منابع و مآخذ
منابع فارسي
– آبراهاميان ، يرواند (1384 ) ايران بين دو انقلاب ، احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي ، تهران : نشر ني .
– آذري ، علي (1344 ) قيام شيخ محمد خياباني در تبريز ، تهران ، انتشارات صفي عليشاه .
– ” آراز ” ( ويژه نامه جنبش دانشجويي آذربايجان ) ،(1384) مقاله”مروري كوتاه بر جنبش دانشجويان دانشگاه تبريز در دهه هفتاد” ، تبريز ، دانشگاه تبريز ، شماره 8-7 ، بهار .
– آل احمد ، جلال ، (1376 ) ، در خدمت و خيانت روشنفكران ، تهران ، انتشارات فردوسي .
– ابوطالبي ، علي ( 1378) ” حقوق قومي اقليت ها و هم گرايي ” ، فصلنامه مطالعات ملي ، شماره 18 ، پاييز .
– اتابكي ، تورج (1376) آذربايجان در ايران معاصر ، ترجمه محمد كريم اشراق ، تهران ، انتشارات توس .
– احمدي، حميد ( 1383 ) قوميت و قوم گرايي در ايران، تهران، نشر ني .
– اخباري ، محمد( 1376) بررسي جغرافيايي مرز آذربايجان از ديدگاه سياسي – امنيتي ، پايان نامه کارشناسي ارشد رشته جغرافياي سياسي ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز.
– اراني ، تقي ( 1303 ) ” آذربايجان يا يك مسأله حياتي و مماتي ايران ” ، مجله فرنگستان ، چاپ برلين ، شماره 5 .
– استربرگ ، كريستين ، جي ( 1384 ) روشهاي تحقيق كيفي در علوم اجتماعي ، ترجمه دكتر احمد پور احمد و دكتر علي شماعي ،يزد ، انتشارات دانشگاه يزد .
– اسناد و اعلاميه هاي حزب توده ايران ( از شهريور 1357 تا پايان اسفند 1358 ) ( 1359 ) ، تهران ، انتشارات حزب توده ايران .
– افشار ، محمود ( 1340 ) ، ” مطلوب ما : وحدت ملي ايران ” ، مجله آينده ، 1 ، خرداد .
– الطائي ، علي ( 1382 ) بحران هويت قومي در ايران ، تهران ، نشر شادگان .
– اوزکريملي ، اوموت (1383 ) نظريه هاي ناسيوناليسم ، ترجمه محمد علي قاسمي ، تهران ، انتشارات تمدن ايراني ، موسسه مطالعات ملي .
– اؤزده ك ، رفيق ، ( 1372 ) ، ” توركون قيزيل كيتابي ” ، ج 1 ، كؤپره باقر طحان شيزري ، تبريز ، ناشر ، كؤچورون .
– بَبي ، ارل (1384 ) روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ، جلد (2) ، ترجمه رضا فاضل ،تهران ، انتشارات سمت .
– براهني ، رضا (1358) در انقلاب ايران چه شده است و چه خواهد شد ؟ تهران ، نشر كتاب زمان.
– براهني، رضا (1363 ) سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطين ، تهران ، نشر اول .
– برتون ، رولان ( 1380 ) قوم شناسي سياسي ، ترجمه ناصر فكوهي ، تهران ، نشر ني .
– برزگر ، يعقوب (1385 ) تحليلي بر روند جغرافياي اقتصاد آذربايجان ، ماهنامه ديلماج ( ويژه نامه پتانسيل هاي اقتصادي آذربايجان ) ، شماره 19 و 20 ، فروردين و ارديبهشت .
– بهزادي ، بهزاد (1384 ) ” آذربايجان دموكرات ” ، تهران ، نشر دوزگون خبر ، تهران .
– بيات ، کاوه ( 1381 ) جمهوري اسلامي و مسئله آذربايجان ، فصلنامه گفتگو ، شماره 33 ، خرداد
– بيتس ، دانيل و پلاگ ، فرد (1375 ) انسان شناسي فرهنگي ، محسن ثلاثي ، تهران، انتشارات علمي
– پلتو ، پرتي . ژ .( 1375 ) روش تحقيق در انسان شناسي ، ترجمه محسن ثلاثي ، تهران ، انتشارات علمي.
– پور پيرار ، ناصر ( 1381 ) دوازده قرن سكوت ؛ برآمدن هخامنشيان ، چاپ چهارم ، تهران ، نشر كارنگ .
– پيشه وري ، جعفر (1377 ) آخرين سنگر آزادي : مجموعه مقالات مير جعفر پيشه وري در روزنامه حقيقت ارگان اتحاديه عمومي كارگران ايران 1301 – 1300 ، به كوشش رحيم رئيس نيا ، تهران ، انتشارات شيرازه .
– پيوترووسكي ، بوريس ، ب (1381 ) اورارتو ، ترجمه رشيد برناك ، تهران نشر انديشه نو .
– تبريزلي ، ياشار (1384) تركها و ايران” موجوديت ، هويت و راهمان “(ويژه نامه نشريه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت) ، تهران ، نشر آبتام ( مجمع دانشگاهيان آذربايجاني ) .
– تفرشيان ، ابوالحسن (1379 ) قيام افسران خراسان ، تهران ، نشر اطلس .
– تورك ، رضا (1383) آذربايجان و مسأله كرد ، نشريه چنلي بئل ( ويژه نامه غرب آذربايجان ) ، دانشگاه پيام نور نقده ، سال اول ، شماره 3 ، اسفند .
– ثقفي ، مراد (1384 ) قوميت در علوم اجتماعي معاصر ، فصلنامه گفتگو ، شماره 43 ، مهر .
– جامي : پژوهش گروهي ( 1381 ) گذشته چراغ راه آينده است ( تاريخ ايران در فاصله دو كودتا ) ، ويراستار ؛ بيژن نيك بين ، تهران ، انتشارات نيلوفر .
– جلايي پور ، حميد رضا (1381) جامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي ( با تاکيد بر جنبش اصلاحي دوم خرداد ) ، تهران ، نشر طرح نو .
– جنكينز ، ريچارد (1381) هويت اجتماعي ، ترجمه تورج يار محمدي ، تهران ، نشر شيرازه .
چايلي ، صمد ( 1384 ) هويت و زبان ، تبريز ، نشر اختر .
– حاجياني ، ابراهيم ( 1380) ” مسئله وحدت ملي و الگوي سياست قومي در ايران ” ، نامه انجمن جامعه شناسي ، شماره 3 .
– حسيني ميلاني ، ندا ( 1382-1381 ) تحليل گفتمان نشريات دانشجويي پيرامون ” غرب ” ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران .
– حيدري (1384 ) ” جنبش دانشجويي آذربايجان و ارائه تعريفي مستقل از هويت و منافع ملي آذربايجان ” ، نشريه آراز ( نشريه اجتماعي ، تاريخي و فرهنگي دانشگاه تبريز ، ويژه نامه جنبش دانشجويي آذربايجان ) ، شماره 8-7 ، بهار .
– خوبروي پاك ، محمد رضا ( 1380 ) ، اقليت ها ، نشر و پژوهش شيرازه .
– خوديف ، نظامي (1377 ) آذربايجان ادبي ديلي تاريخي ، تهران، انتشارات راستان.
– داورنيا ، عباس ( 1385 ) علل و شاخصه هاي تغيير زبان ترك هاي تهران ، تهران ، انتشارات انديشه نو .
– دهقان، حسين( 1381 ) هويت قومي و وفاق ملي ، مجله رشد ، آموزش علوم اجتماعي، شماره 2.
– دياكونوف ، ا.م. تاريخ ماد ، ترجمه كريم كشاورز ، انتشارات علمي و فرهنگي ، تهران ، 1380 .
– ” ديلماج ” ( 1383 ) ، ماهنامه اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، شماره 4 ، دي .
– رحماني فر ، محمد (1379) نگاهي نوين به تاريخ ديرين تركهاي ايران ، تبريز ، نشر اختر .
– رحماني ، جبار (1384 ) ” مناسك عزاداري و گفتمان كربلا در دين ورزي اقشار فرودست شهري ” ( مبحث روش شناسي ) ، پايان نامه كارشناسي ارشد انسان شناسي ، دانشگاه تهران ، دانشكده علوم اجتماعي .
– رئيس نيا ، رحيم (1368 ) آذربايجان در سير تاريخ ايران از آغاز تا اسلام ، تبريز ، نشر نيما.
– زرين كوب ، عبدالحسين (1345 ) تاريخ در ترازو ، ج 1 ،تهران ، امير كبير.
– زهتابي ، محمد تقي (1384 ) تاريخ ديرين تركان ايران ، ترجمه و تلخيص علي احمديان سراي ، تبريز ، نشر اختر .
– زهتابي ، محمد تقي (1378) ايران توركلرينين اسكي تاريخي ، تبريز ، نشر اختر .
– زهتابي ، محمد تقي (1384 ) ميرزا علي معجز و تحصيل زنان ، ماهنامه ديلماج ( ويژه نامه مسأله زن / قادين مسأله سي ) شماره 14 ، آبان .
– زهتابي ، محمدتقي (1380-1379 ) ” آذربايجان ، كجاست ؟ ” ، ماهنامه ادبي ، هنري دانشجويي ” سحر ” ، دانشگاه علوم پزشكي تبريز ، سال اول ، شماره 10 و 9 ، اسفند 79 و فروردين 80 .
– ساوالان ، ابراهيم (1384) گونئي و صداي عصيان ابناي وطن ، ويژه نامه آراز ( نشريه اجتماعي ، – تاريخي و فرهنگي دانشگاه تبريز ( جنبش دانشجويي آذربايجان ) ، شماره 7و8 ، بهار .
– سرداري نيا ، صمد (1380-1379 ) ” ارّان ” ولايتي است از آذربايجان ، ماهنامه ادبي ، هنري دانشجويي ” سحر ” ، دانشگاه علوم پزشكي تبريز ، سال اول ، شماره 10 و 9 ، اسفند 79 و فروردين 80 .
– سعيدي ، محمد رضا (1382) درآمدي بر مشاركت مردمي و سازمان هاي غير دولتي ، تهران ، انتشارات سمت .
– سليمي، حسين قلي( 1992/ 1370 ) ” نگاهي به برنامه هاي راديو و تلويزيون ” ، وارليق ، ژانويه و آوريل .
– سيد سلامت ، ميرعلي (1376) مقدمه اي بر بررسي كتاب ده ده قورقود ، تبريز ، نشر آشينا .
– سيلورمن ، ديويد (1381 ) روش تحقيق كيفي در جامعه شناسي ، ترجمه محسن ثلاثي ، تهران ،انتشارات تبيان .
– شكري ، اميد ( 1385) صنعت توريسم رويكردي به توسعه ، ماهنامه ديلماج ( ويژه نامه پتانسيل هاي اقتصادي آذربايجان ) ، شماره 19 و 20 ، فروردين و ارديبهشت .
– شيخ الاسلامي ، جواد ( 1360 ) زبان فارسي نشان والاي قوميت ايراني ، مجله آينده ، سال هفتم ، شماره سوم .
– شِيفر ، برندا ( 1385) شكل گيري هويت جمعي در آذربايجان ايران ، ترجمه آيدين رحيمي ، تهران ، ناشر ؛ اولوس: نشريه دانشجويي دانشگاه تهران .
– صادقي ، آيدين (1384) جنبش دانشجويي حركت ملي آذربايجان ، ويژه نامه آراز ( نشريه اجتماعي ، تاريخي و فرهنگي دانشگاه تبريز ، ويژه نامه جنبش دانشجويي آذربايجان ) ، شماره 7و 8 ، بهار .
– صدر الاشرافي ، ضياء الدين (1377) كثرت قومي و هويت ملي ايرانيان ، تهران، انتشارات انديشه نو .
– صمدلي ، فرزاد ( 1380-1379) ” آران ، فقط و فقط ولايتي بوده است از آذربايجان ” ، ماهنامه ادبي ، هنري دانشجويي ” سحر ” ، دانشگاه علوم پزشكي تبريز ، سال اول ، شماره 10 و 9 ، اسفند 79 و فروردين 80 .
– طرح هاي پيشنهادي حزب توده ايران درباره دگرگوني و نوسازي جوانب گوناگون جامعه ايران ( 1358 ) ، تهران ، انتشارات حزب توده ايران .
– عسكري خانقاه ، اصغر و كمالي ، محمد شريف( 1378) انسان شناسي عمومي ، تهران، انتشارات سمت .
– عسكري خانقاه، اصغر ( 1373 ) ، مردم شناسي ( روش ، بينش ، تجربه ) ، تهران ، نشر شب تاب .
– فرآذين ، جوانشير (1381) پژوهشي در اسطوره دده قورقود ،تبريز ، نشر جامعه پژوه ؛ نشر دانيال .
– فرخ نيا ، رحيم (1384) روشها ، رويكردها و داده ها در مردم شناسي ، همدان ،انتشارات دانشگاه بوعلي سينا .
– فکوهي ، ناصر (a 1381 ) تاريخ انديشه و نظريه هاي انسان شناسي ، تهران ،نشر ني .
– فكوهي ، ناصر ( b1381) ” گشايش قلمروهاي نو در آثار انسان شناسي” گفتگو با دكتر ناصر فكوهي ، كتاب ماه علوم اجتماعي ( ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب ) ، سال پنجم ، شماره هشتم و نهم ، خرداد و تير .
– فکوهي ، ناصر ( 1383 ) انسان شناسي شهري ، تهران ، نشر ني .
– فکوهي ، ناصر و پارساپژوه ، سپيده ( 1380) ” شکل گيري هويت فرهنگي دختران نوجوان اسلام آباد کرج ، نامه انسان شناسي ، شماره 1 ، بهار و تابستان .
– فوران ، جان ( 1377) مقاومت شکننده : تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا پس از انقلاب اسلامي ، احمد تدين ، تهران، نشر رسا .
– في ، برايان ( 1381 ) فلسفه امروزين علوم اجتماعي ، خشايار ديهيمي ، تهران ،نشر طرح نو .
– قوام ، عبدالعلي ( 1384 ) جهاني شدن و جهان سوم ، تهران ، وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي .
– کاتوزيان ، محمد علي ( 1383 ) اقتصاد سياسي ايران : از مشروطيت تا پايان پهلوي ، محمد رضا نفيسي و کامبيز عزيزي ، تهران ، نشر مرکز .
– كاتوزيان ، محمد علي ، 1374 ، چهارده مقاله در ادبيات ، اجتماع ، فلسفه و اقتصاد ، تهران ، نشر مركز.
– كاتوزيان ، همايون (1381) تضاد دولت و ملت ، ترجمه عليرضا طيّب ، تهران ، نشر ني .
– كدي ، نيكي . آر ( 1383 ) ريشه هاي انقلاب ايران ، ترجمه عبدالرحيم گواهي ، تهران ، انتشارات قلم ، 1369.
– كريمي ، محمد رضا( 1378) مقدمه اي بر تاريخ تحولات زبان تركي ، زنجان، انتشارات زنگان .
– كسروي، احمد (1340) تاريخ مشروطه ايران ، تهران، انتشارات ‏اميركبير.
– كسروي، احمد( 1355) آذري يا زبان باستان آذربايجان، تهران ، نشر جار .
– كوئن ، بروس ( 1372 ) مباني جامعه شناسي ، ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلي و رضا فاضل تهران ، نشر سمت .
– گل محمدي ، احمد ( 1383 ) جهاني شدن ، فرهنگ ، هويت ، تهران ، نشر ني .
– گودرزي ،محسن ، طالب ، مهدي (1382) ” قوميت ، نابرابري آموزش و تحولات جمعيتي ” ، نامه علوم اجتماعي ، شماره 21 ، مهر .
– گي روشه ( 1370 ) ، تغييرات اجتماعي ، ترجمه منصور وثوقي ، چاپ سوم ، تهران ، نشر ني .
– لاندو ، جيكوب (1382) پان تركيسم ( يك قرن در تكاپوي الحاق گري ) ، ترجمه حميد احمدي ، تهران ، نشر ني .
– محمدزاده صديق ، حسين(1369) سيري در اشعار تركي مكتب مولويه ، تهران ، انتشارات ققنوس.
– محمدي ، فريدون ( 1384) ” بحثي درباره تغيير الفباي آذربايجاني ” ، نشريه دانشجويي ” ساوالان ” ( نشريه دانشجويان آذربايجاني دانشگاه علامه طباطبايي ) ، سال اول ، شماره اول ، خرداد .
– مدرسي ، يحيي ( 1368 ) درآمدي بر جامعه شناسي زبان ،تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي .
– مرشدي زاد ، علي ( 1383 ) ، روشنفكران آذري و هويت ملي و قومي ، تهران ، نشر مركز .
– مرندلي ، ايلقار (1384) ” جنبشي معطوف به ملت ” ، نشريه آراز ( نشريه اجتماعي ، تاريخي و فرهنگي دانشگاه تبريز ؛ ويژه نامه جنبش دانشجويي آذربايجان ) ، شماره 8-7 ، بهار .
– مقصودي ، مجتبي (1380) تحولات قومي در ايران ،تهران، مؤسسه مطالعات ملي .
– موسوي بجنوردي ، كاظم ( 1375 ) دايرة المعارف بزرگ اسلامي ، ج 7 ، تهران ، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي حيان .
– نابدل ، عليرضا (1356) آذربايجان و مسأله ملي ، بي جا ، انتشارات سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران .
– نرسسيانس ، اميليا (1382) مباحثي در دوزبانگي از ديدگاه علوم اجتماعي ، تهران ، سازمان ميراث فرهنگي كشور، پژوهشكده مردم شناسي.
– نصيب زاده ، نصيب ( 1381) ، مسئله آذربايجان در ايران : يك مسئله اساسي براي آينده ايران ، فصلنامه گفتگو ، شماره 33 ، خرداد .
– نظري ، عيسي (1384) هويت طلبي تئوري مقابله با پانيسم است ، بخش اول ، نويد آذربايجان ، سال هشتم ، شماره 458، 4 بهمن .
– ” نويد آذربايجان ” ( 1380 ) هفته نامه ، شماره 197 ، آبان .
– وپسينج ، وين ( 1346) تاريخ امپراتوري عثماني ، ترجمه سهيل آذري ، تهران ، كتابفروشي تهران .
– وكيلي ، سيد اسماعيل (1362) آذربايجان پيش از تاريخ و پس از آن ، تهران ، نشر ؟
– هيئت ، جواد ( 1365) توركلرين تاريخ و فرهنگينه بير باخيش ، ضميمه مجله وارليق (فصلنامه فرهنگي تركي ـ فارسي) ، اسفند .
– هيئت ، جواد (a 1385) ناسيوناليسم و باستان گرائي در ايران ، وارليق ، فصلنامه فرهنگي تركي ـ فارسي ، ويژه نامه مجموعه مقالات دكتر هيئت ، ( جلد اول ) ، سال بيست و هشتم ، شماره 140، بهار .
– هيئت ، جواد (b1385) درباره مقاله ” آذربايجان كجاست ؟ ” ، وارليق ، فصلنامه فرهنگي تركي ـ فارسي ، ويژه نامه مجموعه مقالات دكتر هيئت ، ( جلد اول ) ، سال بيست و هشتم ، بهار 1385 ، شماره 140 .
– هيئت ، جواد (c1385) مباني مليت در جمهوري اسلامي : وطن و اسلام ، وارليق ، فصلنامه فرهنگي تركي ـ فارسي ، ويژه نامه مجموعه مقالات دكتر هيئت ، ( جلد اول ) ، سال بيست و هشتم ، شماره 140 ، بهار .
– يزداني ، سهراب ( 1376) كسروي و تاريخ مشروطه ايران ، تهران ، نشر ني .
منابع لاتين
– Amir Ahmadi, Hooshang ( 1987) “A Theory of Ethnic Collective Movement and Its Aplication to Iran” Ethnic and Racial Studies, 10,no.4.
– Atabaki , Touraj( 1993) . Azerbayjan : Ethnicity and Autonomy in Iran After the Second World War , New York , St. Martin.
– Banton, Michael( 1980) “Ethnic Group and the Theory of Rational Choice,” Sociological Theories: Race and Colonialism, Paris: Unesco.
– Barth Ferdric (1969) ” Ethnic Groups and Boundaries” bondon, Allen and unwin .
– Bennigsen, Alexander & Wimbush,( 1986), S.Enders, Muslims of the Soviet Empire : A Guide Bloomington : Indiana University Press.
– Bousani, Alessandro( 1971) , The Persians , Elek Books Ltd., Trans . : J.B; London.
– Brady, B.(1998): Communitaranism. In R. Wuthnow (ed.) The Encyclopedia of Politics and Religion.
– Brass, Paul ( 1985 ) , Ethnic Grioups and the State ( London: Croom Helm .
– Brass, Paul( 1991), Ethnicity and Nationalism, Theory and Comparison, London: Sage.
– Breuilly , John( 1982), Nationalism and the State, ( Manchester University Press.
– Campbell, J., Past(1994) , Space and Self, Cambridge, Mass ., MIT Press.
– Castells, M.( 1997) :The Power of Identity. Oxford: Blackwell.
– Connor, Walker( 1972) ” Nation Building or Nation-destorying ” World Politics,24. No.3 .
– Connor, Walker ( 1992) ” The Nation and Its Myth, ” in Anthony D.Smith, ed.,Ethnicity and Nationalism, Lieden: E.J.Brill.
– Coughlan, Reed( 1985) “Ethnicity and State: Five Perspectives,” Choice, November .
– Eller , J. (1999) : From Culture to Ethnicity to Conflict . Michigan: The University Press of Michigan Press.
– Finger , Matthios( 1994) “NGOs and Transformation: Beyond Social Movement” , in environmental NGOs in World Politics, by Thomas Princen and Matthias Finger and etal, London & New York Routledge.
– Gibbins, J.and Bo Reimer, 1999: The Politics of Postmodernity. London:SAGE
– Giddens, A . (1994): Beyond Left and Right . Cambridge : Polity Press.
– Guibernau, M. (1996) Nationalisms. Cambridge: Pility Press.
– Hall, S. (1996): The Question of Cultural Identity . In S.Hall, D. Held and A. McGrew (eds) Modernity and it,s Future. Cambridge . Polity.
– Hekman, S.( 1999): Identity Crises . In S.Hekman (ed.) Feminism, Indentity and Differnece. Frank Cass.
– Higgins, Patricia (1984) ” Minority-State Relations in Contemporary Iran,” Iranian Studies , 17 , Winter .
– Hunter , Shirin ( 1993) ” Azerbayjan : Search for Identity and New Pattern , ” in Ian Bremmer and Ray Taras , eds ., Nations and Politics in the Soviet Successor States , Cambridge : Cambridge UP
– Jalali, R. and S.Lipset , (1998) : Racial and Ethnic Conflicts : A Global Prespective , In M. Hughey (ed. ) New Tribalism . New York : New York University Press.
– Jenkins, R. (1996) : Social Identity . London : Routledge.
– kazemzade, f. XI: (1968). Pan-Movements, International Encyclopedia of Social Sciences .
– Kohn, Hans , XI:( 1993) Pan – Movements, Encyclopedia of Social Sciences.
– Kohn, Hans( 1944), the Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Its Background, New York: Macmillan.
– Laidi, Z. (1998):A World Without Meaning. Translated by J. Burnham and J. Coulon, London: Routledge.
– Lechner, F. and J. Boli ( eds), (2000) : The Globalization Reader. Oxford: Blackwell.
– Meyer, B. and P. Geschiere, (1999): Globalization and Identity. Oxford: Blackwell.
– Nagel ,Joane and Olzak, Susan( 1982) “Ethnic Mobilization in New and Old states: An Extension of the Competition Model”, Social Problems, 30,no2(December .
– Nissman, D.( 1987): The Soviet Union and Iraian Azerbaijan : the Use of Nationalism for Political Penetration, London, Westview Press.
– Olzak, Susan ( 1985): ” Ethnicity and Theories of Ethnic Collective Behaviour ,” Reserch in Social Movements , Conflicts and Change, vol.8.
– Peterson, R., D. Wunder and H. Mueller , (1999): Social Problems. New Jerecy : Prentice- Hall.
– Robins, K.(1996): Global Culture. In Hall, Held and McGrew (eds) Modernity and It,s Future.
– Rothschild, Joseph( 1981); Ethnopolitics: A Concetual Framework, New York: Columbia University .
– Said ,Edward( 1973) , Orientalism , New York : Vintage Books .
– Silverman, M. (1999) : Facing Postmodernity. London: Routledge. ( Smith, A. 1995 : Nations and Nationalism in a Global Era . Cambridge: Polity Press.
– Sithole, Masipula( 1986): ” The of Ethnicity in Arican Politics”, in A.C. Paranjpe, ed.,Ethnic Identities and Prejudices: Perspectives from the Third World, ( Leiden: A.J.Brill.
– Smith,A .D. (1986): The Ethnic Origins of Nations, Oxford: Blackwell.
– Smith,A .D. (1991):National Identity. London: Penguin.
– Smith, A D.( 1971): Theories of Nationalism, New York: Harper & Row.
– Smith, M.G.( 1974): The Plural Society in the British West Indies, Berkeley: University of Califonia Press.
– Spicer , Edward( 1971) ” Persistent Identity Systems,” Science, Vol.4011 .
– Swiettochowski , Tadeusz( 1985); Russian Azerbaijan ; 1905-1920 : The Shaping of National Identity in a Muslim Community , Cambridge UP .
– The Encyclopedia of Language and Linguistics(1994) , R.E.Asher , ed . ovord : Pergamon Press.
– Thomlinson ,J.(1999): Globalization and Culture. Cambridge : Polity
– Zenkovsky ,Serge A (1969): Pan – Turkism and Islam in Russia , Cambridge , Harvard University Press.
منابع و سايت هاي اينترنتي ؛
– براهني ، رضا (1385) صورت مسآله آذربايجان ؟ حل مسآله آذربايجان ، شهروند ، شماره 1077 ، 9 ژوئن 2006 – جمعه 19 خرداد ، برگرفته از سايت Azadtribun.net .
– تبريزلي ، توران (1385) آذربايجان و تؤطئه كرد ( بزرگترين اشتباه تاريخي كُردها ) ، قسمت اول ( تحليل موضوع و بررسي علل و انگيزه ها ) ، برگرفته از سايت شمس تبريز ، (http://www.shamstabriz.com/index.htm ) ، 21 فروردين .
– رزمي ، ماشاءالله ( 1385 ) گرگ در اساطير ترك ، برگرفته از وب سايت گجيل( gajil.com) ،بيستم ماه مي .
– صديق ، محبوبه ( 1384 ) مطالب مربوط به سازمان هاي غير دولتي ، برگرفته از سايت http://www.ifid.de/ifidsite/kritik/Juni/Sasmanhaye_gheiredolati_roshangari.ph
-فكوهي ، ناصر ( 1385 ) مصاحبه شكوفه آذر با دكتر ناصر فكوهي ، عنوان مصاحبه” “هويت ايراني “در حال عبور از “قوميت “به ” مليت “”، برگرفته از سايت http://www.solh.nu/showarticle.asp?adressID=730
– منصوري ، محمد ( 1384 ) مطالب مربوط به سازمان هاي غير دولتي برگرفته از كتاب الكترونيكي سايت مرکز منابع آموزشي و اطلاعاتي براي مديريت سازمان هاي غير دولتي ؛( آدرس سايت : http://www.ngoresources.org/tiki-index.php )
– سايت مرکز منابع آموزشي و اطلاعاتي براي مديريت سازمان هاي غير دولتي ؛ آدرس سايت : http://www.ngoresources.org/tiki-index.php
سايت هاي مرتبط با موضوع ( براي مطالعه بيشتر ) ؛
– سايت خبري و تحليلي http://www.shamstabriz.com/index.htm
– سايت خبري و تحليلي www.Azyurd.com
– سايت خبري و تحليلي هفته نامه نويد آذربايجان http://www.navidazerbaijan.com
– سايت خبري و تحليلي www.azadtribun.net
– سايت خبري و تحليلي گجيل www.gajil.com
– مطالبي درباره سازمان هاي غير دولتي ( برگرفته از سايت ” پل ارتباطي ايران و آمريكا “) ، آدرس سايت :http://usinfo.state.gov/persian/index.html
– آدرس سايت هاي مهم آذربايجان www.azlink.info
– سايت خبري و تحليلي www.azbir.com
– سايت خبري و تحليلي www.azsav.net
– سايت خبري و تحليلي www.azerses.org
– سايت خبري www.ayna.az
– سايت خبري رسمي www.azertag.com
– سايت تحليلي www.achiq.org
– سايت خبري و تحليل www.bbc.com/azeri
– سايت خبري و تحليلي( بخصوص در باره مساله زنان ) www.durna.se
– سايت خبري و تحليلي www.olaylar.net
– سايت خبري و تحليلي www.ocaq.net
– سايت ادبي www.royalar.net
– مقاله ( داراي آرشيو مقالات ) www.tribun.com
– خبر و مقاله به انگليسي www.southazerbaijan.com
– سايت خبري و تحليلي www.35000000.com
– سايت خبري و تحليلي www.525ci.com
– سايت مربوط به فرهنگ و ادبيات www.sozumuz.persian.com
– جنبش دانشجويي آذربايجان www.azeroranci.topcitie.com
– هنر و موسيقي www.azerhuner.com
210
? منابع و مآخذقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید