دانشگاه پيام نور
دانشکده علوم انساني
مرکز بروجن
پايان نامه
براي دريافت مدرک کارشناسي ارشد
رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري
گروه علمي جغرافيا
عنوان پايان نامه:
بررسي سفرهاي روزانه و نقش مديريت و برنامه ريزي شهري در هدفمند سازي آن(نمونه موردي : شهرکرد-اصفهان)
مصطفي قادري دهکردي
استاد راهنما
جناب آقاي دکتر بيژن دادرس
استاد مشاور
جناب آقاي دکتر سيد رامين اميني نژاد
شهريور 91
گواهي اصالت، نشر و حقوق مادي و معنوي اثر:
اينجانب مصطفي قادري دهکردي دانشجوي ورودي سال 1389 مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري گواهي مي نمايم چنانچه در پايان نامه خود از فكر، ايده و نوشته ديگري بهره گرفته ام با نقل قول مستقيم يا غير مستقيم منبع و ماخذ آن را نيز در جاي مناسب ذكر كرده ام. بديهي است مسئوليت تمامي مطالبي كه نقل قول ديگران نباشد بر عهده خويش مي دانم و جوابگوي آن خواهم بود.
دانشجو تأييد مي نمايد كه مطالب مندرج دراين پايان نامه ( رساله ) نتيجه تحقيقات خودش مي باشد و در صورت استفاده از نتايج ديگران مرجع آن را ذكر نموده است.
مصطفي قادري دهکردي
16/6/1391
اينجانب مصطفي قادري دهکردي دانشجوي ورودي سال 1389 مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و رنامه ريزي شهري گواهي مي نمايم چنانچه براساس مطالب پايان نامه خود اقدام به انتشار مقاله، كتاب، و … نمايم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما، با نظر ايشان نسبت به نشر مقاله، كتاب، و … و به صورت مشترك و با ذكر نام استاد راهنما مبادرت نمايم.
مصطفي قادري دهکردي
16/6/1391
كليه حقوق مادي مترتب از نتايج مطالعات ، آزمايشات و نو آوري ناشي از تحقيق موضوع اين پايان نامه متعلق به دانشگاه پيام نور مي باشد .
شهريور 91
تقديم به :
هرچيزي تو اين دنياپايان يافتنيه. حتي کسب علم و دانش. با تمام وجودم اين پايان نامه را به کسي تقديم ميکنم که عشقم نسبت به اون هيچوقت پايان يافتني نيست.
تقديم به همسر مهربانم وهمچنين به پدر و مادر عزيزم که در همه حال يار و ياور من بوده اند.
تشکر و قدرداني:
سپاس خداوند بزرگ را که به همه ي رازهاي نهان و آشکار واقف است و کسي را ياراي شناخت ذات مقدسش نيست. ستايش پروردگاري را که به من امکان داد تا بتوانم قدمي بسيار کوچک در راه بررسي و شناخت پديده هاي فرهنگي و اجتماعي بردارم که جز توان يابي از توانايي بي پايان او ،کاري آغاز نگردد و به فرجام نرسد.
در اينجا لازم مي دانم از زحمات بي دريغ استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر بيژن دادرس که با فرهيختگي و سعه صدر ، راهنمايي اين تحقيق را به عهده داشتند ،مراتب تشکر و قدرداني خود را اعلام دارم و همچنين از جناب آقاي دکتر سيد رامين اميني نژاد ،در مقام استاد مشاور، به پاس راهبري و عنايتي که به بنده نمودند و همچنين از همه کساني که به هر نحو همکاريشان باعث غنا و تکامل اين پژوهش گرديده است ،تشکر و قدرداني نمايم.
چکيده:
با توجه به اينکه شهر شهرکرد در استان چهارمحال و بختياري رشد چنداني نداشته (چه از لحاظ کالبدي و چه از لحاظ برخي خدمات مانند تفريحي و تجاري ) و در سال 1389 (و سالهاي پيش از آن) بيشترين جابجايي مسافر (78.3% )از شهر شهرکرد ، به شهر اصفهان و اکثر آنها به صورت روزانه بوده است، اين پژوهش سعي بر شناخت عوامل موثر در ايجاد اين سفرها داشته است. که روش کار به صورت ترکيبي از روش هاي اسنادي- تحليلي و ميداني بوده، بدين صورت که پس از تکميل پرسشنامه براي تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزارهاي آماري (Excel ,Spss) استفاده شده است.آزمون آماري آلفاي کورنباخ نشان داد که اين پرسشنامه از اعتبار و روايي بالايي برخوردار است. آزمون هاي فرضيات تحقيق نشان داد که اولا هيچگونه رابطه اي بين علت سفرهاي روزانه و گروه هاي جمعيتي سفر کننده از شهرکرد به اصفهان وجود نداشته است ثانيا رابطه ي معناداري بين سيستم حمل و نقل شهري شهرکرد-اصفهان و ميزان تردد و همچنين رابطه معناداري بين خدمات شهري شهرکرد و تعداد سفر وجود دارد. که با مديريت و برنامه ريزي صحيح مي توان تعداد سفرها را کاهش وشهر شهرکرد را به سوي پيشرفت و توسعه سوق داد.
واژگان كليدي:
سفر روزانه ، مديريت ، برنامه ريزي شهري ، هدفمندسازي ، شهرکرد ، اصفهان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه1
فصل اول
کليات تحقيق4
1-1 مقدمه4
1-2 طرح مسئله4
1-3 سؤالهاي اصلي پژوهش6
1-4 فرضيه ها ي پژوهش6
1-5 اهداف پژوهش6
1-6 سابقه انجام تحقيق 7
1-6-1 تحقيق هاي انجام يافته داخلي7
1-6-2 تحقيق هاي انجام يافته خارجي10
1-7 جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق10
1-8 كاربردهاي متصور از تحقيق10
1-8-1 مراجع استفاده كننده از نتيجه پايان نامه 10
1-9 روش انجام تحقيق11
1-9-1 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 11
1-9-2 روش تجزيه و تحليل داده ها11
1-10 روايي و پايايي تحقيق11
1-11 جامعه آماري و روش نمونه گيري13
1-12 مشکلات و محدوديت هاي تحقيق14
فصل دوم
مباني نظري و ادبيات موضوع16
2-1 مقدمه16
2-2روش شناسي تحقيق16
2-2-1 معرفي متغيرهاي مورد استفاده در اين پژوهش16
2-2-1-1 متغير مستقل17
2-2-1-1-1 سفر 18
2-2-1-2 متغيرهاي وابسته18
2-2-1-2-1 سيستم حمل و نقل18
2-2-1-2-1-1 جنبه هاي حمل و نقل18
2-2-1-2-1-2 مدلهاي حمل و نقل19
2-2-1-2-1-3 طبقه بندي هاي حمل و نقل19
2-2-1-2-1-4 حمل و نقل و ارتباطات 19
2-2-1-2-1-5 حمل و نقل ، فعاليت ها و کاربري زمين20
2-2-1-2-1-6 حمل و نقل ؛ انرژي و محيط زيست20
2-2-1-2-1-7 مقررات قرارداد حمل و نقل 21
2-2-1-2-1-8 انواع حمل و نقل 22
2-2-1-2-1-8-1 حمل و نقل زمينى يا راه‌هاى خشکى22
2-2-1-2-1-8-2 حمل و نقل با راه‌آهن23
2-2-1-2-1-8-2-1 مزاياى راه‌آهن24
2-2-1-2-1-8-2-2 مزاياى راه‌آهن از بُعد حجم کالا و تناژ بار وتعداد مسافر و نوع کالا24
2-2-1-2-1-8-2-3 مزاياى راه‌آهن از نظر عامل زمان24
2-2-1-2-1-8-3 حمل و نقل تركيبي، راهي براي ارتقاي شبكه هاي ريلي25
2-2-1-2-1-9 سيستم هاي نوين حمل و نقل در جهان25
2-2-1-2-1-10 حمل و نقل عمومي28
2-2-1-2-1-11 حمل و نقل نيمه عمومي 29
2-2-1-2-2 مديريت تقاضاي سفر29
2-2-2-1-1-1 مديريت شهري31
2-2-2-1-1-2 مفهوم برنامه ريزي وبرنامه ريزي شهري31
2-2-2-1-1-3 تعامل فضايي32
2-3 مروري بر مطالعات صورت گرفته34
2-3-1 مقايسه انگيزه هاي سفر در ميان دو نسل جوان و بزرگسال34
2-3-2 تخمين تابع تقاضاي سفر يک شهر35
2-3-3 استفاده از بهينه سازي فازي در تعديل مقادير نرخ هاي سفر37
2-3-4 مدل برنامه ريزي شبکه حمل و نقل اتوبوسراني بين شهري38
2-3-5 مدل تحليل عاملي براي انتخاب عوامل مؤثر برتقاضاي سفر با اتوبوسهاي بين شهري39
2-3-6 ميزان مخاطرات سفر با اتوبوس در يك راه اصلي بين شهري41
2-3-7 نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش تقاضاي سفرهاي شهري42
2-3-8 ميزان رضايت از سفر با مترو44
2-3-9 مدلسازي توليد سفر 45
2-3-10 تدوين متدولوژي ارزيابي پارامترهاي موثر بر تقاضاي سفرها در ايران47
2-3-11 مولفه هاي كيفيت و كارايي حمل و نقل عمومي48
2-3-12 اهميت حمل و نقل پايدار شهري در توسعه پايدار شهري50
2-3-13 حل مسائل پيش بيني توزيع سفر در شبكه هاي حمل ونقل با پارامترهاي غير دقيق 52
2-3-14 برنامه ريزي راهبردي توسعه سيستم هاي حمل و نقل هوشمند جاده اي کشور53
2-3-15 روشهاي مختلف برآورد ارزش زمان سفر55
2-3-16 پيش بيني توليد سفرهاي بين شهري59
2-3-17 بررسي مدلهاي توليد سفر60
2-3 -17 -1 مدل PBS&J61
2-3-17-2 مدل رگرسيون لوژستيک62
2-3-17-3 مدل BPNN62
2-3-17-4 مقايسه نتايج مدلها63
2-3-18 بررسي اثرات تکرار سفر بر ميزان رضايت مسافران64
2-3-19 تاثيرات حمل و نقل همگاني بر كاهش مصرف سوخت65
2-3-20 عوامل موثر در ايجاد حمل و نقل نامطلوب67
2-3-20-1 راهکارهايي جهت بهبود وضعيت توسعه حمل و نقل همگاني 67
2-3-21 راهکارهاي کاهش تقاضاي سفر67
2-3-21-1 راهکارهايي كه مي توان براي کاهش تقاضاي سفر بكار برد شامل68
2-3-22 مناسب سازي شبکه حمل و نقل شهري و بين شهري69
2-3-23 سفر و شادي‌ ،نياز بنيادين‌ مردم‌ ايران‌ 71
2-3-24 ثمرات سفر74
2-3-25 توصيه هاي ايمني براي سفر با اتوبوس هاي بين شهري78
2-3-26 توصيه هايي براي روزهاي مسافرت80
2-3-27 کاهش سفرهاي بين شهري با اتوبوس، با وجود ثبات نرخ بليط81
2-3-28 چرا بايد سفر كنيم؟82
2-3-28-1 نکاتي درباره سفر با خودروي شخصي 89
2-3-28-2 نکاتي درباره سفر با قطار و اتوبوس90
2-3-28-3 نکاتي درباره سفر با هواپيما90
2-3-29 روشهاي مديريت تقاضاي سفر در حمل ونقل91
2-3-30 بررسي عوامل مؤثر بر زمان سفر در سيستم حمل ونقل97
2-3-31 مدل هوشمند تقاضاي سفر تحليل الگوي مدل تقاضاي سفرهاي جاده اي99
2-3-32 تنگناهاي سيستم حمل و نقل شهري100
2-3-33 مديريت شهري103
2-3-33-1 مديريت شهري در جهان معاصر104
2-3-33-2 اهداف مديريت شهري105
2-3-33-3 وظايف مديريت شهري105
2-3-33-4 ضرورت برنامه‌ريزي براي شهري سال108
2-3-33-5 ارائه مدلى براى مديريت يكپارچه حمل و نقل114
فصل سوم
معرفي منطقه مورد مطالعه116
3-1 مقدمه116
3-2 ويژگي هاي طبيعي116
3-2-1 وضعيت توپوگرافي116
3-2-2 فاكتورهاي اقليمي منطقه117
3-2-2-1 ارتفاعات117
3-2-2-2 عرض جغرافيايي117
3-2-2-3 پوشش گياهي117
3-2-2-4 ساعات آفتابي118
3-2-2-5 توفان، رعد و برق118
3-2-2-6 روزهاي همراه با برف و يا مخلوط برف و باران118
3-2-2-7 روزهاي همراه با گرد و خاك119
3-2-2-8 اقليم شهرکرد119
3-2-3 جهت وزش بادهاي غالب120
3-3 ويژگي هاي انساني122
3-3-1 تاريخچه شهرکرد122
3-3-2 امور ايمني و ترافيك124
3-3 -3 تقسيمات سياسي126
3-3-4 ويژگي هاي اجتماعي131
3-3-4-1 آمار جمعيتي شهرکرد131
3-3-4-2 بعد خانوار131
3-3-4-3 تحولات حجم جمعيت133
3-3-4-4 ميزان رشد جمعيت135
3-3-4-5 پيش بيني جمعيت آينده شهرکرد136
3-3-4-6 برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد138
3-3-4-7 مهاجران وارد شده139
3-3-4-8 مبادلات مهاجرتي استان با ساير استان ها142
3-4-4-9 مراکز آموزشي و دانشگاهي143
3-4 خصوصيات اقتصادي شهر149
3-4-1 بخش صنعت149
3-4-2 بخش معدن150
3-4-3 کشاورزي151
3-4-4 دامپروري151
3-4-5 خدمات152
3-4-6 ميزان و نسبت درصد جمعيت فعال در بخش هاي مختلف اقتصادي153
3-4-7 جمعيت فعال از نظر اقتصادي154
3-5 خصوصيات کالبدي شهر157
3-5-1 نحوه استفاده از اراضي157
3-5-1-1 مسکوني157
3-5-1-2 آموزشي158
3-5-1-3 آموزش عالي و فني حرفه اي158
3-5-1-4 بهداشتي159
3-5-1-5 درماني159
3-5-1-6 مکان‌هاي تفريحي159
3-5-1-7 فضاي سبز شهرکرد160
3-5-1-8 مذهبي161
3-5-1-9 فرهنگي161
3-5-1-10 ورزشي161
3-5-1-11 جهانگردي و پذيرايي161
3-5-1-12 اداري-خدمات شهري162
3-5-1-13 نظامي- ستادي162
3-5-1-14 صنعتي162
3-5-1-15 تاسيسات و تجهيزات شهري و گورستان162
3-5-2 شبکه ارتباطي شهر163
3-5-2-1 حريم شبکه ارتباطي164
3-5-2-2 ارتباطات منطقه169
3-5-2-3 شيب خيابانها و نحوه دفع آبهاي سطحي172
3-5-2-4 حمل و نقل و انبارها173
3-5-2-5 سرويس حمل و نقل عمومي173
3-5-2-6 حمل ونقل شهري و برون شهري174
3-5-2-6-1 اتوبوس شهري174
3-5-2-6-2 تاکسي174
3-5-2-6-3 فرودگاه 174
3-5-2-6-4 پايانه‌ها‌هاي مسافربري174
3-6 معيارها و ضوابطي که بايد در طرح ريزي کالبدي شهر مورد توجه قرار گيرد176
3-7 نتيجه گيري177
فصل چهارم
يافته هاي پژوهش179
4-1 مقدمه179
4-2 نتايج توصيفي تحقيق179
4-2-1 وضعيت جنسي پاسخگويان179
4-2-2 وضعيت محل سکونت پاسخگويان180
4-2-3 وضعيت سني پاسخگويان181
4-2-4 وضعيت تحصيلات پاسخگويان182
4-2-5 وضعيت ميانگين سفر پاسخگويان به اصفهان در هفته184
4-2-6 وضعيت بيشترين تعداد سفر در روزهاي هفته از طرف پاسخگويان184
4-2-7 وضعيت مقصد نهايي سفرپاسخگويان186
4-2-8 وضعيت علت سفر186
4-2-9 وضعيت نوع وسيله نقليه مورد استفاده در سفرها از طرف پاسخگويان188
4-2-10 وضعيت ناسبترين سيستم حمل و نقل پيشنهادي پاسخگويان بين دو شهر شهرکرد و اصفهان189
4-2-11 وضعيت دليل انتخاب اين نوع سيستم حمل و نقل از نظر پاسخگويان190
4-2-12 وضعيت نظر خواهي در مورد خدمات191
4-2-13 وضعيت نظر خواهي در مورد سيستم حمل و نقل195
4-3-1 سهم استان از حمل و نقل جاده اي199
4-3-2 سهم شهرستان شهرکرد از سفرهاي استاني(پايانه مسافربري آزادي)204
4-4 نتايج استنباطي پژوهش206
4-4-1 آزمون فرضيه اول206
4-4-1-1 وضعيت پاسخگويان از نظر گروه سني و علت سفر206
4-4-2 آزمون فرضيه دوم211
4-4-3 آزمون فرضيه سوم215
فصل پنجم
جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات217
5-1 جمع بندي217
5-2 نتايج پژوهش218
5-2-1 نتايج توصيفي218
5-2-2 نتايج استنباطي219
5-2-2-1 آزمون فرضيه اول219
5-2-2-2 آزمون فرضيه دوم219
5-2-2-3 آزمون فرضيه سوم220
5-3 اقدامات مورد نياز براي حل مشکلات سيستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه221
5-3-1 اقدامات فرهنگي221
5-3-2 اقدامات قانوني222
5-3-3 اقدامات اقتصادي222
5-3-4 اقدامات خدماتي222
5-3-5 اقدامات اجتماعي223
5-4 ارائه پيشنهادات223
5-5 موضوعات پيشنهادي جهت کار در آينده224
منابع فارسي226
منابع انگليسي229
چکيده انگليسي230
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول شماره 1-1 : متغيرهاي کلي تحقيق ، شاخص هاي سنجش متغيرها و درصد روايي آنها12
جدول شماره 2-1 : استراتژيهاي مديريت تقاضاي سفر30
جدول شماره 2-2 : مشخصات و خصوصيات سفر با اتوبوس در ايران42
جدول شماره 2-3 : طبقه بندي براي تعيين نرخ هاي تخليه61
جدول شماره 2-4 : جدول دسته بندي براي نشان دادن عملکرد مدل رگرسيون لوجستيک 63
جدول شماره 2-5 : دسته بندي براي نشان دادن عملکرد مدل )مدل رگرسيون لوجستيک)63
جدول شماره 2-6 : انواع معيارها و حالتهاي هر معيار در تكنيكهاي پيش بيني زمان سفر96
جدول شماره 2-7 : چهار روش براي دست‌يابي به شهرهاي سالم110
جدول شماره 3-1 : خلاصه نتايج تعيين اقليم شهركرد با روشهاي مختلف119
جدول شماره 3-2 : وضع جوي شهر شهركرد برحسب ماه121
جدول شماره 3-3 : تعداد پايگاههاي امداد نجات جاده اي تا پايان سال 1389125
جدول شماره 3-4 : تعداد تصادفات، متوفيات و مصدومين در سال 1389126
جدول شماره 3-5 تقسيمات سياسي استان چهارمحال و بختياري :1388127
جدول شماره 3-6 : طول و عرض جغرافيايي شهرستانها127
جدول شماره 3-7 : تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسيمات كشوري128
جدول شماره 3-8 : تقسيمات استان چهارمحال و بختياري128
جدول شماره 3-9 : تقسيمات كشوري در محدوده استان129
جدول شماره 3-10 : آمار جمعيتي شهرکرد131
جدول شماره 3-11 : جمعيت بر حسب تعداد افراد تشکيل دهنده خانواده در سال 1385132
جدول شماره 3-12 : جمعيت برحسب نوع خانوار، جنس و شهرستان: آبان 1385132
جدول شماره 3-13 : توزيع سني شهر شهرکرد و ميزان رشد ويژه گروه هاي بزرگ سني134
جدول شماره 3-14 : پيش بيني جمعيت شهر شهرکرد ، ميزان هاي حياتي و ميزان هاي رشد بر حسب دوره هاي پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزينه اول)137
جدول شماره 3-15 : پيش بيني جمعيت شهر شهرکرد ، ميزان هاي حياتي و ميزان هاي شد بر حسب دوره هاي پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزينه دوم)137
جدول شماره 3-16 : پيش بيني جمعيت شهر شهرکرد ، ميزان هاي حياتي و ميزان هاي رشد بر حسب دوره هاي پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزينه سوم)138
جدول شماره 3-17 : برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد139
جدول شماره 3-18 : توزيع مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختياري از ساير استانها برحسب مقصد مهاجرت140
جدول شماره 3-19 : توزيع مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مقصد (85-1375)140
جدول شماره 3-20 : مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مبدا140
جدول شماره 3-21 : موازنه مهاجرتي استان چهارمحال و بختياري با استانهاي اصفهان، خوزستان، تهران و فارس در سالهاي 1385 – 1375141
جدول شماره 3-22 : مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مقصد (85-1375)142
جدول شماره 3-23 : شمار و درصد مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مقصد (75-1365)143
جدول شماره 3-24 : باسوادان در جمعيت 6 ساله و بيشتر ساكن برحسب جنس و شهرستان143
جدول شماره 3-25 : دانش آموزان وکارکنان آموزشي،دفتري واداري کليه دوره هاي تحصيلي برحسب شهرستان144
جدول شماره 3-26 : فارغ التحصيلان دوره هاي تحصيلي تحت پوشش اداره کل آموزش و پرورش بر حسب پايه تحصيلي144
جدول شماره 3-27 : دانشجويان دانشگاهها ومراکز آموزش عالي دولتي برحسب دوره هاي مختلف تحصيلي145
جدول شماره 3-28 : فارغ التحصيلان دانشگاهها ومراکز آموزش عالي دولتي برحسب دوره هاي مختلف تحصيلي147
جدول شماره 3-29 : کارگاه هاي فعال بخش خدمات شهرکرد به تفکيک نوع فعاليت عمده153
جدول شماره 3-30 : جمعيت فعال شهرکرد155
جدول شماره 3-31 : جمعيت ده ساله و بيشتر شهرکرد به تفکيک فعال و غير فعال طي دهه هاي مختلف156
جدول شماره 3-32 : جمعيت فعال شهرکرد به تفکيک شاغل و بيکار و جنسيت در دوره هاي مختلف156
جدول شماره 3-33 : تعداد پلاکهاي سطح شهر157
جدول شماره 3-34 : پروانه هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا برحسب مساحت زمين و زيربنا در نقاط شهري157
جدول شماره 3-35 : پروانه هاي ساختماني مسکوني صادر شده براي احداث بنا برحسب تعداد طبقات در نقاط شهري158
جدول شماره 3-36 : پروانه هاي ساختماني صادرشده براي احداث بنابرحسب وضعيت قبلي زمين ومساحت آن درنقاط شهري158
جدول شماره 3-37 : اماکن مذهبي161
جدول شماره 3-38 : عرض حريم بکه ارتباطي شهر166
جدول شماره 3-39 : حجم ترافيک ورودي به شهر شهرکرد- اصفهان171
جدول شماره 3-40 : تعداد اتوبوس و ميني بوس فعال در خطوط شهري و برون شهري173
جدول شماره 3-41 : انواع راههاي تحت پوشش اداره کل راه و ترابري استان175
جدول شماره 3-42 : انواع راههاي روستايي تحت پوشش اداره کل راه و ترابري استان175
جدول شماره 3-43 : تعداد پايانه ، سفر و مسافرجابجا شده برون استاني و درون استاني از طريق پايانه هاي مسافر بري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده اي برحسب شهرستان175
جدول شماره 4-1 : وضعيت جنسي پاسخگويان180
جدول شماره 4-2 : وضعيت محل سکونت پاسخگويان 181
جدول شماره 4-3 : وضعيت سني پاسخگويان182
جدول شماره 4-4 : وضعيت تحصيلات پاسخگويان183
جدول شماره 4-5 : وضعيت ميانگين سفر پاسخگويان به اصفهان در هفته184
جدول شماره 4-6 : وضعيت بيشترين تعداد سفر در روزهاي هفته185
جدول شماره 4-7 : وضعيت مقصد نهايي سفر186
جدول شماره 4-8 : وضعيت علت سفر187
جدول شماره 4-9 : وضعيت علت سفر در صورت غير شغلي بودن187
جدول شماره 4-10 : وضعيت نوع وسيله نقليه مورد استفاده در سفرها188
جدول شماره 4-11 : وضعيت نوع سيستم حمل و نقل مناسب بين دو شهر شهرکرد و اصفهان189
جدول شماره 4-12 : وضعيت دليل انتخاب اين نوع سيستم حمل ونقل190
جدول شماره 4-13 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات درماني191
جدول شماره 4-14 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات آموزشي192
جدول شماره 4-15 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات تفريحي193
جدول شماره 4-16 : وضعيت ن نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات تجاري194
جدول شماره 4-17 : وضعيت نظرپاسخگويان به مديريت حمل و نقل شهري195
جدول شماره 4-18 : وضعيت نظرپاسخگويان به سيستم ايمني جاده اي196
جدول شماره 4-19 : وضعيت نظرپاسخگويان به کيفيت خدمت رساني سيستم حمل و نقل197
جدول شماره 4-20 : وضعيت نظرپاسخگويان به کيفيت وسايل حمل و نقل عمومي198
ت جدول شماره 4-21 : تعداد مسافر جابجا شده به تفکيک شهرستان مبدا و استان مقصد201
جدول شماره 4-22 : تعداد سفر انجام شده به تفکيک شهرستان مبدا و استان مقصد202
جدول شماره 4-23 : مسافرين جابه جا شده استان چهار محال و بختياي204
جدول شماره 4-24 : مسافرين جابه جا شده از پايانه مسافربري آزادي شهرکرد204
جدول شماره 4-25 : اطلاعات گروه هاي سني و علت سفر206
جدول شماره 4-26 : نتايج بدست آمده از آزمون خي دو207
جدول شماره 4-27 : متغيرها و شاخص هاي مورد استفاده در فرضيه دوم211
جدول شماره 4-28 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات در شهر شهرکرد212
جدول شماره 4-29 : سرانه و سطوح مورد نياز کاربريها(متر مربع)213
جدول شماره 4-30 : نتايج آزمون فرضيه دوم214
جدول شماره 4-31 : نتايج آزمون فرضيه سوم215
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 2-1 : توسعه اهداف سيستم حمل و نقل شهري39
نمودار شماره 2-2 : نماي شماتيک سيستم عصبي – فازي46
نمودار شماره 2-3 : نمودار سه بعدي خروجي ها در برابر ورودي ها46
نمودار شماره 2-4 : منحني ROC براي مدل رگرسيون لوجستيک 63
نمودار شماره 2-5 : منحني ROC براي مدل BPNN63
نمودار شماره 2-6 : طرح شهر سالم بلفاست112
نمودار شماره 2-7 : مدل مفهومى كنترل يكپارچه ترافيك113
نمودار شماره 3-1 : تعداد پايگاههاي امداد نجات جاده اي تا پايان سال 1389125
نمودار شماره 3-2 : تعداد تصادفات، متوفيات و مصدومين در سال 1389126
نمودار شماره 3-3 : درصد مساحت شهرستانهاي استان128
نمودار شماره 3-4 : تراکم جمعيت در استان و به تفکيک شهرستان133
نمودار شماره 4-1 : وضعيت جنسي پاسخگويان180
نمودار شماره 4-2 : وضعيت محل سکونت پاسخگويان181
نمودار شماره 4-3 : وضعيت سني پاسخگويان182
نمودار شماره 4-4: وضعيت تحصيلات پاسخگويان183
نمودار شماره 4-5 : وضعيت ميانگين سفر پاسخگويان به اصفهان در هفته184
نمودار شماره 4-6 : وضعيت بيشترين تعداد سفر در روزهاي هفته185
نمودار شماره 4-7: وضعيت مقصد نهايي سفر186
نمودار 4-8 : وضعيت علت سفر187
نمودار 4-9 : وضعيت علت سفر در صورت غير شغلي بودن188
نمودار شماره 4-10 : وضعيت نوع وسيله نقليه مورد استفاده در سفرها189
نمودار شماره 4-11 : وضعيت نوع سيستم حمل و نقل مناسب بين دو شهر شهرکرد و اصفهان190
نمودار شماره 4-12 : وضعيت دليل انتخاب اين نوع سيستم حمل ونقل191
نمودار شماره 4-13 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات درماني192
نمودار شماره 4-14 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات آموزشي193
نمودار شماره 4-15 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات تفريحي194
نمودار شماره 4-16 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات تجاري195
نمودار شماره 4-17 : وضعيت نظرپاسخگويان به مديريت حمل و نقل شهري196
نمودار شماره 4-18 : وضعيت نظرپاسخگويان به سيستم ايمني جاده اي197
نمودار شماره 4-19 : وضعيت نظرپاسخگويان به کيفيت خدمت رساني سيستم حمل و نقل198
نمودار شماره 4-20 : وضعيت نظرپاسخگويان به کيفيت وسايل حمل و نقل عمومي199
نمودار شماره 4-21 : تعداد مسافر جابجا شده در سطح کشور بر حسب استان مبدا199
نمودار شماره 4-22 : تعداد سفر وسايل نقليه عمومي مسافري حامل مسافر سطح کشور بر حسب استان مبدا در سال 1388200
نمودار شماره 4-23 : مسافرين جابجا شده برون استاني استان چهارمحال و بختياري203
نمودار شماره 4-24 : مسافرين جابجا شده برون استاني استان اصفهان203
نمودار شماره 4-25 :وضعيت نظرپاسخگويان در مورد کمبود خدمات در شهر شهرکرد212
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره 3-1 : نقشه شهرستانهاي استان چهارمحال و بختياري130
نقشه شماره 3-2 : نقشه شهرستان شهرکرد130
نقشه شماره 3-3 : نقشه راه هاي استان چهارمحال و بختياري165
فهرست تصويرها
عنوان صفحه
شکل شماره 2-1 : اعضاي گروه رهبري‌کننده طرح شهر سالم112
شکل شماره 3-1 : پارک کوهستاني ملت شهرکرد159
شکل شماره 4-1 : پايانه مسافربري شهرکرد203
شکل شماره 4-2 : پايانه مسافربري آزادي شهرکرد205
ضميمه
پرسشنامه سفرهاي روزانه شهرکرد – اصفهان231
IIقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید