فصل چهارم
تجزيه و تحليل دادهها
4-1- مقدمه
براي تجزيه و تحليل دادهها، نياز به روشهاي خاص آماري است. تجزيه و تحليل دادهها مرحلهاي است كه اطلاعات بدست آمده از مرحله جمع‌آوري دادهها جهت مقايسه و تجزيه و تحليل در مورد سوالهاي پژوهش آماده مي‌گردد.
در حقيقت ما در تجزيه و تحليل دادهها، به دنبال بدست آوردن نتايجي درباره جامعه بوسيله مشاهداتي كه از جامعه استخراج شده است، مي‌باشيم. در اين فصل از روش آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل دادهها استفاده شده است. پس از جمع‌آوري داده‌ها براي آنكه بتوان به داده‌ها و اطلاعات نظم داد و به معيارهاي مورد‌نظر دست يافت لازم است كه دادهها و اطلاعات را خلاصه نمود.
با عنايت به مطالب ارايه شده در فصول گذشته – كليّات، ادبيات و متدولوژي پژوهش- در اين فصل به تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از مطالعه و بررسي توصيفي و استنباطي جامعه آماري مورد نظر پرداخته ميشود و از طريق تجزيه و تحليل دادهها، محقّق به كشف، شناسايي و طبقهبندي واقعيات و نتايج ميپردازد.
در اين پژوهش محقق؛ داده و اطلاعات بدست آمده از پرسش‌نامه را پس از استخراج و
طبقهبندي از طريق نرم افزار SPSS19 مورد تجزيه تحليل‌ قرار داده است.
4-2- مشخصات فردي نمونه آماري
در اين قسمت به بررسي ويژگي‌هاي شخصي نمونه آماري مثل جنسيت، تحصيلات، سابقه کاري و سن پرداخته ميشود.
– جنسيت نمونه آماري
جدول 4-1- فراواني جنسيت نمونه آماري
جنسيتفراوانيدرصد فراواني زن865/35مرد1565/64جمع242100
نمودار 4-1- درصد فراواني جنسيت نمونه آماري

جدول و نمودار 4-1 نشان مي‌دهد كه؛ 5/35 درصد از نمونه آماري را زنان و 5/64 درصد را مردان تشکيل ميدهند.
– ميزان تحصيلات نمونه آماري
جدول 4-2- فراواني ميزان تحصيلات نمونه آماري
ميزان تحصيلاتفراوانيدرصد فراواني فوق ديپلم و پايينتر 423/17ليسانس1289/52فوق ليسانس و بالاتر728/29جمع242100

نمودار 4-2- درصد فراواني ميزان تحصيلات نمونه آماري

جدول و نمودار 4-2 نشان ميدهد که؛ 3/17 درصد از نمونه آماري داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم و پايينتر، 9/52 درصد، ليسانس و 8/29 درصد داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر ميباشند.
– سن نمونه آماري
جدول 4-3- فراواني سن نمونه آماري
سنفراوانيدرصد فراوانيکمتر از 30 سال166/630-40 سال934/3841-50 سال1073/44بالاي 50 سال267/10جمع242100

نمودار 4-3- درصد فراواني سن نمونه آماري

جدول و نمودار 4-3 نشان ميدهد که؛ 6/6 درصد از نمونه آماري در گروه سني کمتر از 30 سال، 4/28 درصد در گروه سني 30 تا 40 سال و 3/44 درصد در گروه سني 41 تا50 سال و 7/10 درصد در گروه سني بالاي 50 سال قرار دارند.

– سابقه کاري نمونه آماري
جدول 4-4- فراواني سابقه کاري نمونه آماري
سابقه کاريفراوانيدرصد فراوانيکمتر از 10 سال474/1910-20سال1086/44بالاي 20 سال8736جمع242100

نمودار 4-4- درصد فراواني سابقه کاري نمونه آماري

جدول و نمودار 4-4 نشان ميدهد که؛ 4/19 درصد از نمونه آماري داراي سابقه کاري کمتر از 10 سال، 6/44 درصد داراي 10 تا 20 سال و 36 درصد داراي سابقه کاري بالاي 20 سال ميباشند.
4-3- تجزيه و تحليل دادهها
4-3-1- تجزيه و تحليل توصيفي
– بررسي فرهنگ سازماني حاکم بر ادارههاي آموزش و پرورش استان مازندران

جدول 4-5- ميانگين نمرات فرهنگ سازماني حاکم بر شعب بانک رفاه کارگران استان مازندران
نام اداره آموزش و پرورشحجم نمونهفرهنگ سازمانيفرهنگ سازماني
حاکم بر ادارهمشارکتيکارآفرينيماموريتيبوروکراتيکگلوگاه7857/22476/2595/2مشارکتيبهشهر17137/296/1656/2921/2بوروکراتيکساري75571/204/3784/2195/1کارآفرينيقائمشهر26647/2711/2166/2397/1کارآفرينيبابل38585/2045/2815/1581/1مشارکتيآمل31187/2114/251/2125/2ماموريتينوشهر27827/2796/2796/2129/1مشارکتيتنکابن12097/3805/12152/1مشارکتيرامسر9074/3963/1203/237/1مشارکتيکل242582/2495/2456/2557/1مشارکتي
نتايج جدول 4-5 بيانگر آن است که؛ در شعب بانک رفاه کارگران استان مازندران، فرهنگ سازماني حاکم بر شعب (گلوگاه، بابل، نوشهر، تنکابن و رامسر) مشارکتي؛ شعب (بهشهر) بورکراتيک؛ شعب (ساري و قائمشهر) کارآفريني و شعب (آمل) ماموريتي ميباشد. همچنين فرهنگ سازماني حاکم بر بانک رفاه کارگران استان مازندران، فرهنگ مشارکتي است.

4-3-2- آزمون نرماليته
آزمون نرمال بودن توزيع دادهها (آزمون کولموکروف- اسميرنوف)
جهت بررسي و آزمون نرمال بودن توزيع دادهها از آزمون کولموکروف-اسميرنوف استفاده شده که نتايج حاصله در جدول 4-6 ارائه شده است.

دادهها از توزيع نرمال پيروي ميکنند.
دادهها از توزيع نرمال پيروي نميکنند.
جدول 4-6- تجزيه و تحليل نرمال بودن توزيع دادهها
متغيرهاي پژوهشميانگينانحراف معيارحجم نمونهسطح معناداريفرهنگ سارماني273/2356/0242078/0هوش چندگانه گاردنر871/2376/0245/0رضايت مشتري132/4385/0459/0
مطابق جدول 4-6، چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازهگيري 5%=، سطح معناداري براي همه متغيرها 05/0Sig> محاسبه شده است، لذا فرض صفر تاييد و فرض پژوهش رد ميگردد. بنابراين دادهها از توزيع نرمال پيروي ميکنند و جهت تجزيه و تحليل استنباطي دادهها، استفاده از آزمون آماري پارامتريک مجاز است.
4-3-3- تجزيه و تحليل استنباطي
فرضيه شماره يک: در سازمانهاي با فرهنگ مشارکتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
مطابق جدول 4-5، چون فرهنگ مشارکتي فقط در شعبات شهرستان هاي (گلوگاه، بابل، نوشهر، تنکابن و رامسر) حاکم ميباشد، لذا رابطه بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري فقط در اين شعبات مورد بررسي قرار ميگيرد.
در سازمانهاي با فرهنگ مشارکتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود ندارد.
در سازمانهاي با فرهنگ مشارکتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
جدول 4-7- خلاصه مدل در فرضيه شماره يک
ضريب همبستگي
چندگانهمجذور همبستگيضريب تعيين تعديل شدهخطاي معيار تخمين839/0705/0676/0205/0
جدول 4-7 نشان ميدهد که؛ ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش برابر 839/0= R ميباشد که نشاندهنده همبستگي بالا و مثبت بين متغيرهاست و اين نتيجه حاصل ميشود که “در سازمانهاي با فرهنگ مشارکتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد”.
جدول 4-8- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره يک
نوع
آزمونمنابع تغييراتمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت Fسطح معناداريتحليل واريانس
رگرسيونرگرسيون417/88052/1036/250001/0باقي مانده53/384042/0کل947/1192
مطابق جدول 4-8؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازهگيري 5%= سطح معناداري 0001/0 = Sig محاسبه شده، لذا فرض خطي بودن مدل (رابطه خطي بين متغيرها) تاييد ميشود.
جدول 4-9- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره يک
ضرايبضرايب غيراستانداردضرايب استانداردtSigBخطاي معيارBetaثابت71/1189/0-03/90001/0هوش کلامي307/0067/0407/061/40001/0هوش منطقي- رياضي149/0059/0227/0542/2013/0هوش موسيقيايي021/0-041/0037/0-507/0-613/0هوش جسمي- حرکتي078/0064/0108/0213/1229/0هوش فضايي041/0057/0053/0716/0476/0هوش برون فردي174/0055/0237/0171/3002/0هوش درون فردي136/0051/0187/0646/201/0هوش طبيعتگرا085/0-049/0133/0-752/1-083/0
مطابق جدول 4-9؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازه گيري 5%= سطح معناداري براي هوش کلامي، هوش منطقي- رياضي، هوش برون فردي و هوش درون فردي 05/0 > Sig محاسبه شده است، لذا فرض تساوي ضريب رگرسيون با مقدار صفر براي هوش کلامي، هوش منطقي- رياضي، هوش برون فردي و هوش درون فردي رد ميشود، يعني هوش کلامي، هوش منطقي- رياضي، هوش برون فردي و هوش درون فردي بر رضايت مشتري تاثير مثبت و معناداري دارند. همچنين براساس مدل رگرسيون نتيجهگيري ميشود که: “هوش کلامي با ضريب بتا 407/0=? بيشترين رابطه را با رضايت مشتري دارا ميباشد”.
فرضيه شماره دو: در سازمانهاي با فرهنگ کارآفريني بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
مطابق جدول 4-5، چون فرهنگ کارآفريني فقط در شعبات شهرستان هاي (ساري و قائمشهر) حاکم ميباشد، لذا رابطه بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري فقط در اين شعبات مورد بررسي قرار ميگيرد.
در سازمانهاي با فرهنگ کارآفريني بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود ندارد.
در سازمانهاي با فرهنگ کارآفريني بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
جدول 4-10- خلاصه مدل در فرضيه شماره دو
ضريب همبستگي
چندگانهمجذور همبستگيضريب تعيين تعديل شدهخطاي معيار تخمين963/0927/0921/0113/0
جدول 4-10 نشان ميدهد که؛ ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش برابر 963/0= R ميباشد که نشاندهنده همبستگي بالا و مثبت بين متغيرهاست و اين نتيجه حاصل ميشود که “در سازمانهاي با فرهنگ کارآفريني بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد”.

جدول 4-11- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره دو
نوع
آزمونمنابع تغييراتمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت Fسطح معناداريتحليل واريانس
رگرسيونرگرسيون188/158898/1292/1460001/0باقي مانده194/192013/0کل382/16100
مطابق جدول 4-11؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازهگيري 5%= سطح معناداري 0001/0 = Sig محاسبه شده، لذا فرض خطي بودن مدل (رابطه خطي بين متغيرها) تاييد ميشود.

جدول 4-12- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره دو
ضرايبضرايب غيراستانداردضرايب استانداردtSigBخطاي معيارBetaثابت107/2089/0-542/230001/0هوش کلامي196/005/0262/0956/30001/0هوش منطقي- رياضي049/0-182/007/0-27/0-788/0هوش موسيقيايي044/0047/0059/0951/0344/0هوش جسمي- حرکتي036/004/0051/0903/0369/0هوش فضايي047/0028/0055/0681/1096/0هوش برون فردي32/0046/0473/0987/60001/0هوش درون فردي142/0037/0203/0884/30001/0هوش طبيعتگرا002/0-188/0003/0-011/0-991/0
مطابق جدول 4-12؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازه گيري 5%= سطح معناداري براي هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي 05/0 > Sig محاسبه شده است، لذا فرض تساوي ضريب رگرسيون با مقدار صفر براي هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي رد ميشود، يعني هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي بر رضايت مشتري تاثير مثبت و معناداري دارند. همچنين براساس مدل رگرسيون نتيجهگيري ميشود که: “هوش برون فردي با ضريب بتا 473/0=? بيشترين رابطه را با رضايت مشتري دارا ميباشد”.
فرضيه شماره سه: در سازمانهاي با فرهنگ ماموريتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
مطابق جدول 4-5، چون فرهنگ ماموريتي فقط در شعب بانک رفاه شهرستان آمل حاکم
ميباشد، لذا رابطه بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري فقط در اين شعب مورد بررسي قرار ميگيرد.
در سازمانهاي با فرهنگ ماموريتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود ندارد.
در سازمانهاي با فرهنگ ماموريتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
جدول 4-13- خلاصه مدل در فرضيه شماره سه
ضريب همبستگي
چندگانهمجذور همبستگيضريب تعيين تعديل شدهخطاي معيار تخمين865/0748/0656/0213/0
جدول 4-13 نشان ميدهد که؛ ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش برابر 865/0= R ميباشد که نشاندهنده همبستگي بالا و مثبت بين متغيرهاست و اين نتيجه حاصل ميشود که “در سازمانهاي با فرهنگ ماموريتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد”.

جدول 4-14- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره سه
نوع
آزمونمنابع تغييراتمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت Fسطح معناداريتحليل واريانس
رگرسيونرگرسيون985/28373/0157/80001/0باقي مانده006/122046/0کل991/330
مطابق جدول 4-14؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازهگيري 5%= سطح معناداري 0001/0 = Sig محاسبه شده، لذا فرض خطي بودن مدل (رابطه خطي بين متغيرها) تاييد ميشود.
جدول 4-15- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره سه
ضرايبضرايب غيراستانداردضرايب استانداردtSigBخطاي معيارBetaثابت072/236/0-759/50001/0هوش کلامي313/011/0423/0842/2009/0هوش منطقي- رياضي077/0-117/0103/0-657/0-518/0هوش موسيقيايي066/0-08/0122/082/0-421/0هوش جسمي- حرکتي091/0138/0121/0658/0518/0هوش فضايي009/0136/0012/0066/0948/0هوش برون فردي218/0088/0346/0492/2021/0هوش درون فردي243/0111/0391/0194/2039/0هوش طبيعتگرا058/0-095/0092/0-608/0-549/0
مطابق جدول 4-15؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازه گيري 5%= سطح معناداري براي هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي 05/0 > Sig محاسبه شده است، لذا فرض تساوي ضريب رگرسيون با مقدار صفر براي هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي رد ميشود، يعني هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي بر رضايت مشتري تاثير مثبت و معناداري دارند. همچنين براساس مدل رگرسيون نتيجهگيري ميشود که: “هوش کلامي با ضريب بتا 423/0=? بيشترين رابطه را با رضايت مشتري دارا ميباشد”.
فرضيه شماره چهار: در سازمانهاي با فرهنگ بورکراتيک بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
مطابق جدول 4-5، چون فرهنگ بورکراتيک فقط در شعب بانک رفاه شهرستان بهشهر حاکم ميباشد، لذا رابطه بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري فقط در اين شعب مورد بررسي قرار ميگيرد.
در سازمانهاي با فرهنگ بورکراتيک بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود ندارد.
در سازمانهاي با فرهنگ بورکراتيک بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
جدول 4-16- خلاصه مدل در فرضيه شماره چهار
ضريب همبستگي
چندگانهمجذور همبستگيضريب تعيين تعديل شدهخطاي معيار تخمين971/0943/0887/0155/0
جدول 4-16 نشان ميدهد که؛ ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش برابر 971/0= R ميباشد که نشاندهنده همبستگي بالا و مثبت بين متغيرهاست و اين نتيجه حاصل ميشود که “در سازمانهاي با فرهنگ بورکراتيک بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد”.

جدول 4-17- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره چهار
نوع
آزمونمنابع تغييراتمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت Fسطح معناداريتحليل واريانس
رگرسيونرگرسيون24/38405/0686/160001/0باقي مانده194/08024/0کل434/316
مطابق جدول 4-17؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازهگيري 5%= سطح معناداري 0001/0 = Sig محاسبه شده، لذا فرض خطي بودن مدل (رابطه خطي بين متغيرها) تاييد ميشود.

جدول 4-18- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره چهار
ضرايبضرايب غيراستانداردضرايب استانداردtSigBخطاي معيارBetaثابت576/133/0-77/4001/0هوش کلامي388/0123/0459/0149/3014/0هوش منطقي- رياضي242/0-139/026/0-739/1-12/0هوش موسيقيايي038/0-095/0055/0-396/0-702/0هوش جسمي- حرکتي326/0158/0412/0072/2072/0هوش فضايي153/0-13/0177/0-179/1-272/0هوش برون فردي426/0114/053/0724/3006/0هوش درون فردي101/0122/0146/083/0431/0هوش طبيعتگرا006/0123/0008/005/0961/0
مطابق جدول 4-18؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازه گيري 5%= سطح معناداري براي هوش کلامي و هوش برون فردي 05/0 > Sig محاسبه شده است، لذا فرض تساوي ضريب رگرسيون با مقدار صفر براي هوش کلامي و هوش برون فردي رد ميشود، يعني هوش کلامي و هوش برون فردي بر رضايت مشتري تاثير مثبت و معناداري دارند. همچنين براساس مدل رگرسيون نتيجهگيري ميشود که: “هوش برون فردي با ضريب بتا 53/0=? بيشترين رابطه را با رضايت مشتري دارا ميباشد”.
72قیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید