منابع فارسي:
ابراهيم پور،محبوبه (1387).بررسي رابطه انگيزش پيشرفت و منبع کنترل با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر دبيرستاني مشهد.پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه الزهراء.
ابراهيمي صدرآبادي علي رضا، 1383. بررسي تأثير ميزان خلاقيت، منبع كنترل و انگيزش پيشرفت بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان پسر سال سوم دبيرستان منطقه 4 آموزش و پرورش تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد رودهن.
ابوالقاسمي،عباس (1382).اضطراب امتحان تشخيص ،علل و شيوه هاي مقابله.اردبيل انتشارات نيک آموز.
ابوالقاسمي،عباس.،نجاريان،بهمن.وشکرشکن،حسين (1374).ساخت و اعتباريابي مقدماتي پرسشنامه اضطراب امتحان عمومي،عزت نفس،پايگاه اجتماعي_اقتصادي،عملکرد تحصيلي و انتظارات معلم در دانش آمزان پسر سال دوم راهنمايي شهرستان اهواز،اداره آموزش وپرورش استان خوزستان.مجله علومتربيتي و روانشناسي،7،72-55.
ابوالقاسمي،عباس (1381).بررسي ميزان همه گيري اضطراب امتحان و اثربخشي روش هاي درماني حساسيت زدايي منظم و آموزش ايمن سازي در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان سال دوم دبيرستانهاي شهر اهواز،پايان نامه دکترا،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
اتکينسون،ريتا.اتکينسون،ريچارد.ارنست و هيلگارد (1980).زمينه روانشناسي.ترجمه براهني،محمد تقي و همکاران (1375)تهران انتشارات رشد.
اسدي مقدم،عزيزه (1375).ساخت و اعتبار يابي مقياسي براي سنجش اضطراب امتحان و رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومي،عزت نفس و انتظارات معلم در دانش آموزان دختر پايه سوم دوره راهنمايي اهواز.پايان نامه کارشناسي ارشد.دانشگاه آزاد اهواز.
اسلاوين،رابرت اي (2006).روانشناسي تربيتي:نظريه و کاربست،ترجمه سيد محمدي،يحيي(1385).تهران نشر روان.
هافمن،ورنوي و ورنوي (1997).روانشناسي عمومي، ترجه سيد محمدي،يحيي(1381).نشر ارسباران.
احمدي،علي احمد(1383).بررسي رابطه بين خودپنداره و اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي در دانش آموزان دخترو پسر دوره متوسطه شهر دره شهر. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات.
المدني،حسين (1386).بررسي رابطه نوع آسيب رواني و انگيزش پيشرفت در دانش آموزان مقطع متوسطه.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات.
امير افشاري، مهرداد، 1381، بررسي رابطه پيشرفت تحصيلي با انگيزش پيشرفت و منبع كنترل در دانش‌آموزان شاهد راهنمايي تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.
بال،ساموئل.تحليل سيستمي خانواده.ترجمه،قراچه داغي،مهدي (1373).تهران انتشارات البرز.
باهارگاوا، وي.پي (1994).پرسشنامه انگيزش پيشرفت. ترجمه ابوالفضل کرمي.تهران :انتشارات روانسنجي.
برک،لورا (2002).روانشناسي رشد،ترجمه سيد محمدي،يحيي(1380).تهران انتشارات ارسباران.
بيابانگرد، اسماعيل. (1378). سنجش اضطراب امتحان و مقايسه اثربخشي سه فن شناخت درماني، خودآموزش دهي و حساسيت زدايي. پايان نامه دكتري، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي.
بيابانگرد،اسماعيل (1384).اضطراب امتحان .تهران دفتر نشرو فرهنگ اسلامي.
بيابانگرد،اسماعيل (1384).رابطه ميان عزت نفس انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال سوم دبيرستان هاي تهران.مطالعات روانشناختي.4و5. 143-133.
بيابانگرد،اسماعيل (1382).روش هاي پيشگيري از افت تحصيلي.تهران،انتشارات انجمن اولياء.
بلندي علي،ليلا (1385).بررسي رابطه باورهاي غير منطقي و اضطراب امتحان و تاثير روش شناخت درماني بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان متوسطه همدان.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.
بهاروند ايران نيا، زينب، 1386، بررسي رابطه انگيزش پيشرفت، منبع كنترل و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان مقطع متوسطه دختر شهرستان خرم‌آباد در سال 1386، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.
بهرامي،فاطمه (1383).تاثير آموزش راهبردي فراشناختي بر منبع کنترل و انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال دوم مقطع متوسطه رشته علوم انساني مدارس دولتي شهر سبزوار.رسال دکترا دانشگاه علامه طباطبايي.
بيلر،رابرت.کاربرد روانشناسي درآموزش.ترجمه،کديور،پروين (1371).تهران مرکز نشر دانشگاهي.
پارسونز،ريچارد.هينسون،استفن.سارد و براون ديبورا (2001).روانشناسي تربيتي.ترجمه،اسدزاده،حسن و اسکندري،حسين.تهران انتشارات عابد.
پاشا شريفي،حسن(1379).نظريه و کاربرد آزمون هاي هوش و شخصيت.تهران:انتشارات سخن.
پاشايي،زهره (1388).بررسي تاثير آموزش مهارت هاي مقابله اي با هيجانات و رويکرد شناختي اجتماعي در کاهش اضطراب امتحان،استرس و افزايش عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر تهران.پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه شهيد بهشتي تهران.

پروين، لارنس اي. (1989). روانشناسي شخصيت (نظريه تحقيق)، ترجمه، جوادي، محمد جعفر و كديور، پروين. تهران، نشر رسا.
پورافکاري،نصرالله (1379).فرهنگ جامع روانشناسي،روانپزشکي و زمينه هاي وابسته.تهران انتشارات فرهنگ معار.
توحيدي،محسن (1381).مطالعه سبک هاي اسناد،اضطراب و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.
توسلي رود سري،نادر (1380).بررسي رابطه ترس از موفقيت و اضطراب امتحان در داوطلبان دخترو پسر رشته رياضي فيزيک در کنکور79-78 شهرستان رودسر.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.
جوکار،فرهاد (1388).بررسي و مقايسه تاثير لمس درماني بر اضطراب امتحان و امواج مغزي.پايان نامه کارشناسي ارشد.دانشگاه تربيت معلم تهران.
حسيني،ا (1370).بهداشت رواني.مشهد انتشارات آگاه.
حسن شاهي،محبوبه (1378).بررسي رابطه کانون کنترل با سازگاري زناشويي همسران شاغل در آموزش و پرورش شهرستان شيراز.پايان نامه کارشناسي ارشد.دانشگاه اصفهان.
حضرتي،مريم (1385).بررسي رابطه بين سبک ها ي دلبستگي و منبع کنترل در نوجوانان مقطع راهنمايي.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.
حقاني پور،فرنوش (1386).تاثير آموزش تنش زدايي بر ميزان اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع دبيرستان.پايان نامه کارشناسي ارشد.دانشگاه تهران.
خداياري،رقيه (1384).مقايسه اضطراب امتحان و موفقيت تحصيلي در دانشجويان با منبع کنترل دروني و بيروني.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي.
خلعتبري،جواد (1383).مقايسه اثربخشي درمان رفتاري-شناختي،دارويي-شناختي و تلفيقي در درمان اضطراب صفت و حالت.رساله دکترا دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات.
دادستان،پريرخ (1387).روانشناسي مرضي تحولي از کودکي تا بزرگسالي.تهران،انتشارات سمت.
دادستان پريرخ، 1371، دانش پژوه زهرا، 1374، سنجش و درمان اختلالات اضطراب امتحان و راههاي كاهش آن، وزارت آموزش و پرورش تهران.
دارابي،جعفر (1379).رابطه جو خانوادگي،پايگاه اجتماعي و مکان کنترل با انگيزش پيشرفت در دانش آموزان سال سوم شهر ساري.رساله دکترا دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات.
دستک زن، جليل (1388).مقايسه اضطراب امتحان،عزت نفس تحصيلي و عزت نفس اجتماعي در دانش آموزان پسر دبيرستان هاي نمونه دولتي شبانه روزي و عادي شهرستان مريوان.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران.
دشتي،مهرداد (1385).بررسي رلبطه ساده و چندگانه سبک هاي يادگيري،خلاقيت و منبع کنترل در دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف اصفهان.پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
دلاور،علي (1387).مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي.تهران:انتشارات رشد.
دودانگه،محمد (1376)بررسي رابطه بين اضطراب،منبع کنترل و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر شهرستان قزوين.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.
ديماتئو. ام رابين (1378). روانشناسي سلامت. ترجمه، هاشميان، كيانوش ، تهران، انتشارات سمت.
راهپيما،سکينه (1374).بررسي رابطه انگيزش پيشرفت با منبع کنترل و اضطراب در دانش آموزان سال دوم دبيرستان هاي شهر تهران.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه الزهراء.
رسولي،زرين (1380).بررسي رابطه بين هسته کنترل،اضطراب امتحان،استرس و افسردگي با پيشرفت تحصيلي دختران و پسران پيش دانشگاهي.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.
ريو، جان مارشال (1989).انگيزش و هيجان،ترجمه سيد محمدي،يحيي(1376).تهران،موسسه نشر ويرايش.
زارعي،علي رضا (1380).بررسي رابطه بين سبک هاي اسنادي و انگيزش پيشرفت با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش آموزان سال دوم رشته رياضي دبيرستان هاي دولتي شهر اراک.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران.
سيف،علي اکبر (1382).روانشناسي پرورشي.تهران ،انتشارات آگاه.
شاملو،سعيد (1351).بررسي رابطه انگيزش پيشرفت و خصوصيات شخصيتي.مجله روانشناختي.4. 23.
شعباني،ح (1373).مهارت هاي آموزشي و پرورشي(روش ها و فنون تدريس).تهران انتشارات بعثت.
شعيري،ملاميرزايي،پروري،شه مرادي وهاشمي (1383).مطالعه اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي با توجه به جنسيت و رشته تحصيلي در دانش آموزان دبيرستاني.ماهنامه علمي_ پژوهشي دانشگاه شاهد،6،55-57.
شکر شکن،حسين و همکاران0(1373).رابطه شيوه فرزند پروري با انگيزش پيشرفت.مجله پژوهش ها ي روانشناختي.دانشگاه شهيد چمران اهواز.
شولتزو شولتز (1998).نظريه ها ي شخصيت.ترجمه سيد محمدي،يحيي (1379).تهران نشر ويرايش.
شولتز و شولتز (1990).نظريه هاي شخصيت .ترجمه ،کريمي،يوسف و همکاران (1384).تهران،انتشارات ارسباران.
شمس زهرا، 1387.بررسي رابطه پيشرفت تحصيلي با منبع کنترل در دانش آموزان پيش دانشگاهي دخترو پسر مدارس منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهرا ن در سال تحصيلي 1385.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات.
شهرآراي،مهناز (1375).انگيزش پيشرفت در زنان،بررسي پژوهش ها در نيم قرن اخير.مجله علوم انساني اجتماعي دانشگاه شيراز.11. 66.
شيخي فيني،علي اکبر (1372).بررسي رابطه انگيزش پيشرفت،منبع کنترل و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بندرعباس.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس.
صبحي قرامكي، ناصر، 1385، بررسي اثربخشي شناخت درماني و آموزش مهارت‌هاي مطالعه در كاهش اضطراب امتحان و افزايش عملكرد تحصيلي با توجه به مؤلفه‌هاي شخصيتي، پايان نامه دكتري تهران، دانشگاه تربيت مدرس.
عسکري راد،محمد (1384).بررسي رابطه بين عملکرد و جو خانوادگي با انگيزش پيشرفت دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه در شهر سبزوار.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات.
عندليب،ليلا(1386).اثربخشي شادکامي فوردايس بر انگيزش پيشرفت کارکنان سازمان زندان هاي تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات.
فخر رحيمي (1386).بررسي رابطه تفکرات غير منطقي با اضطراب امتحان در دانش آموزان دبيرستاني.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران.
فراست،زهرا (1381).بررسي و رابطه منبع کنترل و رضايت زناشويي در بين زنان شاغل معلم وخانه دار شهر تهران.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران.
فرجي،ذبيح الله ( 1375).انگيزش و هيجان.تهران انتشارات ميترا.
فهيم زاده، صديقه (1381).بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فراشناخت بر انگيزش پيشرفت دانشجويان اراک.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.
فيضي سحر، 1387، بررسي رابطه كمال‌گرايي با اضطراب امتحان دانش آاموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي شهرستان نقده در سال 1387، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.
قاسمي فلاورجاني،مريم(1382).بررسي کانون کنترل در دانش آموزان ايراني و رابطه آن با متغيرهاي پايه تحصيلي،جنسيت ،طبقه اجتماعي وپيشرفت تحصيلي. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.
کاپلان،هارولد.سادوک،ورجينيا (2003).خلاصه روان پزشکي. ترجمه حسن رفيعي و فرزين رضاعي (1387).تهران انتشارات ارجمند.
کاپلان،هارولد.سادوک،ورجينيا.خلاصه روانپزشکي.پورافکاري،نصرالله (1386).تهران انتشارات نشر آب.
کديور،پروين (1382).روانشناسي تربيتي.تهران انتشارات سمت.
کريم زادگان مقدم، داريوش (1387).بررسي رابطه سبک هاي يادگيري و منبع کنترل با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه نمونه و عادي شهر تهران.پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه شهيد بهشتي.
کمرزرين،ح (1373).اضطراب امتحان.ماهنامه تربيت،6، 33-30.
کريمي،يوسف (1375).روانشناسي اجتماعي،نظريه،مفاهيم و کاربردها.تهران انتشارات ارسباران.
کريمي،يوسف (1380).روانشناسي تربيتي.تهران انتشارات ارسباران.
کنرلي،هلن.اختلالات اضطرابي.ترجمه،حسيني،سيروس (1382).تهران انتشارات رشد.
کونتز و همکاران.اصول مديريت.ترجمه،طوسي و همکاران (1370).تهران انتشارات مرکز آموزش دولتي.
_گراوند فريبرز1386,بررسي رابطه بين ميزان اضطراب و منبع كنترل با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.
ماسن،پاول هنري.کيگان،جروم.آلتا کرول،کانجر.جان،جين وي.رشد و شخصيت کودک.ترجمه،ياسايي،مهشيد (1383).تهران مرکز نشر.
ماشيري فراهاني،فاطمه(1382).مقايسه نقش منبع کنترل در سلامت روان نوجوانان دختر خانواده هاي معتاد و غير معتاد شهرستان رباط کريم. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.
محي الدين بناب،مهدي (1374).روانشناسي انگيزش و هيجان.تهران نشر دنا.
محمدي زواله،سبحان(1389)بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويکرد انگيزش نظام مند و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم دبيرستان شهرستان کرمانشاه. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات.
مراديان،پرويز(1387).بررسي رابطه سلامت روان با منبع کنترل در بين دانشجويان دخترو پسر دانشگاه پيام نور سر پل ذهاب. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.
معاضديان، آمنه ( 1387).بررسي تاثير آموزش سخت رويي بر انگيزش و اضطراب آزمون دانش آموزان دختر شهر تهران ,پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات.
منصوري،علي (1386).بررسي رابطه خودكارآمدي رياضي، سبك‌هاي اسناد و اضطراب امتحان بر پيشرفت تحصيلي رياضي
دانش‌آموزان سال اول دبيرستان‌هاي سنندج. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.
هاشمي نصره آبادي،تورج (1373).بررسي رابطه دمنبع کنترل،عزت نفس و حمايت اجتماعي با روش هاي مقابله اي در دانشجويان دانشگاه تبريز.پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس.
هارتلي بروئر، اليزابت (1386).ايجاد انگيزه در كودكان. ترجمه، ناهيدي، احمد. تهران، انتشارات جوانه رشد.
هجل،اي.ال..يگنر،دي.جي (1991).نظريه هاي شخصيت.ترجمه،عسکري،علي (1380).ساوه دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه.
هرسي،پال.بلانچارد،کنث.مديريت رفتار سازماني.ترجمه،علاقه بند،علي(1381).تهران انتشارات اميرکبير.

منابع انگليسي:
Anjeliki,Leondari.Syngollitiou.Efi and kiossoglou Grigoris(1998)
Academic achievement,motivation and future Selves.Departement of psychology,Avistotle university of thes saloniki.Greece.Educational stadies.Vol24 2pp 153-163
Bishop, N. S. (2006). Implementation and assessment of a test anxiety reducyion program presented to 10th graders and their subsequent performance on the montcas criterion referenced test. Unpublished doctoral dissertation, University of Montana, Missoula, MT.
Berk,R.A and Nanda,J (2006).Arandomized trial of humor effets on test anxiety and test performance.Journal of Humor19,425-454

Bodas,J.and ollendick.T.H(2005).Test Anexiety:A Cross-Cultural perspective.elinical child and family psychology Review.8.65-88
Rachman,s (2004)Anxiety(2end)Londen psychology perss
Carter،R.Williams،S and Silverman،W.K(2008).cognitive and emotional facets of test anxiety in African American school children. Journal of cognitive and emotion.22.539-551.

Cassady, J. C., & Johnson, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. Contemporary Educational Psychology, 27, 270-295.
Cohen Estherand Gail Biran and Aran and varda Gross-tsur (2008)Locus of eon frol,Perceived parenting style, and Anxiety in children with Cerebral Palsy.Journal development phychiatry disability 415-423.
Elizur,Dor,Beck,Istvan,Magyri(1994)Gender differnces in achievement motiv:A facet and Ijsis of Hungarion Samples Journal of psychology interdisciplinary and applied vol 128,pp121-137.
Ergene, T. (2003). Effective interventions on test anxiety education: A meta-analysis. School Psychology International, 24, 313-328.

Goonan،B)2003( over coming Test anxiety:giving students the ability to show what they know europen. Journal of psychological assessment.20،262-264.
Johnson, L. E. (2007). Treating test anxiety in students with learning difficulties: An exploratory study. Unpublished doctoral dissertation, Florida State University.
Lufi, D., & Darliuk, L. (2005). The interactive effect of test anxiety and learning disabilities among adolescents. International Journal of Educational Research, 43, 236-249.
Mc Donald, A. S. (2001). The prevalence and effects of test anxiety in school children. Educational psychology, 21, 89-101.
Peleg – Popko, O. (2004). Differention and test anxiety in adolescents. Journal of Adolescence, 27, 645-662.
Sarason, I. G. (1984). Stress, anxiety and cognitive interference: Reactions to test. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 929-938.
Sawyer,T.P.J,Sawyerl,A (2005).Predieting Stereotype Threat,Test Anxiety,and Cognitive Ability Test Performance:An Examination of Tree modes.Internation Journal of Testing 5.225-224
Shobe,Brewin,a.and carmack,S(2005) A Simple Visulization Exercise for Reducing test Anxiety and Improving Performance on Difficult Math Tests.Journal of Worry and Affective Eperrien ce.1,34-52
Stinnett terry,A:Stout lorry,J(1991)Development of teacher rating of academic.School psychology review,vol 20 issue3

ضمائم
108قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید