابع فارسي :
* اديبي،حسين(1354)جامعه شناسي طبقات اجتماعي، تهران:دانشکده علوم اجتماعي و تعاون.
* اسكندري آتوسا(1379)”دسته‏بندي استان‏هاي كشور از حيث برخورداري از شاخص‏هاي اقتصادي-اجتماعي”،برنامه و بودجه،سال پنجم ،شماره1،2.
* اشرف،احمد(1346) جامعه شناسي طبقات اجتماعي در امريکا،تهران:موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.
* افروغ،عماد(1377)فضا و نابرابري اجتماعي (ارائه الگويي براي جدايي گزيني فضايي و پيامدهاي آن)، تهران:دانشگاه تربيت مدرس.
* اكبري‏پور،صفدر(1378)آموزش و نابرابري اجتماعي(پژوهشي در مورد پايگاه اجتماعي -اقتصادي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي و فني دانشگاه تهران، پايان نامه‏ي دوره‏ي کارشناسي ارشد پژوهش دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
* انصاري ،ابراهيم(1374)پيدايش و رشد طبقه متوسط جديد در ايران با تاكيد بر اصفهان، پايان نامه‏ي دوره‏ي دكتري جامعه‏شناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
* اوجالان،عبداله(1382)از دولت کاهني سومر به سوي تمدن دموکراتيک ، ترجمه‏ي مرکز ترجمه‏ي اي.ار.دي ،بي جا.
* باربيه،موريس(1383)مدرنيته‏ي سياسي،ترجمه‏ي عبدالوهاب احمدي ،تهران:آگه.
* بارساميان،داويد(1373)گفتگو با نوام چامسكي،ترجمه‏ي عباس مخبر،تهران:مركز.
* باقري،اكبر(1376)توسعه و نابرابري‏هاي اجتماعي در آموزش و پرورش ايران، پايان نامه‏ي دوره‏ي کارشناسي ارشد پژوهش دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
* باکاک،رابرت(1381)مصرف، ترجمه‏ي خسرو صبري، تهران:شيرازه.
* بدليسي،امير شرفخان(1343)شرفنامه،با مقدمه ي محمد عباسي، تهران:علمي.
* برمن ،مارشال(1383)تجربة مدرنيته:هرآنچه سخت و استوار است دود مي‏شود و به هوا مي‏رود،ترجمه‏ي مراد فرهاد پور،تهران:طرح نو.
* بوتول،گاستون(1379)جامعه شناسي جنگ،ترجمه‏ي هوشنگ فرخجسته،تهران:علمي و فرهنگي.
* بورديو،پي‏ير(1380)نظريه كنش:دلائل عملي و انتخاب عقلاني، ترجمه‏ي مرتضي مرديها،تهران:نقش و نگار.
* تامين، ملوين (1373) جامعه شناسي قشرها و نابرابري اجتماعي نظري و کاربردي، ترجمه‏ي عبدالحسين نيک گهر، تهران: توتيا
* تدگار(1381)”موقعيت اقليت‏ها در خطر،نابرابري و تبعيض”،ترجمه‏ي جليل كريمي،راقه،شماره3.
* توسلي،غلامعباس(1383)”تحليلي از انديشه پير بورديو درباره فضاي منازعه آميز”نامه ي علوم اجتماعي ،شماره23.
* جلائي پور، حميد رضا(1370)مساله کردستان و علل تداوم بحران آن پس از پيروزي انقلاب اسلامي،پايان نامه ي دوره ي کارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
* جلائي‏پور ،حميد‏رضا(1369)قاضي‏محمد(كردستان در سالهاي 1320 تا 1324)،تهران:امير كبير.
* جيلاس،ميلوان(1378)طبقه جديد، ترجمه‏ي عنايت اله رضا، تهران:مرواريد.
* چالمرز،آلن.اف(1383)چيستي علم:درآمدي بر مكاتب علم‏شناسي فلسفي، ترجمه‏ي سعيد زيبا‏كلام،تهران:سمت.
* چاوشيان تبريزي ،حسن(1381)سبک زندگي و هويت اجتماعي(مصرف و انتخابهاي ذوقي به عنوان شالوده تمايز و تشابه اجتماعي در دوره اخير مدرنيته ، پايان نامه‏ي دوره‏ي دكتري جامعه‏شناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
* چلبي،اوليا(1364)كرد در تاريخ همسايگان، ترجمه‏ي فاروق كيخسروي،اروميه:صلاح‏الدين ايوبي.
* حسيني،سيد حسن(1377)”جامعه‏شناسي در فرانسه:مصاحبه با ژان ايو تروپو”نامه‏ي علوم اجتماعي،شماره12.
* دال،رابرت(1382)برابري در برابر نابرابري ، ترجمه‏ي داود غراياق زندي ،فصلنامه مطالعات راهبردي ،سال ششم،شماره اول.
* دوركيم،اميل(1373)قواعد روش جامعه‏شناسي، ترجمه‏ي عليمحمد كاردان،تهران:دانشگاه تهران.
* رانگ،دنيس(1381)”ماکس وبر و جامعه شناسي معاصر””،آينده بنيانگذاران جامعه شناسي، ترجمه‏ي غلامعباس توسلي، تهران:قومس.
* رشيد ياسمي ،غلامرضا(1362)کرد و پيوستگي نژادي و تاريخي او،تهران:مجموعه انتشارات ادبي و تاريخي.
* رفيع‏پور،فرامرز(1376)توسعه و تضاد:کوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران ،تهران:دانشگاه شهيد بهشتي.
* رفيع‏پور،فرامرز(1378)كندوكاوها و پنداشته‏ها،مقدمه‏اي بر روشها‏ي شناخت جامعه و تحقيقات اجتماعي، سهامي انتشار.
* رفيع‏پور،فرامرز(1382)تكنيك‏هاي خاص تحقيق در علوم اجتماعي ،تهران:سهامي انتشار.
* ريتزر،جورج(1374)نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه‏ي محسن ثلاثي، تهران:علمي.
* زيتلين،ايروينگ.ام(1381)”ابعاد تفکر اجتماعي مارکس و موقعيت کنوني آن”،آينده بنيانگذاران جامعه شناسي، ترجمه‏ي غلامعباس توسلي، تهران:قومس.
* ژان کالوه،لويي(1379)درآمدي بر زبانشناسي اجتماعي، ترجمه‏ي محمد جعفر پوينده، تهران:نقش جهان.
* ساروخاني،باقر(1376)درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي،جلد دوم، تهران:کيهان.
* ساروخاني،باقر(1378)روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ،جلد دوم(بينش‏ها و فنون)،تهران:پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
* سحابي،جليل(1381)نگرش دانشجويان كرد دانشگاه بوعلي‏سينا به موانع توسعه كردستان، پايان نامه ي دوره ي کارشناسي پژوهشگري علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي‏سينا.
* سحابي،جليل(1383)”نابرابري اجتماعي در ديوان قانع”،نويسا،شماره3.
* سرمد،زهره،بازرگان،عباس و حجازي ،الهه(1379)روش هاي تحقيق در علوم رفتاري ،تهران:آگاه.
* سريع‏القلم،محمود(1376)عقل و توسعه‏يافتگي(مباني ثابت پارادام توسعه)تهران:عامي و فرهنگي.
* سيلورمن،ديويد(1379)روش تحقيق كيفي در جامعه‏شناسي، ترجمه‏ي محسن ثلاثي،تهران:تبيان.
* سينچکام،آرتور.ل(1381)”ساختار نظام هاي قشربندي”، در كتاب جامعه‏شناسي قشرها و نابرابري‏هاي اجتماعي ، ترجمه‏ي جواد افشار كهن،مشهد:نيكا.
* صديق سروستاني،رحمت اله(1383)جزوه كلاسي درس قشربندي اجتماعي مقطع كارشناسي ارشد،دانشگاه تهران.
* صوفي مجيد پور،مسعود(1383)”نگاهي به شاخص هاي توسعه در کردستان”،گفتگو،شماره 40.
* علاقه بند،علي(1374) جامعه شناسي آموزش و پرورش، تهران:سمت.
* فکوهي ،ناصر(1381)تاريخ انديشه و نظريه هاي انسان شناسي، تهران:ني.
* کندال،وانلي،عصمت شريف،نازدار،مصطفي(1372)کردها،ترجمه‏ي ابراهيم يونسي، تهران: روزبهان.
* كهنه‏پوشي،سيد مصلح(1383)تبعيض قومي در كردستان ايران(بعد از انقلاب اسلامي 57)، پايان نامه‏ي دوره‏ي کارشناسي ارشد پژوهش دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
* کوچرا، کريس( بي تا)جنبش ملي کرد، ترجمه‏ي عزيز ماملي، سوئد،پلي کپي.
* کوزر، لوئيس، برنارد، روزنبرگ(1378)،نظريه هاي بنيادي جامعه شناختي،ترجمه‏ي فرهنگ ارشاد، تهران: ني.
* کول، جي. پي (1365) فاصلة عقب ماندگي تحليلي از فقر و نابرابري جهان، ترجمه‏ي بهمن ذوالفقارپور و محمود رياضي، تهران: اميرکبير.
* کولمن،سايمون،واتسون،ت.هلن(1372)درآمدي به انسانشناسي، ترجمه‏ي محسن ثلاثي، تهران:سيمرغ.
* كينان،درك(1372)كردها و كردستان(مختصر تاريخ كرد)، ترجمه‏ي ابراهيم يونسي، تهران:آگاه.
* گرب، ادوارد(1381) نابرابري اجتماعي، ديدگاههاي نظريه پردازان کلاسيک و معاصر، ترجمه‏ي احمدرضا غروي نژاد و محمد سياهپوش، تهران: معاصر.
* گورويچ،ژرژ(1357و1352)مطالعه درباره طبقات اجتماعي،فکر طبقه از مارکس تا امروز، ترجمه‏ي باقر پرهام، تهران :مطالعات و تحقيقات اجتماعي.
* گيدنز،آنتوني(1374) جامعه شناسي ، ترجمه‏ي منوچهر صبوري، تهران:ني.
* طباطباِِيي،سيد جواد(1382)تاملي درباره ايران،ديباچه اي بر نظريه انحطاط در ايران،جلد نخست،تهران:نگاه معاصر.
* لاروک ، پي ير (1346) طبقات اجتماعي، ترجمه‏ي ايرج علي آبادي،تهران :سازمان کتابهاي جيبي.
* لنسکي،گرهارد و جين(1374)سير جوامع بشري، ترجمه‏ي ناصر موفقيان، تهران:علمي و فرهنگي.
* لهسائي زاده،عبدالعلي(1374) نابرابري و قشربندي اجتماعي ،شيراز:دانشگاه شيراز.
* ليپست،سيمور‏مارتين(1381)”طبقه اجتماعي”در كتاب جامعه‏شناسي قشرها و نابرابري‏هاي اجتماعي ، ترجمه‏ي جواد افشار كهن،مشهد:نيكا.
* مارشال،كاترين و راس‏من،گرچن،ب(1377)روش تحقيق كيفي، ترجمه‏ي علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي،تهران:پژوهشهاي فرهنگي.
* مارکس،کارل(1357)هجدهم برومر لويي بناپارت، تهران:آفاق.
* مارکس،کارل(بي تا) مانيفست،بي جا.
* محمد‏اميني،علي‏اصغر(1374)بررسي روند نابرابري‏هاي اجتماعي در آموزش و پرورش ايران، پايان نامه‏ي دوره‏ي کارشناسي ارشد پژوهش دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
* مدرسي،يحيي(1368)درآمدي بر جامعه شناسي زبان، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.
* مک داول، ديويد(1380)تاريخ معاصر کرد، ترجمه‏ي ابراهيم يونسي، تهران: پانيذ.
* ملک،حسن(1374) جامعه شناسي قشرها و نابرابري اجتماعي، تهران:پيام نور.
* منصور،جهانگير(1378)كتاب قانون اساسي،مصوب 58،اصلاحيه و الحاقات68.
* ميلز،سي رايت(1381)بينش جامعه شناختي نقدي بر جامعه شناسي امريکائي، ترجمه‏ي عبدالمعبود انصاري ،تهران:سهامي انتشار.
* نش،کيت(1382) جامعه شناسي سياسي معاصر:جهاني شدن،سياست،قدرت، ترجمه‏ي محمد تقي دلفروز، تهران:کوير.
* نقدي،اسداله(1379)”تمركزگرايي،عدم آمايش و توسعه نابرابر فرهنگي استانها”،نامه فرهنگ همدان،شماره 23،4.
* همدي،و(1379)كردستان و كرد در اسناد محرمانه بريتانيا،ترجمه‏ي بهزاد خوشحالي ،همدان:نور علم.
* وان برونسن،مارتين(1384)سرگذشت شورش سمکو،قبايل کرد و دولت ايران، ترجمه‏ي سيد محمد صمدي،مهاباد:رهرو.
* وان برويين سن،مارتين(1378)جامعه شناسي مردم کرد(آغا،شيخ و دولت)ساختارهاي اجتماعي و سياسي کردستان، ترجمه‏ي ابراهيم يونسي، تهران: پانيذ.
* وبر ،ماکس(1374)اقتصاد و جامعه، ترجمه‏ي عباس منوچهري ،مهرداد ترابي نژاد و مصطفي عمادزاده،تهران:مولي.
* وبر،ماكس(1374)اخلاق پروتستان و روح سرمايه‏داري ، ترجمه‏ي عبدالمعبود انصاري،تهران:سمت.
* ولدبيگي،بهرام(1384)”گامي ديگر تا دموكراسي:دومين پارلمان براي كردستان”،آشتي ،سال دوم،شماره30.
* — (1361)طرح مقدماتي شناسايي مناطق محروم،سازمان برنامه م بودجه.
* — (1384)گزارشها و اطلاعات دفتر برنامه ريزي و امور اجتماعي فرمانداري مهاباد.
* — (1384)عملکرد هشت ساله دولت اصلاحات در آذربايجان غربي ،استانداري آذربايجان غربي.
ب)منابع کردي :
* ئوسکارمان(بي‏تا)توحفه‏ي موزه‏فه‏ريه،وه‏رگيراني محه‏مه‏د ئه‏مين شيخول ئيسلامي(هيمن)،مه‏هاباد:- سه‏يديان.
* باله‏کي،عومه‏ر(2004)مهاباد و کورته ميژوويه‏ک،سليماني: وه‏زارهتي روشنبيري.
* به‏شکچي،ئيسمال(1993)کوردستان:کولونييه‏کي نيوده‏وله‏تي، وه‏رگيراني ريبوارره‏شيد،ئيستکهولم:ولات.
* توانا،قادر(2000)بوچي ده‏بي به ئه‏لف و بي‏ي لاتيني بنووسين؟هه و‏لير:وه‏زارهتي روشنبيري.-
* حه‏سه‏ن‏زاده،عه‏بدوللا(2002)”نيو سه‏ده تيکوشان”،کورته ميژووي حيزبي ديموکراتي کوردستاني ئيران،کوميسيوني چاپه‏مه‏ني حيزبي ديموکراتي کوردستاني ئيران.
* خوسره‏وي،ئه‏نوه‏ر(1378)”خوكوژي ژنان”،سروه،ژماره162.
* ره‏سول،شوكريه(2004)سليماني له ئه‏ده‏بي فولكلوردا،سليماني:ئينستيوتي كه‏له‏پوري كورد.
* قاسملو،عه‏بدولره‏حمان(2002)”چل سال خه‏بات له پيناوي ئازادي”، کورته ميژووي حيزبي ديموکراتي کوردستاني ئيران،کوميسيوني چاپه‏مه‏ني حيزبي ديموکراتي کوردستاني ئيران.
* قه‏ره‏داغي ،مه‏هاباد(2002)ئازاد کردني ميژوو:ليکولينه وه له سه رکيشه ي ژنان ،سليماني :سه‌ردهم.
* قه‏ره‏داغي ،مه‏هاباد(2004)دوخي کچاني ئه‏نفالکراوي فروشراو ،خويندنه‏وه‏يه‏كي “سوسيو-پوليتيك” انه،ستوكهولم،سايتي كوردله‏ند.
* مه‏ده‏ني،حوسين(1380)كوردستان و ستراتيژي ده‏وله‏تان،به‏رگ‏ي دووهه‏م،هه‏ولير:وه‏زاره‏تي روشنبيري.
* وه‏لي،عه‏باس(1377)”موديرنيته و ناسيوناليسم”،گزينگ،سويد،ژماره22.
ج)منابع انگليسي :
* Bendix ,Reinhard and lipset ,Seymour Martin(1964)”Karl Marx:theory of Social classes”,Class ,Status and Power :A Reader in Social Stratification,U.S.A:Crowell-Collier.
* Charles,Maria(2005)Social Ineguality:Class,Race and Gender,in www.dss.ucsd.edu.
* Elwell,Frank(2003)Glossary of Sociology,Roger State University,in www.facualty.rsu.edu.
* Horton,Paul.B & Hunt,Chester.L(1968)Sociology,Newyork:McGraw-hill.
* Lamprecht,Markus and Stamm,Hanspeter(1998)Social Stratification and the Differentiation of Life Style,Social perceptions and Attitudes in Switzerland.in www.seismover.lag.ch.
* Lenski,Gerhard.E(1966)Power and Privilege:A Theory of Social Stratification,Newyork: McGraw-hill.
* Owen,David(1997)Sociology After Postmodernism,London:Sage.
* Parkin,Frank(1972)Class Ineguality and Political Order,London:Paladin.
* Weber,Max(1964)”Class,Status and Power, A Reader in Social Stratification,Lipset & Bendix, ,U.S.A:Crowell-Collier.
منابع و مآخذ
بررسي مقايسه اي نابرابري اجتماعي در کردستان ايران و عراق با تاکيد بر شهرهاي مهاباد و سليمانيه
132
133قیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید