مقدمه:
چنانچه در فصل سوم مباحث مربوط به روش تحقيق مورد بحث قرار گرفت در اين فصل نيز به تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات به دست آمده پرداخته مي شود. ابتدا با استفاده از شاخصه هاي توصيفي از قبيل فراواني، درصد و ميانگين و … به توصيف اطلاعات پرداخته مي شود و سپس با استفاده از آزمونهاي استنباطي مناسب از قبيل ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره ، تحليل مسير و تحليل واريانس چند راهه و آزمون t گروههاي مستقل به تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش پرداخته مي شود.
4-1توصيف داده ها
4-1-2جنسيت
جدول(4-1) توزيع فراواني و درصد افراد نمونه به تفکيک جنسيت
شاخص
جنسيتفراوانيدرصدزن19853.5مرد17246.5جمع370100
نمودار1. درصد افراد نمونه به تفکيک جنسيت
داده هاي نمودار و جدول نشان مي دهد که از کل افراد نمونه 5/53 درصد از آنها را گروه مونث و 5/46 درصد از افراد را نيز جنس مذکر تشکيل مي دهد.
4-1-2وضعيت تاهل:
جدول(4-2) توزيع فراواني و درصد افراد نمونه به تفکيک وضعيت تاهل
شاخص
وضعيت تاهلفراوانيدرصدمجرد25368.3متاهل7319.7بي جواب4411.8جمع370100
نمودار2. درصد افراد نمونه به تفکيک وضعيت تاهل
داده هاي نمودار و جدول نشان مي دهد که از کل افراد نمونه 3/68 درصد از آنها را افراد مجرد و 7/19 درصد را نيز افراد متاهل تشکيل مي دهند.در اين ميان 8/11 درصد از افراد نيز به اين متغير جواب نداده اند.
4-2آمار استنباطي
4-2-1تحليل فرضيه هاي پژوهشي:
4-2-1-1بين منبع كنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
جدول(4- 3 ) نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه اول
ملاک

پيش بيننگراني
هيجان پذيرياضطراب امتحان
منبع کنترل r177/0**166/0**186/0**Sig00/0001/0000/0N370370370انگيزش پيشرفتr-165/0**-201/0**-200/0**Sig001/0000/0000/0N369369369
نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد که چون مقدار r در سطح معناداري05/0= ? در رابطه بين منبع کنترل با نگراني، هيجان پذيري و نمره کل اضطراب امتحان به ترتيب (با مقدار 177/. ، 166/. و 186 /.) انگيزش پيشرفت با نگراني، هيجان پذيري و نمره کل اضطراب امتحان به ترتيب (با مقدار 165/.- ، 201/.- و 200 /.-) معنادار است، لذا فرض صفر رد و فرض تحقيق با 95% اطمينان تاييد مي گردد. به عبارت ديگر بين منبع كنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
بنابر اين با توجه به نتايج به دست آمده نمودار تحليل مسير منبع کنترل ، انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان به شرح ذيل ارايه مي گردد.
2/.- 333/.
اضطراب امتحان انگيزش پيشرفت منبع کنترل
186/.
نمودار3. مسير رابطه بين منبع كنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان
با توجه به داده هاي جدول فوق بين منبع کنترل و انگيزش پيشرفت رابطه معنادار وجود دارد و از طرف ديگر منبع کنترل با اضطراب امتحان نيز رابطه معناداري دارد. و اين رابطه به اين صورت مي تواند تفسير شود که افراد با منبع کنترل بيروني از اضطراب امتحان بالاتري نيز بر خوردارند و در عوض منبع کنترل دروني با اضطراب پايين همراه است. همچنين رابطه انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان به صورت معکوس معنادار است و انگيزش پيشرفت ، اضطراب امتحان را کاهش مي دهد.
جداي از موارد ذکر شد، يک رابطه غير مستقيم نيز بين منبع کنترل با اضطراب امتحان از طريق ميانجيگري انگيزش پيشرفت برقرار است.
براي بررسي رابطه چندگانه بين متغير منبع کنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان از رگرسيون چند گانه استفاده مي شود.
جدول(4-4) نتايج رگرسيون چند گانه اضطراب امتحان در زير مولفه (نگراني) از روي مولفه هاي منبع كنترل و انگيزش پيشرفت
متغير ملاکمنبع تغييرمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتمقدار Fسطح معنادارياضطراب امتحان در زير مولفه (نگراني) رگرسيون128/4901128/490234/15000/0aباقيمانده959/11807367174/32کل
087/12298368رگرسيون381/6932691/346934/10000/0bباقيمانده706/11604366707/31کل
087/12298368
نتايج حاصل از تحليل رگرسيون در جدول 4-4 نشان مي دهد که رگرسيون اضطراب امتحان از روي مولفه هاي منبع کنترل و انگيزش پيشرفت ، از لحاظ آماري معنادار است و اين مولفه ها بخشي از واريانس اضطراب امتحان را تبيين مي کند.به عبارت ديگر اين نتيجه نشان مي دهد که ضرايب رگرسيون معنادار است و شواهد کافي براي تأييد فرضيه وجود دارد.
جدول4-5.نتايج مربوط به ضريب تعيين پيش بيني مولفه اضطراب امتحان از روي مولفه هاي منبع كنترل و انگيزش پيشرفت
مدلپيش بينRR²ضرايب بتا1انگيزش پيشرفت200/0a040/0-2/02انگيزش پيشرفت
منبع کنترل237/0b056/0-154/0136/0
با توجه به ميزان R² موجود در جدول 4- 5 مي توان نتيجه گرفت که انگيزش پيشرفت در حدود 4 درصد از واريانس متغير اضطراب امتحان را در گام اول تبيين مي کند. به عبارت ديگر نتايج تحليل رگرسيون نشان دهنده اين امر است که در زمينه پيش بيني اضطراب امتحان، مولفه انگيزش پيشرفت نقش تبيين کننده تري نسبت به منبع کنترل دارد به طوري با 1 واحد تغيير در واريانس انگيزش پيشرفت به اندازه 2/. – در واريانس اضطراب امتحان تغيير ايجاد مي گردد. در گام دوم نيز با اضافه شدن منبع کنترل به معادله اين ميزان تبيين به056/0 افزايش مي يابد.
4-2-1-2بين منبع كنترل و انگيزش پيشرفت رابطه وجود دارد.
جدول(4-6) نتايج ازمون t گروههاي مستقل در مورد فرضيه دوم
شاخص
متغيرتعدادميانگينانحراف معيارtدرجه آزاديسطح معناداريانگيزش پيشرفتدروني1814807/2797502/8110/10367000/0بيروني1880851/087484/8
نتايج آزمون t نشان مي دهد که چون مقدار t در سطح05/0 = ? معنادار است لذا مي توان نتيجه گرفت که رابطه خطي بين انگيزش پيشرفت و منبع کنترل وجود دارد. بنابر اين ، فرض صفر (عدم وجود تفاوت دو گروه مستقل) رد و فرض تحقيق( اختلاف ميانگين دو گروه مستقل) تاييد مي گردد.به عبارت ديگر بين منبع كنترل و انگيزش پيشرفت رابطه وجود دارد و مقايسه ميانگين دو گروه نشان مي دهد که افرادي که داراي منبع کنترل دروني هستند، از انگيزش پيشرفت بالاتري نيز نسبت به افراد با منبع کنترل بيروني برخوردارند.
4-2-1-3بين منبع كنترل و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
براي بررسي اين فرضيه تحقيق با توجه به چند گانه بودن متغير وابسته از تحليل واريانس چند متغيره يکراهه استفاده مي گردد.
جدول(4 – 7) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F مربوط به تحليل واريانس چند متغيره در مورد فرضيه سوم
شاخص
منابع تغييراتارزشFدرجه آزادي فرضيهخطاي درجه آزاديسطح معناداريآزمون پيلايي004/0455/8a000/2000/367000/0لامبداي ويلکز956/0455/8a000/2000/367000/0هتلينگ046/0455/8a000/2000/367000/0آزمون ري046/0455/8a000/2000/367000/0
چنانچه از جدول فوق منتج مي شود مقدار مشخصه آماري F با مقدار 455/8 در هر چهار مشخصه در سطح معناداري 05/0 = ? معناداراست يعني با احتمال 95% درصد مي توان نتيجه گرفت که بين منبع کنترل و اضطراب امتحان رابطه خطي و معنادار وجود دارد. نتايج آزمون تحليل واريانس در جدول هاي 4-8 و نيز نتايج آزمون تعقيبي شفه در جدول 4-9 نشان مي دهد که افراد با کنترل بيروني از اضطراب امتحان در مولفه هاي نگراني و هيجان پذيري و نيز نمره کل اين مقياس بر خوردارند.

جدول(4-8) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد فرضيه سوم
منابع تغيرات
متغيرمجموع مجذوراتدرجات آزاديميانگين مجذوراتFSig
اثر گروهنگراني082/1171082/117638/13000/0هيجان پذيري016/1551016/155943/14000/0اضطراب امتحان539/5411539/541937/16000/0
خطا
نگراني242/3159368585/8هيجان پذيري592/3817368374/10اضطراب امتحان150/11766368973/31
جمع
نگراني000/15082370هيجان پذيري000/18457370اضطراب امتحان000/64751370
جدول(4-9) نتايج آزمون تعقيبي شفه در مورد فرضيه سوم
سطح معناداريانحراف معياراختلاف ميانگينمنبع کنترلاضطراب امتحان000/0305/0-125/1*بيرونيدرونينگراني000/0305/0125/1*درونيبيروني000/0335/0-295/1*بيرونيدرونيهيجان پذيري000/0335/0295/1*درونيبيروني000/0588/0-420/2*بيرونيدرونياضطراب امتحان000/0588/0420/2*درونيبيروني
4-2-1-4بين انگيزش پيشرفت و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
جدول(4- 10 ) نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه چهارم
ملاک

پيش بيننگراني
هيجان پذيرياضطراب امتحان
انگيزش پيشرفتr-165/0**-201/0**-200/0**Sig001/0000/0000/0N369369369
نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد که چون مقدار r در سطح معناداري05/0 = ? در رابطه بين انگيزش پيشرفت با نگراني، هيجان پذيري و نمره کل اضطراب امتحان به ترتيب (با مقدار 165/.- ، 201/.- و 200 /.-) معنادار است، لذا فرض صفر رد و فرض تحقيق با 95% اطمينان تاييد مي گردد. به عبارت ديگر انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان رابطه وجود دارد. در اين ميان بيشترين رابطه در ارتباط بين انگيزش پيشرفت با هيجان پذيري و کمترين رابطه نيز در ارتباط بين انگيزش پيشرفت و نگراني از مولفه اضطراب امتحان بر آورد گرديده است. همچنين اين رابطه به صورت معکوس مي باشد. به اين مفهوم که انگيزش پيشرفت بالا باعث کاهش اضطراب امتحان و زير مولفه هاي نگراني و هيجان خواهي مي گردد و بر عکس.
4-3سوالات تحقيق
4-3-1 آيا منبع کنترل افراد و انگيزش پيشرفت آنها به تفکيک جنسيت افراد متفاوت است؟
جدول(4 – 11) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F مربوط به تحليل واريانس چند متغيره در مورد سوال اول
شاخص
منابع تغييراتارزشFدرجه آزادي فرضيهخطاي درجه آزاديسطح معناداريآزمون پيلايي055/0947/0a000/2000/366389/0لامبداي ويلکز995/0947/0a000/2000/366389/0هتلينگ055/0947/0a000/2000/366389/0آزمون ري055/0947/0a000/2000/366389/0
چنانچه از جدول فوق منتج مي شود مقدار مشخصه آماري F با مقدار 947/. در هر چهار مشخصه در سطح معناداري 05/0 = ? معنادارنيست يعني با احتمال 95% درصد مي توان نتيجه گرفت که بين منبع کنترل و انگيزش پيشرفت با جنسيت رابطه خطي و معنادار وجود ندارد. نتايج آزمون تحليل واريانس در جدول هاي 4-12 نيز اين عدم معناداري را مورد تاييد قرار مي دهد.
جدول(4-12) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال اول
منابع تغيرات
متغيرمجموع مجذوراتدرجات آزاديميانگين مجذوراتFsig
اثر جنسيتمنبع کنترل382/111382/11041/1308/0انگيزش پيشرفت755/281755/28283/0595/0
خطامنبع کنترل106/4013367935/10انگيزش پيشرفت641/37339367743/101جمعمنبع کنترل000/70588369
4-3-2آيا ميزان اضطراب افراد نمونه به تفکيک جنسيت آنها متفاوت است؟
جدول(4- 13 ) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F مربوط به تحليل واريانس چند متغيره در مورد سوال دوم
شاخص
منابع تغييراتارزشFدرجه آزادي فرضيهخطاي درجه آزاديسطح معناداريآزمون پيلايي081/0160/16a000/2000/367000/0لامبداي ويلکز919/0160/16a000/2000/367000/0هتلينگ088/0160/16a000/2000/367000/0آزمون ري088/0160/16a000/2000/367000/0
چنانچه از جدول فوق منتج مي شود مقدار مشخصه آماري F با مقدار160/16 در هر چهار مشخصه در سطح معناداري 05/0 = ? معناداراست يعني با احتمال 95% درصد مي توان نتيجه گرفت که بين اضطراب امتحان با جنسيت رابطه خطي و معنادار وجود دارد. نتايج آزمون تحليل واريانس در جدول هاي 4-14 (نتايج تحليل واريانس) و 4-15 (نتايج آزمون تعقيبي LSD ) نيز نشان مي دهد که اضطراب امتحان و زير مولفه هاي نگراني و نيز هيجان پذيري افراد مذکر بيشتر از افراد مونث مي باشد.
جدول(4-14) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال دوم
منابع تغيرات
متغيرمجموع مجذوراتدرجات آزاديميانگين مجذوراتFsigاثر جنسيتنگراني872/751872/75724/8003/0هيجان پذيري231/3071231/307846/30000/0اضطراب امتحان457/6881457/688805/21000/0
خطا
نگراني452/3200368697/8هيجان پذيري377/3665368960/9اضطراب امتحان232/11619368574/31
جمع
نگراني000/15082370هيجان پذيري000/18457370اضطراب امتحان000/64751370
جدول(4-15) نتايج آزمون تعقيبي LSD در مورد سوال دوم
سطح معناداريانحراف معياراختلاف ميانگينجنسيتاضطراب امتحان003/0307/0-908/0*مردزننگراني003/0307/0908/0*زنمرد000/0329/0-827/1*مردزنهيجان پذيري000/0329/0827/1*زنمرد000/0586/0-735/2*مردزناضطراب امتحان000/0586/0735/2*زنمرد
4-4يافته هاي پژوهش
4-4-1آيا منبع کنترل افراد و انگيزش پيشرفت آنها به تفکيک وضعيت تاهل آنها متفاوت است؟
جدول(4 -16) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F مربوط به تحليل واريانس چند متغيره
شاخص
منابع تغييراتارزشFدرجه آزادي فرضيهخطاي درجه آزاديسطح معناداريآزمون پيلايي006/0025/1a000/2000/322360/0لامبداي ويلکز994/0025/1a000/2000/322360/0هتلينگ006/0025/1a000/2000/322360/0آزمون ري006/0025/1a000/2000/322360/0
چنانچه از جدول فوق منتج مي شود مقدار مشخصه آماري F با مقدار 025/1 در هر چهار مشخصه در سطح معناداري 05/0 = ? معنادارنيست يعني با احتمال 95% درصد مي توان نتيجه گرفت که بين منبع کنترل و انگيزش پيشرفت با وضعيت تاهل رابطه خطي و معنادار وجود ندارد. نتايج آزمون تحليل واريانس در جدول 4-17 نيز اين عدم معناداري را مورد تاييد قرار مي دهد.

جدول(4-17) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال اول
منابع تغيرات
متغيرمجموع مجذوراتدرجات آزاديميانگين مجذوراتFsigاثر وضعيت تاهلمنبع کنترل262/11262/1129/0719/0انگيزش پيشرفت162/2081162/208042/2154/0خطامنبع کنترل827/3149323752/9انگيزش پيشرفت927/32922323929/101جمعمنبع کنترل000/61669325
4-4-2آيا ميزان اضطراب افراد نمونه به تفکيک وضعيت تاهل آنها متفاوت است؟
جدول(4 – 18) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F مربوط به تحليل واريانس چند متغيره در مورد سوال دوم
شاخص
منابع تغييراتارزشFدرجه آزادي فرضيهخطاي درجه آزاديسطح معناداريآزمون پيلايي011/0752/1a000/2000/323175/0لامبداي ويلکز989/0752/1a000/2000/323175/0هتلينگ011/0752/1a000/2000/323175/0آزمون ري011/0752/1a000/2000/323175/0
چنانچه از جدول فوق منتج مي شود مقدار مشخصه آماري F با مقدار 752/1 در هر چهار مشخصه در سطح معناداري 05/0 = ? معنادارنيست يعني با احتمال 95% درصد مي توان نتيجه گرفت که بين اضطراب امتحان با وضعيت تاهل رابطه خطي و معنادار وجود ندارد. نتايج آزمون تحليل واريانس در جدول هاي 4-19 (نتايج تحليل واريانس) نيز اين فرض را مورد تاييد قرار مي دهد.
جدول(4-19) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال دوم
منابع تغيرات
متغيرمجموع مجذوراتدرجات آزاديميانگين مجذوراتFsigاثر وضعيت تاهلنگراني123/251123/25826/2094/0هيجان پذيري307/321307/32139/3077/0اضطراب امتحان410/1141410/114507/3062/0
خطا
نگراني193/2880324889/8هيجان پذيري432/3334324291/10اضطراب امتحان160/10569324621/32
جمع
نگراني000/13529326هيجان پذيري000/16753326اضطراب امتحان000/58544326
فصل پنجم
87قیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید