دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رودهن
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي
موضوع:
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات
استاد راهنما:
خانم دكتر فردوس يادگاري
استاد مشاور:
آقاي دكتر صمد كريم زاده
پژوهشگر:
مريم ملك پور
سال تحصيلي:
85-1384
كد شناسايي:
11321212842006
بسم الله الرّحمن الرّحيم
تقديم به همسرم
كه حسرت ديدار دوباره اش را دارم
تقديم به مادرم:
كه در خشانترين ستاره آبي زندگي من است هم او كه حيات مرا سرشار از نور،
ايمان، مهرباني، صميميت، طراوت، نشاط و شادماني و اميد كرده است.
تقديم به او كه تشويق و تحسين و همدلي و همراهي اش توانم را دو چندان و
نتوانستن ها را ممكن و غمگيني و سنگيني تنهايي هاي سرد و بي رمق مرا به حلاوت
حضور خويش شادماني بخشيد.

تقديم به خواهران و برادرم:
كه هميشه مايه دلگرمي من بودند.
تقديم به تمام كساني كه فروغ نگاهشان و گرمي كلامشان و
روشني رويشان سرمايه جاودان زندگي من بوده است.
تقدير و تشكر
به نام نقش بند صفحة خاك عزار افروز مه رويان افلاك
عبير آميز انفاس بهاري زبور آميز كپك كوهساري
گوهر بخشنده ابر تتق بند زر افشاننده صبح شكر خند
خداوندي كه در ذاتش علل نيست. جهان داري كه ملكش خرد نيست
خداوند بزرگ را سپاسگزارم كه توفيق انجام اين پژوهش را به بنده عطا نمود
از راهنمايي هاي ارزنده، خردمندانه و بيدريغ استاد محترم سركار خانم دكتر فردوس يادگاري كه با قبول زحمت فراوان هدايت اين پژوهش را بر عهده داشتند تشكر مي كنم.
از نظرات ارشادي و اصلاحي استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر صمد كريم زاده كه مرا در به ثمر رساندن اين پژوهش فرمودند قدرداني مي كنم.
از استاد فرزانه جناب آقاي دکتر فتاح ناظم نيز کمال تشکر و قدر داني مي نمايم که داوري اين پژوهش را بر عهده گرفته اند.
باسمه تعالي
گواهي مي شود
اين پايان نامه كه با عنوان بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران در رشته كارشناسي ارشد مديريت آموزشي توسط خانم مريم ملك پور انجام پذيرفته، در جلسه مورخ …………………….. شوراي داوران مورد بررسي قرار گرفت و با درجه …………………………. تأييد شد.
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده1
فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه4
2-1- بيان مسئله6
3-1- اهميت ضرورت پژوهش7
4-1- انگيزه پژوهش9
5-1- هدف پژوهش9
6-1- سوال پژوهش10
7-1- تعاريف عملياتي11
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
1-2- مباني نظري پژوهش
1-1-2- فرهنگ سازماني 14
2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني15
3-1-2- اهميت فرهنگ سازماني17
4-1-2- خصوصيات فرهنگ سازماني20
5-1-2- منابع فرهنگ22
6-1-2- شيوه پيدايش فرهنگ22
7-1-2- انواع فرهنگ سازمان23
8-1-2- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي28
9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان28
10-1-2- فرهنگ سازماني و توسعه29
11-1-2- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش29
12-1-2- رابطه فناوري و فرهنگ30
13-1-2- رابطه فرهنگ و مديريت31
14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني31
15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان 31
16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ32
17-1-2- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني33
18-1-2- تغيير فرهنگ سازماني34
19-1-2- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار35
20-1-2- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني 35
1-20-1-2- الگوي آجيل پارسونز35
2-20-1-2- الگوي اوچي36
3-20-1-2- الگوي پيترز و واترمن37
4-20-1-2- الگوي ليت وين و اترينگر39
5-20-1-2- الگوي كرت لوين40
6-20-1-2- الگوي منوچهر كيا40
2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات
1-2-2- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات42
2-2-2- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات43
3-2-2- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات 46
4-2-2- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي 49
به فناوري اطلاعات و ارتباطات و…
5-2-2- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
1-5-2-2- پول الكترونيك50
2-5-2-2- تجارت الكترونيك51
3-5-2-2- دولت الكترونيك53
4-5-2-2- نشر الكترونيك54
5-5-2-2- پارك هاي فناوري54
6-5-2-2- شهر اينترنتي56
7-5-2-2- دهكده جهاني56
6-2-2- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
1-6-2-2- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات57
2-6-2-2- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows 58
3-6-2-2- واژه پردازها Word 58
4-6-2-2- صفحه گسترها Excel59
5-6-2-2- بانك اطلاعاتي Access 59
6-6-2-2- ارائه مطلب Power point60
7-6-2-2- اينترنت Internet60
7-2-2- ظهور اينترنت62
8-2-2- اينترنت چيست62
9-2-2- شبكه عنكبوتي جهاني63
10-2-2- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات63
11-2-2- فناوري پوش64
12-2-2- ارتباطات شبكه اي64
13-2-2- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات66
14-2-2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات66
15-2-2- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات67
16-2-2- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات69
17-2-2- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات70
18-2-2- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات70
19-2-2- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي72
20-2-2- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي72
21-2-2- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور 74
سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد…
22-2-2- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات77
23-2-2- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات79
24-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده80
25-2-2- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات81
26-2-2- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان84
27-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه85
28-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا86
29-2-2- مديريت فناوري اطلاعات IT 87
3-2- پيشينه پژوهش88
1-3-2- پژوهش هاي داخل كشور88
2-3-2- پژوهش هاي خارج كشور92
فصل سوم: فرايند پژوهش
1-3- روش پژوهش103
2-3- جامعه پژوهش103
3-3- نمونه و روش نمونه گيري103
4-3- ابزار پژوهش104
1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازماني104
2-4-3- پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات104
5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش105
6-3- روش جمع آوري اطلاعات105
7-3- روشهاي تجزيه و تحليل آماري 106
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
1-4- مقدمه108
2-4- اطلاعات عمومي109
3-4- توصيف داده ها112
4-4- تحليل داده ها130
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
1-5- بحث و نتيجه گيري152
1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش152
2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش
1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش153
2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش154
3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش155
2-5- نتيجه كلي156
3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش157
4-5- پيشنهادهاي پژوهش157
5-5- خلاصه پژوهش159
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي163
فهرست منابع لاتين169
ضمايم
پرسشنامه فرهنگ سازماني
پرسشنامه فناوري اطلاعات
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقايسه در سازمانها توسط ويليام اوشي
جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي78
جدول شماره (3-1) حجم نمونه103
جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس109
جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل110
جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات111
جدول شماره (4-4) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نوآروي و ريسك پذيري112
جدول شماره (4-5) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به جزئيات114
جدول شماره (4-6) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نتيجه محوري116
جدول شماره (4-7) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به افراد (فردگرايي)117
جدول شماره (4-8) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به گروه (گروه گرايي)118
جدول شماره (4-9) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب تهور طلبي119
جدول شماره (4-10) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ثبات120
جدول شماره (4-11) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب آشنايي با مفاهيم و اصول121
جدول شماره (4-12) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب مديريت فايلها123
جدول شماره (4-13) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب واژه پردازها124
جدول شماره (4-14) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب صفحه گسترها125
جدول شماره (4-15) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب بانكهاي اطلاعاتي127
جدول شماره (4-16) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ارائه مطلب128
جدول شماره (4-17) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب اينترنت129
جدول شماره(4-18)نتايج حاصل از آزمون همبستگي فرهنگ سازماني و 131
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4- 19) نتايج حاصل از آزمون چگونگي ميزان بكارگيري فناوري 132
اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان
جدول شماره (4-20)نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نو آوري و بكارگيري 135
فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-21) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به جزئيات و 136
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-22) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نتيجه محوري و 139
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-23) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به افراد و 141
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-24) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به گروه و 143
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-25) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين تهور طلبي و 145
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-26) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ثبات و 147
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-27)نتايج حاصل از آزمون سوال تفاوت ميزان بكارگيري 150
فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملي فرهنگ سازماني40
نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوري، رفتار، فرهنگ سازماني41
نمودار شماره (2-3)پيداش فناوري اطلاعات و ارتباطات از تلفيق سه حوزه اطلاعات، 45
رايانه و ارتباطات
نمودار شماره (2-4)عصر كشاورزي، صنعت، اطلاعات46
نمودار شماره (4-1)توزيع نسبي پاسخگويان برحسب جنس 109
نمودار شماره (4-2) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل110
نمودار شماره (4-3) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات111
نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات131
نمودار شماره (4-5) ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان133
نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوري و ريسك پذيري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات135
نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئيات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات137
نمودار شماره (4-8) رابطه بين نتيجه محوري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات139
نمودار شماره (4-9) رابطه بين توجه به افراد و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات141
نمودار شماره (4-10) رابطه بين توجه به گروه و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات143
نمودار شماره (4-11) رابطه بين تهور طلبي و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات145
نمودار شماره (4-12) رابطه بين ثبات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات147
نمودار شماره (4-13)ميزان بكار گيري فناوري اطلاعات وارتباطات دربين كاركنان زن و مرد150
ب‌قیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید