فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………….صفحه
چکيده ……………………………………………………………………….. …………………………1
فصل اول……………………………………………………………………. ………………………….2
مقدمه………………………………………………………………………… ………………………….3
بيان مساله………………………………………………………………….. …………………………..5
اهميت وضرورت انجام تحقيق………………………………………. ……………………………8
اهداف تحقيق……………………………………………………………. …………………………….8
فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………….. ……………………………..9
سوال هاي تحقيق……………………………………………………… ………………………………9
تعاريف مفهومي………………………………………………………. ……………………………….9
تعاريف عملياتي……………………………………………………… ……………………………….9
فصل دوم………………………………………………………………………………………………..11
اضطراب………………………………………………………………………………………………….12
تاريخچه اختلالات اضطرابي…………………………………………………………………………12
تعريف اضطراب………………………………………………………………………………………..12
نظريه هاي روانکاوانه…………………………………………………………………………………. 12
نظريه هاي رفتاري………………………………………………………………………………………13
نظريه هاي وجودي……………………………………………………………………………………..13
نظريه هاي شناختي……………………………………………………………………………………..13
نظريه هاي زيست شناختي……………………………………………………………………………14
اضطراب طبيعي و مرضي……………………………………………………………………………..14
تفکيک ترس از اضطرب………………………………………………………………………………15
طبقه بندي اضطراب…………………………………………………………………………………….15
اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………………15
تعاريف اضطراب امتحان………………………………………………………………………………17
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………….صفحه
تاريخچه پژوهش در زمينه اضطراب امتحان………………………………………………………20
شيوع و همه گيري شناسي……………………………………………………………………………24
سبب شناسي اضطرب امتحان………………………………………………………………………..25
عوامل فردي و شخصيتي……………………………………………………………………………..27
عوامل آموزشگاهي و جامعه اي……………………………………………………………………..29
عوامل خانوادگي……………………………………………………………………………………….31
مدل و نظري هاي اضطراب امتحان………………………………………………………………..31
مدل توجهي شناختي واين (1970)………………………………………………………………..31
مدل فرآيند انتقالي……………………………………………………………………………………..32
الگوي نقص و کمبود دوگانه………………………………………………………………………..33
مدل چهار عاملي اضطراب امتحان………………………………………………………………..35
مدل شناختي…………………………………………………………………………………………….36
مدل مارش……………………………………………………………………………………………….38
الگوي پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………..39
مدل دو بعدي پيشنهادي آلپرت و هابر (1960)…………………………………………………41
مدل موريس و ليبرت (1976)……………………………………………………………………….41
مدل آيزنگ………………………………………………………………………………………………42
مدل فرآيندي…………………………………………………………………………………………….43
مدل تبادلي……………………………………………………………………………………………….43
مدل تداخل………………………………………………………………………………………………43
علايم ارزيابي……………………………………………………………………………………………43
رويکردهاي درمان……………………………………………………………………………………..44
منبع کنترل………………………………………………………………………………………………..44
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………….صفحه
تعريف منبع کنترل………………………………………………………………………………………44
نظريات……………………………………………………………………………………………………46
نظريه راتر…………………………………………………………………………………………………46
مفاهيم نظريه يادگيري اجتماعي راتر………………………………………………………………..47
پتانسيل رفتار……………………………………………………………………………………………..48
انتظار……………………………………………………………………………………………………….48
ارزش تقويت……………………………………………………………………………………………..49
موقعيت روان شناختي…………………………………………………………………………………..49
آزادي حرکت…………………………………………………………………………………………….49
انگيزش و نيازها………………………………………………………………………………………….50
نظريه بندورا……………………………………………………………………………………………….50
شخصيت (تكوين، جهت‌گيري و تغيير منبع كنترل)………………………………………………51
نظريه هاي اسناد………………………………………………………………………………………….52
نظري هاي اسناد روانشناسي هايدر…………………………………………………………………..52
مدل مكعبي كلي از اسناد……………………………………………………………………………….53
نظريه تركيبي اسناد شيور……………………………………………………………………………….54
نظري اسنادي واينر………………………………………………………………………………………54
نظريه درماندگي آموخته شده سليگمن……………………………………………………………….55
انگيزش پيشرفت…………………………………………………………………………………………55
تعاريف انگيزش پيشرفت……………………………………………………………………………..55
ويژگي افراد داراي انگيزه پيشرفت بالا………………………………………………………………59
تفاوت جنسي و انگيزه پيشرفت………………………………………………………………………59
نظريه انگيزش پيشرفت…………………………………………………………………………………61
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………….صفحه
نظريه‌ نيازهاي مک کل‌لند در انگيزش……………………………………………………………….63
نظريه شناختي اراده………………………………………………………………………………………64
نظريه لذت گرايي………………………………………………………………………………………..64
نظريه شناختي اجتماعي بندورا………………………………………………………………………..65
نظريه تغيير همگام………………………………………………………………………………………..65
نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو……………………………………………………………………..65
نظريه اسنادي انگيزش پيشرفت…………………………………………………………………………67
نظريه اتكينسون درباره انگيزش پيشرفت……………………………………………………………..67
نظريات ديگر درمورد انگيزش پيشرفت…………………………………………….. ……………..70
پيشينه خارج از کشور……………………………………………………………………………………71
پيشينه داخل کشور……………………………………………………………………………………….73
فصل سوم……………………………………………………………………………………………………77
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………..78
جامعه آماري……………………………………………………………………………………………….78
نمونه آماري………………………………………………………………………………………………..79
روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………………79
ابزار اندازه گيري………………………………………………………………………………………….80
پرسشنامه منبع کنترل راتر…………………………………………………………………………………80
اعتبار و پايايي آزمون…………………………………………………………………………………….80
شيوه نمره گذاري……………………………………………………………………………………………81
پرسشنامه انگيزش پيشرفت………………………………………………………………………………81
اعتبار و پايايي آزمون………………………………………………………………………………………82
شيوه نمره گذاري…………………………………………………………………………………………….82
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………….صفحه

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون………………………………………………………………….83
اعتبارو پايايي آزمون………………………………………………………………………………………83
شيوه نمره گذاري…………………………………………………………………………………………..84
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………85
توصيف داده ها……………………………………………………………………………………………..86
جنسيت……………………………………………………………………………………………………….86
وضعيت تاهل…………………………………………………………………………………………………87
آمار استنباطي…………………………………………………………………………………………………88
تحليل فرضيه هاي پژوهشي……………………………………………………………………………….88
سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………94
يافته هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………….96
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………99
بررسي فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………..100
سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………..103
يافته هاي جانبي تحقيق……………………………………………………………………………………105
پيشنهادات پژوهشي………………………………………………………………………………………105
پيشنهادات کاربردي……………………………………………………………………………………….105
محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………105
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………..106
منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………107
منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………….114
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………..116

فهرست جداول
عنوان…………………………………………………………………………….صفحه
جدول(4-1) توزيع فراواني و درصد افراد نمونه به تفکيک جنسيت…………………………….86
جدول(4-2) توزيع فراواني و درصد افراد نمونه به تفکيک وضعيت تاهل……………………..87
جدول(4- 3 ) نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه اول……………………………..88
جدول(4-4) نتايج رگرسيون چند گانه اضطراب امتحان……………………………………………..89
جدول(4-5.) پيش بيني اضطراب امتحان از روي مولفه هاي منبع كنترل و انگيزش پيشرفت.90
جدول(4-6) نتايج ازمون t گروههاي مستقل در مورد فرضيه دوم………………………………..90
جدول(4 – 7) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F فرضيه سوم……………………………………….91
جدول(4-8) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد فرضيه سوم……………………92
جدول(4-9) نتايج آزمون تعقيبي شفه در مورد فرضيه سوم…………………………………………92
جدول(4- 10 ) نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه چها……………………………93
جدول(4 – 11) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F در مورد سوال اول……………………………….94
جدول(4-12) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال اول……………………..94
جدول(4- 13 ) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F در مورد سوال دوم…………………………..95
جدول(4-14) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال سوم……………………95
جدول(4-15) نتايج آزمون تعقيبي LSD در مورد سوال سوم……………………………………….96
جدول(4 -16) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F مربوط به تحليل واريانس چند متغيره……….96
جدول(4-17) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال دوم…………………….97
جدول(4 – 18) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F در مورد سوال چهارم…………………………..97
جدول(4-19) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال سوم……………………98
فهرست نمودارها
عنوان…………………………………………………………………………….صفحه
الگوي توبياس درباره اثر اضطراب در تداخل شناختي…………………………………….36
مدل مارش……………………………………………………………………………………………38
منحني استرس و عملكرد………………………………………………………………………….42
. درصد افراد نمونه به تفکيک جنسيت………………………………………………………….86
. درصد افراد نمونه به تفکيک وضعيت تاهل…………………………………………………..87
. مسير رابطه بين منبع كنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان……………………..88
‌وقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید