دانشگاه آزاد اسلامي
واحداراک
Islamic Azad University, Arak Branch
فرم پيشنهاد تحقيق
پايان‏نامه‌ي كارشناسي ارشد
عنوان تحقيق به فارسي: امکان سنجي توسعه مالي معادن استان مرکزي
عنوان تحقيق به انگليسي:
نام دانشجو:فاطمه دانشکده: مريريت
نام خانوادگي دانشجو:حيدري گروه تخصصي:مديريت صنعتي
رشته تحصيلي:مديريت صنعتيگرايش:توليد

نام و نام خانوادگي استاد (اساتيد) راهنما
: استاد همتا
نام و نام خانوادگي استاد (اساتيد) مشاور:
تاريخ و امضاء تاريخ و امضاء
تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي: تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده :
امضاء مدير پژوهشي دانشكده: امضاء رئيس دانشكده:

اطلاعات مربوط به دانشجونام نام خانوادگي فاطمه حيدريشماره دانشجويي930414344رشته و گرايشمديريت صنعتي گرايش توليدنشاني پستي و تلفن
تفرش کوي امام خميني (ره) بلوار جانبازان کوچه نامجو2اطلاعات مربوط به استاد راهنمانام نام خانوادگياستاد همتاتخصص اصليآخرين مدرک تحصيليسنوات تدريس در کارشناسي ارشدسنوات تدريس در دکتريمحل خدمت نحوه همکاري (تمام وقت، نيمه وقت، مدعو )نشاني پستي و تلفن
اطلاعات مربوط به استاد مشاورنام نام خانوادگيتخصص اصليآخرين مدرک تحصيليسنوات تدريس در کارشناسي ارشدسنوات تدريس در دکتريمحل خدمتنحوه همکاري (تمام وقت، نيمه وقت، مدعو )نشاني پستي و تلفن

4. اطلاعات مربوط به پايان‌نامه
5. بيان مسأله ( تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي و متغيرهاي مربوط به پرسشهاي تحقيق، منظور از تحقيق ) :
يکي از دغدغه هاي موجود در سرمايه گذاري در حوزه معادن بحث سودآوري و ارزيابي اقتصادي آنست که متاسفانه سبب شده گاها معادني بدليل پاره اي اشکالات و نارسايي هاي فني عملا اقتصادي نبوده که ادامه روند موجود شايد خسارات جبران ناپذيري را حادث شود متاسفانه طرح هاي بهره برداري اوليه ارايه شده جهت صدور پروانه بهره برداري بسيار رويه گرا و گاها غير واقعي و غير اجرايي است به طوريکه همه جوانب فني قضيه در ان لحاظ نگرديده و با يک نرخ بازگشت سرمايه کاذب سرمايه گذار را راغب به فعاليت در اين بخش نموده و از طرفي عکس قضيه نيز ممکن است اتفاق افتاده و بسياري از فرصت ها و پتانسيل هاي موجود عملا مغفول واقع گردد. که براي رفع اين نقيصه مي بايست فعاليت معدني با ديدگاه اقتصادي آناليز و تحليل گرديده و در اختيار بهره بردار يا سرمايه گذار قرار داده شود که ميتواند در قالب ارايه تسهيلات، ايجاد بستر مناسب سرمايه گذاري ،هدايت و راهبري فني و اقتصادي سرمايه گذار و … باشد. همچنين در خصوص طراحي و بررسي فني اقتصادي معادن کوچک با توجه به تناژ وظرفيت هاي پايين اين دست معادن ،رويکرد تجهيزات اشتراکي وکارکرد فصلي از حيث جذابيت اقتصادي و نرخ بازگشت سرمايه مي تواند بسيار موثر واقع شود.
در گذشته روال مشخص و مدوني در ارزيابي ازمعدن در ايران به عمل آورده نشده به طوريكه اين مسئله باعث شده بود كه پروانه بهره برداري معادن به عنوان وثيقه در موسسات مالي واعتباري مورد قبول قرارنگيرد و جايگاهي مناسب در بازار بورس و سهام براي آن تعريف نشود و محدود ارزيابي هاي گذشته نيز بطور سنتي و عرفي و يا مبتني بر قضاوت مهندسي بوده است با توسعه فعاليتهاي معدني و رويکردهاي سرمايه گذاري در اين خصوص ، کانون کارشناسان رسمي داددگستري در رسته معادن بعنوان يک ابزار قوي و مجرب کارشناسي در مقام ارزيابي و ارزشيابي معادن برآمد که مي توان بعنوان اولين نگاه کارشناسانه در فرآيند هاي ارزيابي و ارزشيابي معادن در ايران از آن ياد کرد.
فعاليت هاي معدني و واحدهاي اقتصادي مبتني بر آن بدليل تفاوت هاي اساسي با ساير فعاليت هاي اقتصادي که در مقدمه بدان اشاره شد سرمايه گذاري در اين بخش و به تبع آن فرآيند ارزيابي و ارزشيابي معادن را نسبت به ساير بخش ها پيچيده تر و چالش برانگيز تر نموده است. بطورکلي دارايي معدني مي تواند مشتمل بر زمين،حقوق، امتيازات، پروانه ها و مجوزها به علاوه تمامي دارايي هاي ثابت نظير كارخانه (صنايع معدني وابسته)، ماشين آلات، تاسيسات زير بنايي و كليه حفريات معدني روباز يا زيرزميني كه در اثر عمليات معدني احداث شده اند باشد که تلفيق و تجميع توامان يا انفرادي هرکدام از اين آرايه ها و اندازه گيري مبلغ معادل به واحد پولي رايج يك دارايي مشخص براي هدفي معين را ، آنهم در زير سايه سنگين عدم قطعيتهاي بخشي موجود ، پيچيده و مساله دار نموده است.
در ارزشيابي دار اييهاي معدني بطور کلي سه رويكرد درآمدي، بازار و هزينه اي به شرح زير مورداستفاده قرار ميگيرند:
3-1 رويكرد در آمدي:
رويكرد در آمدي مبتني بر اصل سود مورد انتظار است و تمام روش هاي تعيين سوددهي و بررسي جريان نقدينگي پروژه هاي معدني را که ابتدا بدان اشاره شد شامل مي شود.
رويكرد درآمدي ارزش يك دارايي و يا سرمايه گذاري، بر اساس تخمين درآمد خالص ساليانه اي كه مي توان از آن دارايي به دست آورد، تعيين مي شود.
درآمدهاي ساليانه بايد به روش مناسب تنزيل و به ارزش روز به پول تبديل شود تا مجموع درآمد به دست آيد.
در مواردي كه اطلاعات كافي در مورد قيمت فروش يك دارايي معد ني در دسترس نيست و يا ذخيره معدني هنوز به مرحله توليد نرسيده است ، به كمك رويكرد درآمدي مي توان ارزش كل پروژه را برآورد كرد . در اين رويكرد با تخمين درآمد حاصل از فروش موادمعدني در سال هاي آتي پروژه و سپس كم كردن هزينه هاي مربوط به توليد مي توان ارزش دارايي را تعيين كرد . معمولا از روش جريان نقدينگي تنزيل شده(DCF) مي توان در مورد پروژه هايي كه هنوز به مرحله توليد نرسيده اند، هم استفاده كرد. در روش تعيين درآمد به نقدينگي تنزيل شده تمامي اقلام موجود در يك دارايي معدني از قبيل ذخيره ، تاسيسات و نظاير آن، ارزشي اختصاص داده مي شود. اين رويكرد با توجه به اطلاعات موجود در مورد دارايي هاي معدني كاربردي ترين روش است و اغلب نتايج واقعي تري را نسبت به ساير رويكردها به دست مي دهد. اين روش با تعريف ارزش يك پروژه نيز سازگاري دارد. بنا بر تعريف ، ارزش يك پروژه عبارت است از ارزش فعلي تمام درآمدها كه در طول عمر آن پروژه حاصل ميشود.
2-3 رويكرد بازار:
اين رويکرد بر اساس اصل جانشيني استوار است ، اين رويكرد گاه رويكرد مقايسه ي معاملات مشابه نيز ناميده مي شود زير ا در اين رويكرد ،دارايي مورد ارزشيابي با دارايي هاي مشابه فروش رفته مقايسه ميشود. اين رو يكرد از سوي بيشتر ارزيابان و كارشناسان حقوقي به عنوان روش پايه در محاسبه ي ارزش عادلانه يك دارايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مزيت اين روش، قابليت آن در انعكاس و دخالت دادن مسايل عرضه و تقاضا در يك بازار آزاد است.
مطالعات امکان سنجي نهايي (FS)، چيست ؟
مطالعات امكان سنجي نهايي (Feasibility Study)، پس از مرحله پيدايش طرح و تعريف چارچوب کلي آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفيت توليد و ميزان سرمايه گذاري انجام مي شود. اين مطالعات بنا به نياز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفي از جزئيات پروژه مي تواند وارد شود. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:
1- تعيين ساختگاه طرح
-aتعيين گزينه هاي ساختگاه طرح در محل انتخابي براي اجراي طرح
-bمقايسه و اولويت بندي گزينه هاي مختلف ساختگاه طرح و تهيه گزارش انتخاب ساخت
– 2مطالعات مهندسي پايه و طراحي اوليه
-aبازنگري و تكميل اطلاعات و داده هاي اوليه مربوط به شرايط جوي ، زمين شناختي و آب شناختي ساختگاه، امكانات زيربنايي قابل دسترس براي طرح شامل منابع آب، منابع انرژي، منابع نيروي انساني،
b-سيستم هاي حمل و نقل،‌ منابع تامين مواد خام، مواد اوليه و مصالح
3-تعيين خط مشي اجرائي طرح
a-تعيين گزينه هاي تفكيك طرح به پرو‍ه هاي مستقل با فصل مشترك هاي مشخص با يكديگر
b-تعيين گزينه هاي تقسيم كار بين مشاوران، سازندگان و پيمانكاران
4-تهيه برنامه زمان بندي طرح به تفكيك پروژه ها براي فعاليت ها و خدمات مهندسي، تداركات، پشتيباني تداركات، كنترل كيفيت، ساخت (شامل عمليات ساخت و نصب)، مالي، تجهيز نيروي انساني براي دوره بهره برداري و راه اندازي
5 – برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ارزي و ريالي طرح به تفكيك پروژه ها
6- تهيه و ارائه گزارش مرحله امكان سنجي نهايي.
پنج فاکتور رايج در مطالعه امکان سنجي
عبارت مخفف تلوس (TELOS) به معني پنج زمينه در امکان سنجي است که شامل:
فني (technical)
اقتصادي (economic)
قانوني (legal)
عملياتي (operational)
زمان بندي (scheduling) مي شود.
مراحل امکان سنجي
اول) بررسي تقاضا، تعيين حوزه ي عملکرد يا محدوده ي پروژه، شناخت سيستم موجود، شناخت نياز ها و مشکلات.
دوم) بررسي و تحليل اهداف سيستم جديد. معمولاً بر اساس اولويت و تقدم اجرايي طبقه بندي مي شوند. پس براي هر هدف افراد و واحدهاي ذينفع مشخص مي گردند.
سوم) تعيين موجوديت هاي خارجي در ارتباط مستقيم با سيستم. در اين مرحله بايد دياگرام متن که شاخص حوزه ي عملکرد سيستم است را مشخص کرد.
چهارم) تعيين عوامل محدودکننده ي اجراي پروژه. به عبارت ديگر ميزان ريسک در موفقيت پروژه مشخص مي شود.
پنجم) تعيين دقيق محدوده ي پروژه. نيازها را مشخص کرده و به تاييد مشتري رساند.
ششم) ارانه راه حل.
هفتم) بررسي اقتصادي پروژه. هزينه هاي سخت افزاري، نرم افزاري، افراد، مکان و زمان.
گزارش امکان سنجي
در متن اين گزارش، بايد از جمله به موارد زير پرداخته شود:
• امکانات بالقوه سازمان
• ريسک‌ها، خطرات و احتمال آنها
• اولويت‌ها در سازمان
• محدوده کاربرد
• جنبه‌هاى تجارى – اقتصادي
• زمينه‌هاى رقابت
• اهميت پروژه يا توليد براى سازمان
• اقدامات اوليه لازم
• طرح پيشنهادى براى اجراء
در اين گزارش هزينه هاي تخميني – سخت- در قالب موردکاري مشخص مي شوند.
گزارش امکان سنجي به عنوان منشور پروژه براي انجام مراحل بعدي مورداستفاده قرار مي گيرد.
سرفصل هاي گزارش پروژه
• مقدمه
• خلاصه اي در مورد هيات مديره و ساختار سازماني کارفرما
• متدولوژي و روش اتخاذ شده براي مطالعه ي سيستم
• سيستم پيشنهادشده
• راه حل هاي ارائه شده به کارفرما که پذيرفته نشده
• راه حل هاي پذيرفته شده
• بررسي اقتصادي شامل هزينه ها و سودآوري ها
• برنامه ريزي پروژ
• نتيجه گيري و پيشنهادات
• ضمايم تکنيکي
روش هاي بدست آوردن اطلاعات
• تهيه ي پرسشنامه
• مصاحبه
• مطالعه ي مستندات سيستم
• مشاهده
6. سوابق مربوط (بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق)
7. فرضيه‌ها يا پرسشهاي تحقيق
آيا امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات اقتصادي،مالي تاثير دارد؟
آيا امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات بازار تاثير دارد؟
آيا امکان سنجي مالي بر توسعه معادن تاثير دارد؟
آيا امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات نيروي انساني تاثير دارد؟
8. اهداف تحقيق ( شامل اهداف علمي ، كاربردي ، و ضرورتهاي خاص انجام تحقيق )
•اهداف علمي:
•شناسايي رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات اقتصادي مالي
•شناسايي رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات بازار
•شناسايي رابطه.امکان سنجي مالي بر توسعه
•شناسايي رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات نيروي انساني
•اهداف عملي:
تعيين رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات اقتصادي مالي
تعيين رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات بازار
تعيين رابطه رابطه.امکان سنجي مالي بر توسعه
تعيين رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات نيروي انساني
9. در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره‌وران (اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره)
اين
10. جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟ ( اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.)
11. روش كار

12. جدول زمان‌بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي
تاريخ تصويباز تاريختا تاريخمطالعات كتابخانه‌ايجمع‌آوري اطلاعاتتجزيه و تحليل داده‌هانتيجه‌گيري و نگارش پايان‌نامه‌تاريخ دفاع نهايي طول مدت اجراي تحقيق:
13. مشخصات منابع و مأخذ مورد استفاده در پايان‌نامه به ترتيب زير:
در مورد كتاب : نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده ، سال نشر، عنوان كتاب، مترجم، محل انتشار، جلد
در مورد مقاله : نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه
منابع:
1 – Mining investment insurance and its strategic role in the revival of mines and sustainable development – a.hallaji, m.vafaei fard ,g.kalhor- 20th world mining congress-novamber 7/2005-tehran-iran
2- The Mining Valuation handbook- Victor rudenno-4 Th Edition-2012
3-راهنماي ارزشيابي داراييهاي معدني- معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن 89-88 –
4-An optimized model for evaluation of Mines. M.I. I. Co., Iran- 20th world mining congress-novamber 7/2005-tehran-iran
5-کانون کارشناسان رسمي دادگستري -کتب ،اسناد و گزارش پايان دوره کارشناسي رسمي دادگستري-مجيد وفايي فرد- زير نظرمهندس محمود برادران
6- Real Options Approach., mining department of Tarbiat Modarres university -fani ,… 2010.
7- معادن کوچک چالشها و رويکردها در برنامه ريزي توسعه منطقه اي – مجيد وفايي فرد- هفته نامه معدن و توسعه -آبانماه 1388

منتشر شده توسط پايگاه تحليلي خبري معدن24 در تاريخ ???? يکشنبه ? دي
14.هزينه هاي تحقيق پايان نامه
الف) منابع تأمين بودجه پايان نامه و ميزان هر يک (ريالي ، ارزي ، تجهيزاتي و غيره)
رديفنام مؤسسهبودجه رياليبودجه ارزيتجهيزات و تسهيلاتجمعب) هزينه هاي پايان نامه
ب1) هزينه هاي پرسنلي (براي مواردي که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد)
نوع مسئوليتتعداد افرادکل ساعات کار براي طرححق الزحمه در ساعتجمعجمع هزينه هاي تخميني به ريالب2) هزينه هاي مواد و وسايل (وسايلي که صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند)
نام ماده يا وسيلهمقدار مورد نيازمصرفي ، غير مصرفيساخت داخل يا خارجشرکت سازندهقيمت واحدقيمت کلرياليارزيرياليارزيجمع هزينه هاي مواد و وسايل به ريال
رديفشرح هزينهرياليارزيمعادل ارزيکل هزينه به ريال1هزينه تايپ2هزينه تکثير3هزينه صحافي4هزينه عکس و اسلايد5هزينه طراحي ، خطاطي6هزينه خدمات کامپيوتري7هزينه هاي ديگرجمعجمع کل هزينه ها
رديفنوع هزينهرياليارزيهزينه کل به ريال1پرسنلي2مواد و وسايل3مسافرت4متفرقهجمع کل
15.تأييدات
الف)تأييدية راهنما و مشاور نام و نام خانوادگي استاد راهنما
………………………………………………………………………………
تاريخ
…………………………………امضا
…………………………………نام و نام خانوادگي استاد مشاور
………………………………………………………………………………
تاريخ
…………………………………امضا
…………………………………
ب)نظرية كميتة تخصصي گروه1.ارتباط دادن موضوع تحقيق با رشته تحصيلي دانشجو:
ارتباط دارد ارتباط فرعي دارد ارتباط ندارد
2.جديد بودن موضوع : بلي در ايران بلي خير
3.اهداف بنيادي و کاربردي : قابل دسترسي است قابل دسترسي نيست مطلوب نيست
4- تعريف مسأله : رسا است رسا نيست
5- فرضيات : درست تدوين شده است درست تدوين نشده و ناقص است
6- روش تحقيق دانشجو : مناسب است مناسب نيست
7- محتوا و چارچوب طرح : از انسجام برخوردار است از انسجام برخوردار نيست
پ) تأييد نهايي
رديفنام و نام خانوادگيسمت و تخصصنوع رأيامضا1234موضوع تحقيق پايان نامه خانم / آقاي ……………………………………………………………………………… دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد رشته با عنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
در جلسه مورخ …………………………….. کميته تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آرا با تعداد رأي از رأي مورد تصويب اعضا قرار گرفت قرار نگرفت
نام و نام خانوادگي مدير گروه …………………………………………………………. تاريخ ………………………………….. امضا …………………………………..
ت) نظريه شوراي پژوهشي:
موضوع طرح و تحقيق پايان نامة آقاي/ خانم ………………………………………………………………………….. دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته …………………………………………… که به تصويب کميته تخصصي مربوط رسيده بود، در جلسه مورخ ……………………………………………………..شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اکثريت اعضا (تعداد ………………….. نفر) قرارگرفت نگرفت
رديفنام و نام خانوادگينوع رأي (موافق يا مخالف)امضاتوضيحات12345678
نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي واحدتاريخامضا
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..
شماره ثبت در امور پژوهشي واحدتاريخ ثبت
نام دانشکده: مديريت
شماره صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشکده:54
تاريخ تصويب پروپوزال :29/05/1393تاريخ ارسال فرم اخذ کد به اداره پايان نامه ها:
کد اخذ شده:
عنوان پايان‌نامه:
اجراي مدل PMPA در بررسي نقش مديريت در پروژه

1) نام و نام‌خانوادگي: پيمان مقيمي5) گرايش تحصيلي2) شماره دانشجوئي:900825893
3) مقطع تحصيلي: ارشد
4) رشته تحصيلي: مديريت صنعتي6) تعداد واحد پايان نامه:6
7) نيمسال تحصيلي اخذ پايان نامه:دوم
8) نيمسال تحصيلي تصويب پروپوزال دومتوجه: نوشتن تمامي مشخصات استادان الزامي مي‌باشد. (بخصوص كد ملي)
عنوان همكارينامنام‌خانوادگينام پدركـد مليشماره‌
شناسنامهتاريخ تولدشهرستان محل تولداستان
محل تولدنوع همكاريآخرين مدرك تحصيليرشته تحصيليگرايش تحصيليمرتبه علميپايهمحل امضاءاستادراهنماعباس کرامتيرحيم-2231351مرکزياراکهيات علميدکتريمديريتصنايعاستاديار4استادمشاورمحمد احساني فر25621358قمقمهيات علميدکتريمديريتصنايعاستاديار7اطلاعات در اين فرم با صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشکده مطابقت دارد.
محل امضاء:
دانشجو: مديرگروه آموزشي:رئيس پژوهش دانشکده: رئيس دانشکده: معاون پژوهش و فناوري دانشگاه:
2قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید