“فهرست مطالب”
مقدمه
پيشينه هاي تحقيق
خلاصه تحقيق
” فصل اول”
بيان مسئله
هدف از تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
“فصل دوم ”
جامعة آماري
نمونه آماري
ابزار و وسائل تحقيق
“فصل سوم ”
روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري
“فصل چهارم ”
بحث و نتيجه گيري
محدوديت و مشكلات اجرايي تحقيق
نمونه پرسشنامه

مقدمه :
در گذشته طرز فكري ازسوي برخي از دانشمندان و محققين عرضه شده بود كه براساس آن قائل بودند بعضي از افراد ذاتاً جاني و منحرف بدنيا
مي آيند در رأس اين گروه ” لوبروز” قرار داشت كه پزشكي عالي مقام و محققي پرتلاش بود او در كتاب اساس جنايتكار به صراحت اعتراف كرده است كه سرشت و خميرة بعضي از انسانها جنايت نهفته است و چنين انساني پس از ولادت و رشد دروضع وموقعيتي قرار مي گيرد كه نمي تواند جنايت نكند تحقيات دانشمندان ديگر خلاف آنرا ثابت كرده است ولي اين نكته مورد تأييد همگان قرار گرفته است كه برخي از كودكان فاسد و شرور و جاني بار
مي آيند بدان خاطر كه در محيطي ناسالم رشد و پرورش يافته اند و در اين امر خانواده بيش ازديگر مراكز اجتماعي در كودك نقش دارد . زيرا كودك در خانواده شاهد زشتي ها ، زيبايي ها ، محبت ها و خشونتها ، درگيريها و حتي مرگ و ميرها ، خوردن و خفتن ، غم و شادي و تحت تأثير القائات و تذكرات و امر و نهي والدين وديگر اعضاي خانواده است . اين ملاحظات و مسموعات فكر و روان او را تشكيل ميدهد انگيزه هايي سازنده و يا ويرانگر در او پديد مي آورد و او را به رفتارهايي خاص ويژه واميدارد خانواده آموزشگاه رفتار و كردار است پدر و مادر و بزرگترهاي خانواده نخستين الگوهاي رفتاري وملاك اوليه و اعتباري كودكان ونوجوانان هستند وهر گونه ابراز تمايل والدين مطالعه وكسب دانش و ياپرداختن به هنر و ورزش چه بسا ذوق فكري كودكان و نوجوانان را بيدار و شكوفا و بارور سازد . همانطور كه هر گونه نكوهش و يا بي ميلي پدران و مادران مي تواند عامل كندي ايستي و يا پس رفتگي آنان را در زمينه هاي سرشتي فراهم آورد .
هر چند خانواده نوجوانانشان را بهتر درك كنند و با آنان دوستي نمايند آرامش و اعتماد به نفس در فرزندانشان بيشتر مي شود و نوجوانان در سايه بهره وري از آرامش و اعتماد بدست آمده برخورداري از بهداشت رواني مناسب توانايي خواهند يافت كه به سادگي از مرحلة حساس بگذرند و به زندگي خودبپردازند .

پيشينه هاي تحقيق
با بررسي در كتابخانه ها متاسفانه پيشينه هاي معتبري دراين زمينه نياورده ام جز دو مورد 1ـ گروهي از دانشجويان رشته مشاوره دردانشگاه آزاد
2ـ گروهي از دانشجويان رشته مشاوره در دانشگاه تربيت معلم پيرامون اين موضوع تحقيق كرده اند كه به نتايج مشابه با همين تحقيق دست پيدا كرده اند .

خلاصه تحقيق
برخي از عوامل و شرايط خانوادگي درايجاد تفاوتهاي فردي بين دانش آموزان نقش اساسي دارد در بعضي خانواده ها پيشرفت كودكان درامر تحصيل وموفقيت آنان دراين زمينه به عنوان يكي از ارزشهاي مهم تلقي مي شود و ارزشهاي خانواده نه تنها در انگيزه يادگيري و پيشرفت تحصيلي فرزند تأثير به سزايي داردبلكه با شرايط و موقعيتهاي آموزشي نقش تعيين كننده اي را ايفا مي كند به علاوه رفتاروالدين با يكديگر در تعامل آنها و به طور كلي وضعيت عاطفي خانواده بهداشت رواني كودك را تحت تأثير قرار مي دهد . هر كودكي در خانواده احساس طرد شدگي وناامني مي كند اعتماد به نفس و خود پنداري خود را از دست مي دهد چنين كودكاني به تدريج انگيزه يادگيري و پيشرفت را از دست مي هند واغلب به گروه مردود شدگان و شكست خوردگان در تحصيل مي پيوندند به دليل اهميت اين موضوع نقش خانواده در وضعيت تحصيلي فرزندان بخصوص افت تحصيلي اين تحقيق انجام گرفته است و فرضيه اصلي تحقيق ميني بر اينكه بين ميزان توافق والدين باهم و وضعيت تحصيلي دانش آموزان رابطه مستقيم وجود دارد تأييد مي گردد طبق اين تحقيق مي توان اين هشدار را داد عدم توفيق والدين روي روحيه و جسم و جان فرزندان چنان اثر مي گذارد كه جبران و علاج آن گاهي اوقات امكان ندارد پس بهتر است ازدواجمان را با فكر و منطق شروع كنيم و در نهايت زندگي آرام و دل نشيني داشته باشيم تا فردا فرزندانمان در زندگي و امور تحصيلي خود موفق و پيروز باشند .

“فصل اول”
بيان مسئله :
معمولاً در بين دانش آموزاني كه افت تحصيلي دارند خانواده هايي هستند كه ازاختلافات و ناسازگاري رنج مي برند در اين تحقيق مطالعه ارتباط اين دو وضعيت ( افت تحصيلي و اختلافات خانوادگي) مورد توجه قرارگرفته است .
تعريف لغوي وتعريف اصطلاحات مهم تحقيق :
ارتباط : پيوند ورابطه بين دو متغير كه از طريق ضريب همبستگي توصيف مي شود . ضريب همبستگي قدرت ارتباط بين دو متغير را نشان مي دهد .
خانواده در اصطلاح : خانواده عبارت از يك واحد است اجتماعي كه از ازدواج يك زن و مرد بوجود مي آيد وفرزندان حاصل از آن ازدواج آن را تكميل مي كنند .
( حبيب الله طاهري 1350)
اختلاف : منظور از اختلاف زن و شوهري كه باهم توافق ندارند كه موارد رفتاري اين اختلافات فهرست وار به صورت زير است :
1ـ نداشتن عقايد وسليقه هاي مشترك
2ـ عدم همكاري و صميميت در كارها و اداره خانواده
3ـ عدم توافق در نحوه تربيت فرزندان
4ـ سركوب زدن هر يك از زن و شوهر توسط ديگري
5ـ اختلاف بر سر مسائل جنسي
6ـ عدم توافق در ارتباطات اجتماعي با ديگران
7ـ نداشتن الگوهاي مشترك در وضعيت زندگي
افت تحصيلي : عدم پيشرفت در علم و تحصيل كه در اين تحقيق به صورت دفعات تجديدي يا دفعات مردودي مورد توجه قرار مي گيرد .
دفعات تجديدي : 1ـ فقط يكبار تجديد شده 2ـ دو بار تجديد شده
دفعات مردودي : 1ـ فقط يكبار مردود شده 2ـ دوبار يا بيشتر مردود شده
وضعيت تحصيلي : در اين تحقيق وضعيت تحصيلي دانش آموزان به سه گروه تقسيم شده است :
1ـ قوي ، داشتن معدل 20 ـ 17 در خرداد ماه
2ـ متوسط ، معدل 17 ـ 14
3ـ ضعيف ، معدل زير 14
متغيرهاي كنترل : در اين تحقيق از دانش آموزان در سنين 14 ـ 12 تست هوش ( فرم شماره 2 ريون )گرفته شده و افرادي كه IQ آنها بين 105=IQ تا 120 =IQ برگزيده شده اند سعي شده كلاسهايي انتخاب شود كه روش تدريس و بافت كلاس مشابه اي داشته باشند تا اين متغير ها نيز كنترل شوند .
هدف از تحقيق
1ـ شناخت عوامل خانوادگي مؤثر بر افت تحصيلي
2ـ آگاهي دادن به اولياء محصلين كه تا چه اندازه توافق با همسرشان دروضعيت تحصيلي آنها مؤثر است .
3ـ كم شدن افت تحصيلي در بين دانش آموزان

“فرضيه هاي تحقيق”
= وضعيت روايط خانوادگي بر وضعيت تحصيلي فرزندان مؤثر است .
= توافق والدين موجب پيشرفت تحصيلي فرزندان است .
= عدم توافق والدين موجب افت تحصيلي فرزندان است .

روش انجام تحقيق
“فصل دوم ”
الف :جامعه آماري :
تحقيق حاضر بين زنان و مرداني كه داراي فرزند محصل هستند انجام شده است .

ب: نمونه آماري :
افراد اين نمونه بطور تصادفي از اولياء دختران و پسران مدرسه راهنمايي مجتمع راديويي بعثت كمال آباد كرج انتخاب گرديده است .

ج: ابزار ووسائل تحقيق :
پرسشنامه اي در اختيار افراد قرار مي گيرد و نظر آنها در مورد توافق با همسرشان و ديگر متغيرهاي پرسشنامه پرسيده مي شود و همچنين تست هوش براي سنجش و كنترل اين متغير .

متغيرهاي پرسشنامه :
1ـ جنسيت 2ـ سن 3ـ ميزان تحصيلات 4ـ وضعيت تأهل 5ـ بطور كلي سؤالات پيرامون توافق با همسر .

نحوه جمع آوري اطلاعات و روش آماري :
پرسشنامه اي در اختيار آزمودنيها قرار مي گيرد و سپس بارسم جدول و درج نتايج آن با بدست آوردن فراواني از آزمون مجذور خي وتي تفسير
مي شود .
” فصل سوم”
روش تجزيه و تحليل آماري داده ها :
1ـ در اين تحقيق از روش مجذور خي استفاده مي شود ومنطق استفاده از اين روش اين است كه چون دو گروه از لحاظ متغير هاي مختلفي كه به صورت كيفي ارزشيابي شده اند باهم مقايسه مي گردند در چنين مواردي مناسب ترين روش آماري كه به منظور آزمودن فرض مستقل بودن يك متغير از متغير ديگر بكار مي رود روش مجذور خي يا كااسكور x2 مي باشد .
2ـ روش ديگري كه بكار مي رود آزمون تي است كه براي مقايسه ميانگينهاي معدلهاي دو گروه بكار رفته منطق استفاده از اين روش اين است كه چند معدل راكه به صورت كمي و با مقياس فاصله اي سنجيده مي شود و با روش آزمودن تي معني دار بودن تفاوت ميانگينها روشن مي شود .
3ـ براي تنظيم پرسشنامه جهت كار آماري دو وضعيت خيلي زياد و زياد را در يك گروه زياد ، تا حدودي در گروه متوسط كم و اصلاً درگروه كم جاي داده ام .
ميزان توافق زوجين با هم
جمع زياد متوسط كمميزان توافق دفعات مردود شدن مردود شدن يا نشدن فرزندان 56(67/32)37(32/13)11(10)8هيچ بار 16(33/9)10(81/3)2(86/2)4فقط يكبار 12(7)2(86/2) 7(14/2)3دوبار يا بيشتر 84492015جمع
توافق كم هيچ بار
توافق كم يكبار
توافق كم دوبار يا بيشتر
توافق متوسط هيچ بار
توافق متوسط يكبار
توافق متوسط دو بار يا بيشتر
توافق زياد هيچ بار
توافق زياد يك بار
ميزان توافق در تربيت فرزندان
جمع زياد متوسط كمتوافق در تربيت دفعات تجديديبا تجديد شدن يا نشدن 40(76/24)30(10/8)6(14/7)4هيچ بار 18(14/11)13(64/3)4(12/3)2فقط يكبار 16(10/16)10(26/5) 7(46/4)9دوبار يا بيشتر 84531715جمع
ميزان توافق كم هيچ بار
ميزان توافق كم يكبار
ميزان توافق كم دوبار يا بيشتر
ميزان توافق متوسط هيچ بار
ميزان توافق متوسط يكبار
ميزان توافق دو بار يا بيشتر
ميزان توافق زياد هيچ بار
ميزان توافق زياد يك بار
ميزان توافق دو بار يا بيشتر
ميزان توافق در نحوه تربيت فرزندان
جمع توافق ندارند توافق دارند گروهها 52(67/21)16(33/30)36دفعات مردود شدن هيچ بار 24(10)13(14)11فقط يكبار 8(33/3)6(67/4)27دوبار يا بيشتر 843549جمع توافق دارند هيچ بار
توافق دارند فقط يكبار
توافق دارند دوبار يا بيشتر
توافق ندارند هيچ بار
توافق ندارند فقط يكبار
توافق ندارند دو بار يا بيشتر
” توافق در تربيت فرزندان ”
جمع زياد متوسط كمتوافق در تربيت دفعات مردودي 40(76/24)30(10/8)6(14/7)4هيچ بار 44(24/27)23(90/8)11(85/7)11فقط يكبار يا بيشتر 84531715
كم هيچ بار
متوسط هيچ بار
كم فقط يك بار يا بيشتر
متوسط يك بار يا بيشتر
زياد هيچ بار
زياد يكبار يا بيشتر
چون فراواني نظري كمتر از 5 شد مجبور شديم هر دو ستون فقط يك بار و دوبار يا بيشتر با هم ادغام كنيم .
999/099/095/090/0df816/13210/9991/5605/42266/16345/11815/7251/63چون محاسبه شده از مقدار معيار جدول از سطح اطمينان 95/0 بيشتر است . تفاوت معني دار است . زيرا چون آزمون يك دامنه است و در يك دامنه سطح اشتباه نصف مي شود بنابراين با 95 درصد اطمينان مي توان قضاوت كرد كه ميزان توافق والدين در نحوه تربيت فرزندان بطور معني داري در پيشرفت تحصيلي فرزندان موثر است بدين لحاظ فرضيه شماره 2 /تحقيق كه ارتباط بين توافق والدين در نحوه تربيت فرزندان و افت تحصيلي يا پيشرفت تحصيلي بود تاييد مي گردد .
” توافق زوجين با هم ”
جمع زياد متوسط كمتوافق زوجين دفعات مردودي 56(67/32)37(33/13)11(10)8هيچ بار 98(33/16)12(67/6)9(5)7فقط يكبار يا دو بار بيشتر 84492015جمع
هيچ بار كم
فقط يك بار يابيشتر كم
هيچ بار متوسط
فقط يك بار بيشتر متوسط
زياد هيچ بار
زياد فقط يك بار يا بيشتر
999/099/095/090/0df816/13210/9991/5605/42266/16345/11815/7251/63چون محاسبه شده از مقدار معيار جدول در سطح اطمينان 90/0 كوچكتر است تفاوت معني دار نيست يعني نمي توانيم قضاوت قابل اطمينان مبني بر وجود رابطه ميان توافق زوجين با هم و مردود شدن دانش آموزان نمود .
ذكر اين توضيح لازم است كه چون حاسبه شده در مرز معني دار است شايد اگر تعداد نمونه يا بيشتر مي بود واقعيت موجود بهتر متجلي مي شد و حقايق كه در اطلاعات بدست آورده نهفته است بهتر متبلور مي گرديد .
جمعتوافق ندارندتوافق دارند گروهها
دفعات مردود شدن 52(67/21)16(33/30)36هيچ بار24(10)13(14)11فقط يك بار8(33/3)6(67/4)2دو بار يا بيشتر843549جمع
توافق دارند هيچ بار
توافق دارند فقط يك بار
توافق دارند دو بار يا بيشتر
توافق دارند هيچ بار
توافق ندارند فقط يكبار
توافق ندارند دو بار يا بيشتر
999/099/095/090/0df816/13210/9991/5605/42266/16345/11815/7251/63چون كااسكور محاسبه شده از مقدار جدول از سطح اطمينان 95/0 بيشتر است تفاوت معني دار است زير چون آزمون يك دامنه است و از آزمون يك دامنه معني دار است .
سطح اشتباه نصف مي شود . بنابراين با 35/0 تقريباً اطمينان مي توان قضاوت كرده كه ميزان توافق والدين در نحوه تربيت فرزندان بطور معني داري در پيشرفت تحصيلي در خصوص مردود شدن يا نشدن فرزندان كاملاً موثر است .
بدين لحاظ فرضيه مزبور صحيح و قابل تاييد است .
معدل فرزنداني كه والدينشان با هم توافق دارند =
معدل فرزنداني كه والدينشان با هم توافق ندارند =
808/50164/241/2-42/114432412181681/00049/041/0-07/019622/2771465/169881/18164/1241/1-58/3-16916913135329/04963/273/0-58/1-14/18722568/13151681/03364/041/0-58/0-19625612166436/80289/094/2-17/002/30156/28035/1775/166481/36864/391/1-92/125/15625/3425/125/181681/06564/6141/0-58/2-19619614143481/09729/459/023/222582/3531581/186481/30225/791/1-65/225/15679/3695/1223/191681/09881/141/0-41/119613/2301417/15168/03364/041/0-58/019647/2941416/178281/01681/091/0-41/0-2/18247/2615/1317/161476/181764/026/4-42/002/10328915/10171936/02304/044/048/0-52/22021/25985/141/163481/00324/059/018/0-22596/268154/167081/63864/359/292/128925/342175/18728/168164/1209/42525/3421695/1813
ادامه جدول از صفحه قبل
8241/100889/1129/3-33/365/12341/39612/1191/198081/56276/1041/2-26/314463/3931284/195281/21764/059/142/025628916173481/06264/259/062/022524/331152/185481/96864/309/392/125/30625/3425/175/188081/51089/041/2-33/0-14406/2641225/169881/15254/841/192/216925/380135/193481/07969/959/013/322548/3881571/193681/46964/1109/242/325/2724005/16207081/60164/259/242/128932417183481/04025/259/055/1-2259/2251503/159044/18464/038/1-92/078/16925/30603/135/171681/08564/541/0-42/219636114195225/236964/1185/443/395/37040026/19208881/83364/009/158/0-25/2402565/15169981/11025/141/1-05/116982/3101363/170225/765/279/36923/196964/1142/3400208164/1258/3-169134222/34558/18
ادامه جدول از صفحه قبل
6564/658/2-196148164/1258/3-169136564/658/2-196146564/658/2-196146564/658/2-196148164/1258/3-169130625/025/0-67/26633/163264/408/2-25/2105/144964/258/1-225153924/118/1-16/2374/151364/3158/5-1211138/26983/730551/13743 94/4855/812

df95/099/0999/081/80989/1638/2416/3چون t محاسبه شده (25/4) از قدار معيار جدول در سطح اطمينان 999/0 بزرگتر است تفاوت كاملاً معني دار است يعني وضعيت تحصيل
دانش آموزاني كه بين والدينشان توافق برقرار است به ميزان قابل توجهي بهتر از دانش آموزاني است كه بين والدينشان توافق برقرار نبوده است و بدين ترتيب فرضيه اصلي تحقيق مبني بر اينكه ميزان توافق بين والدين و وضعيت تحصيلي دان آموز رابطه مستقيم وجود دارد تاييد مي گردد .
“فصل چهارم ”
بحث و نتيجه گيري :
بر اساس شواهد بدست آمده و محاسبات آماري كه دراين تحقيق انجام شد در نهايت توانستيم اصلي ترين و مهمترين فرضيه اين تحقيق را ثابت كنيم مبني بر اينكه هر چه اختلافات خانوادگي در بين زوجين بيشتر باشد افت تحصيلي دربين فرزندان اول آنها بيشتر خواهدبود طبق نتيجه بدست آمده از آزمون خي چون كااسكور محاسبه شده از مقدار معيار جدول از سطح اطمينان 90% بيشتر است تفاوت معني دار است . چون آزمون يك دامنه است ودر آزمون يك دامنه سطح اشتباهات نصف مي شود بنابراين با 95 درصد اطمينان مي توان قضاوت كرد كه ميزان توافق زوجين در نحوه تربيت فرزندان بطور معني دار در پيشرفت تحصيلي فرزندان مؤثر است و همچنين طبق بررسي از طريق آزمون تي مي توان به اين نتيجه رسيد كه : چون محاسبه شده (25/4) از مقدار معيار جدول درسطح اطمينان 999/0 بزرگتر است تفاوت كاملاً معني دار است يعني وضعيت تحصيلي دانش آموزاني كه بين والدينشان توافق بر قرار است به ميزان قابل توجهي بهتر از دانش آموزاني است كه بين والدينشان توافق برقرار نبوده است .
محدوديتها و مشكلات اجرايي تحقيق :
در اين تحقيق حداقل مي بايست 100 نمونه پرسشنامه پر مي شد ولي با فرهنگ غلط و طرز فكر بسياري از خانواده ها چه تحصيل كرده و چه بي سواد مانع از اين شد كه بتوانم 100 نمونه تهيه كنم و تنها 84 نمونه توانستم پر نمايم كه البته اين 84 مورد هم مي توان گفت كه همه صحيح ودرست علامت نزدند و آن هم بخاطر فرهنگ و طرز تفكر نادرستشان است .
بعضي ها فكر مي كردند كه اگر اين پرسشنامه را پر كنند ممكن است آنها را شناسايي كنند و مي ترسيدند روي نمره انضباط فرزندانشان اثر بگذارد بعضي ها هم پرسشنامه را فقط به قسمتهايي كه حس مي كردند مشكلي را برايشان ايجادنمي كند پر مي كردند اكثر آنهايي كه باهم توافق نداشتند با زدن علامت اينطور نشان مي دادند كه توافق مان با همسرمان بسيار زياد است اما همه به دروغ .
اميد است كه مردم ما هدف از اين تحقيقها را بهتر درك كنند تا ما دانشجويان ( پژوهشگران ) بهتر بتوانيم به تعبير و تفسير اين اطلاعات بپردازيم .
در پايان از مديران مدرسه راهنمايي مجتمع راديويي بعثت هم دخترانه و هم پسرانه تشكرمي كنم كه مرا ياري نمودند .

به نام خدا
والدين گرامي اين پرسشنامه به منظور انجام پژوهشي در زمينه بررسي رابطه اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي فرزندان تنظيم شده است خواهشمند است با پاسخهاي دقيق و صحيح خود اينجانب را در پيشبرد اهداف علمي و پژوهشي خود ياري نمائيد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-جنسيت :زن( مرد (
2-سن خود …. سن همسر….
3-ميزان تحصيلات خود ….. ميزان تحصيلات همسر …………..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-در نحوه تربيت فرزندان چقدر با همسر خود توافق داريد ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
5-ميزان همكاري و صميميت شما در اداره خانه و خانواده چگونه است ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
6-به وظيفه زناشويي خود تا چه حد اهميت مي دهيد ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
7-در داشتن ارتباط اجگتماعي با خانواده هاي ديگر تا چه حد با همسراتان توافق داريد ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
8-بطور كلي عقايد و افكار شما تا چه حد با همسرتان يكي است ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
9-آيا در انتخاب نمونه هاي زوجين موفق والگو قراردادن آنها با همسرتان هم عقيده هستيد ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
10-اگر نقطه ضعفي در شما باشد تا چه حد همسرتان آنرا به رخ مي كشد و شما را سركوب مي كند ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
2قیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید