بسمه تعالي
دانشکده مديريت وحسابداري
دانشگاه علامه طباطبايي
درخواست تصويب پيشنهاد تحقيق پايان نامه
کارشناسي ارشد دکترا
گروه: مديريت دولتي رشته: مديريت کارآفريني
عنوان پايان نامه به فارسي:
“بسترهاي ظهور نوآوري باز و تاثير آن بر عملکرد SMEs در ايران مطالعه موردي صنعت کاشي و سراميک ”
به انگليسي:
“Context for the Emergence of Open Innovation and its Influence on the Performance of SMEs in Iran: Case Study of Tile and Ceramic Industry”
استاد راهنما: نام خانوادگي: دکتر طالبينام: کامبيز
استاد مشاور: نام خانوادگي:دکتر قرباني زادهنام: وجه الله
نام خانوادگي و نام دانشجو: قواميپور محسن
عنوان نهايي مصوب درشوراي تحصيلات تکميلي دانشکده در صورت تغيير:
1- مشخصات دانشجو:
نام خانوادگي: قواميپورنام: محسنشماره دانشجويي: 872250212
گروه: مديريت دولتيرشته تحصيلي: مديريت کارآفريني گرايش کسب و کار
مقطع تحصيلي: دکترا کارشناسي ارشد
سال ورود:نيمسال اولنيمسال دوم
آدرسي براي تماس سريع:
يزد، بلوار 17 شهريور، سي متري محمد کاظم يزدي، جنب اداره برق کوچه رازي، پلاک 75
تلفن تماس: 09373006460آدرس پست الکترونيک:[email protected]
2- مشخصات استاد راهنما:
نام خانوادگي: طالبينام: کامبيزدانشکده: کارآفريني
دانشگاه:تهرانشماره تلفن تماس:
مرتبه دانشگاهي: دانشيارپايه:
تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد در دست راهنمايي:
تعداد پايان نامه هاي دکتري در دست راهنمايي:
3- مشخصات استاد مشاور:
1-3- نام خانوادگي: قرباني زادهنام: وجه اللهمرتبه دانشگاهي: پايه:
محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبايي
تلفن تماس: آدرس پست الکترونيک:
مشخصات تحقيق
4- عنوان تحقيق:
” بسترهاي ظهور نوآوري باز و تاثير آن بر عملکرد SMEs در ايران: مطالعه موردي صنعت کاشي و سراميک ”
به انگليسي:
“Context for the Emergence of Open Innovation and its Influence on the Performance of SMEs in Iran: Case Study of Tile and Ceramic Industry”
5- نوع تحقيق: بنيادي کاربردي ترويجي ارزيابي

6- اهميت و ضرورت موضوع:
الف: مقدمه
شرکتهاي کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال و فراهم کردن بستر مناسب براي نوآوري و افزايش صادرات نقش مهمي دارند. امروزه نقش اين شرکتها در اقتصاد کشورها بسيار شفاف و روشن ميباشد، بطوريکه عملکرد موفق اين شرکتها تاثير مستقيمي بر روي سلامت اقتصادي کشورها دارد. يکي از ملزومات عملکرد موفق شرکتهاي کوچک و متوسط در دنياي رقابتي امروز داشتن نوآوري است. شرکتها براي اينکه بتوانند نوآوري را در درون خود پرورش دهند، نياز به دانش و يادگيري دارند و وجود دانش در سازمانها جزء ضرورتهاي نوآوري در شرکتهاست. از انجا که در دنياي پر تلاطم امروزي ممکن است دانشي که در داخل سازمان وجود دارد به تنهايي نتواند به نياز سازمان در جهت نوآوري پاسخ دهد و يا اينکه سرريز دانش آنها مي تواند در سازماني ديگر مورد استفاده قرارگيرد از اين رو چسنبرگ در سال 2003 نوآوري هاي باز را در اين راستا مطرح کرد. نوآوري باز راههاي مختلفي که به نوآوري ختم مي شوند را در نظر مي گيرد و مي توان گفت که توانايي بنگاه در استفاده از ايده هاي خارج از سازمان و همچنين اجازه دادن به ديگران براي استفاده از ايده هاي درون سازماني مي باشد (Chesbrough, 2003).
ب- بيان مسأله :
رقابت در محيط کسب و کار به خاطر جهاني شدن و پيشرفت هاي فني و تغيير اقتصاد به اقتصاد دانشي، شديد تر و پيچيده تر مي شود. از اين رو نوآوري براي بقاي سازمان ها به ويژه در زمان رکود اقتصاد بسيار حياتي مي باشد. شومپيتر1 در سال 2002 نشان مي دهد که بحران هاي اقتصادي باعث بيدار شدن سيستم هاي اقتصادي و همچنين باعث به وجود آمدن نوآوري هاي جديد مي شود و به واسطه انها رکود هاي اقتصادي پايان مي يابند (Schumpeter, 2002). و همينطور پورتر2 1990 ثابت ميکند که شرکتها از طريق فعاليتهاي نوآورانه به مزيتهاي رقابتي ميرسند. درحالي که محيط کسبوکار بيثبات، رقابتي و پويا ميشود، شرکتها به جستجوي روشهاي جديدي براي رسيدن به نوآوري هستند (Porter, 1990b).
در سالهاي پيش مديران اعتقاد داشتند که نوآوري تنها در داخل سازمان رخ مي دهد. اما افزايش دسترسي به کارگران دانشي، اينترنت و بازار هاي سرمايه گذاري مخاطره اميز و يا به طور کلي افزايش گستره منابع خارجي گوناگون در جهت کسب اطلاعات، سبب شده است که اثربخشي ديدگاه سنتي زير سوال برود (Chesbrough, 2003). و به واسطه همين تغييرات بود که مفهوم نوآوري باز وارد ادبيات مديريتي شد اين در حالي است که امروزه سازمانها نه تنها به تجاري سازي ايده هاي خود فکر مي کنند بلکه توجه به ايده هاي خارجي را نيز مد نظر قرار مي دهند (Sungjoo Leea, Gwangman Parkb, Byungun Yoonc, Jinwoo Parkd, 2010). نوآوري باز در سالهاي اخير يکي از داغترين موضوعات مديريت نوآوري مي باشد.
فرض اصلي نوآوري باز به وجود آوردن راههايي است که به واسطه آنها فرايند نوآوري تسهيل شود. و يکي از رايج ترين تعاريفي که در اين زمينه يافت مي شود عبارت است از ” استفاده هدفمند از جريان دانش به درون و بيرون (سازمان)، در جهت تسهيل نوآوري هاي داخلي و همچنين گسترش بازار هاي خارجي موجود در جهت استفاده از قابليت هاي نوآوريهاي سازمان” (Chesbrough, H.W.,Crowther,A.K.,, 2006). نقطه مقابل نوآوري باز نواوري بسته قرار مي گيرد، اين در حالي است که در دنياي واقعي نميتوان سازماني را يافت که به صورت کامل تنها يکي از نوآوريهاي فوق را بکار گيرد.
در دهه هاي اخير موضوعي که در توسعه محصول جديد توجه محققان و مديران زيادي را به خود جلب کرده است نقش نوآوري هاي باز در اين فرايند مي باشد (Chesbrough, H.W.,Crowther,A.K.,, 2006). در نوآوري هاي باز راه هاي مختلفي که به نوآوري ختم مي شود مد نظر قرار مي گيرند و به طور کلي مي توان گفت که به فرايند استفادهي بنگاه از ايده هاي خارج از سازمان و همچنين اجازه دادن به ديگران براي استفاده از ايده هاي درون سازماني نوآوري باز گفته مي شود (Chesbrough, 2003).
در نوآوري هاي باز سازمان ها فراتر از استفاده از نظر مشتريان، رقبا و دانشگاه ها به عنوان منابع نوآوري مي روند و علاوه بر آنها به دنبال استفاده از دارايي هاي فکري خارج از سازمان هستند تا دارايي هاي فکري جديدي را در داخل سازمان خود توليد کنند (West, Joel and Scott Gallagher, 2006). اين نوع باز بودن به دليل اينکه به سازمان اجازه مي دهد خارج از مرز هاي خود را نيز در نظر بگيرد و آن را قادر مي سازد تا ايده ها را از مرز هاي خارجي وارد سازمان سازد و همچنين راهي را براي انتقال ايده هاي داخل خود به خارج به وجود آورد مورد توجه مي باشد.
در حالي که محققان مباحث زيادي را در مورد موفقيت نوآوري هاي باز مطرح کرده اند محققاني نيز هستند که مطرح مي کنند تکيه صرف بر روي نوآوري هاي باز به تنهايي نمي تواند خيلي تاثير گذار باشند. بلکه توجه به فاکتور هاي محيطي و توجه به بافتي که بر روي نوآوري هاي باز تاثير مي گذارد نيز حائز اهميت مي باشد. در مطالعات نوآوري درک تواناييهاي سازمان در برقراري ارتباطات با سازمان هاي ديگر نيز اهميت به سزايي دارد، زيرا در اين مبحث تبادل اطلاعات بين حداقل دو گروه ضروري مي باشد. از اين رو در اين مطالعه ما به بررسي وضعيت نوآوري باز در SMEs هاي ايران مي پردازيم و در اين راستا به بررسي بسترهاي موجود در صنعت کاشي و سراميک خواهيم پرداخت، ميزان استفاده از شاخص هاي نوآوري باز در بين اين سازمانها مورد بررسي قرار داده و در ادامه تاثير آن را بر عملکرد نوآورانه اين سازمانها خواهيم سنجيد.
صنعت كاشي و سراميك از قديمي‏ترين ساخته‏هاي دست بشر مي‏باشد. فراواني مواد اوليه و سهولت ساخت توليد باعث شده است تا اشياء سفالين از قديمي‏ترين يافته‏ها از انسانهاي نخستين باشد. توليد صنايع سراميكي تا سال ???? به صورت دستي در كشورمان رواج داشت. سابقه تاريخي، ذخاير كم نظير مواد اوليه، بازار گسترده و مناسب داخلي و وجود نيروي انساني ماهر سبب رشد و توسعه اين صنعت در ايران شد به طوري كه در ?? سال گذشته با سرمايه‏گذاري دو ميليارد دلاري بخش دولتي و خصوصي، ظرفيت توليد از نيازهاي داخلي فراتر رفته و بازار داخلي را اشباع كرده است.
تا پايان سال ????، صنعت كاشي و سراميك ايران با رشد معقول و متوازن، ظرفيت خود را تا مرز ?? ميليون مترمربع در سال رساند. اين صنعت در فاصله سال‏هاي ????-?? با متوسط رشد ?/? درصدي در جايگاه مناسب و مطلوبي قرار داشت و علاوه بر تامين نيازهاي داخلي به صادرات نيز پرداخت. با آغاز دهه هشتاد به دليل تسهيلات دولتي، اعتبارات صندوق ذخيره ارزي، صدور موافقت اصولي، پرداخت تسهيلات بانكي و اقبال سرمايه‏گذاران اين صنعت رشد زيادي را تجربه كرد. اما با آغاز دهه هشتاد با رشد سريع صنعت كاشي و سراميك همراه بود ولي ديري نپاييد كه در نيمه دوم سال ????، با بحران بازار عرضه مواجه شد، پر شدن انبارها، تعطيلي مقطعي برخي از كارخانه‏ها، صادرات زير قيمت تمام شده و كاهش متوسط سودآوري اين صنعت از جمله عواقب كوتاه مدت اين بحران به شمار مي‏رود. پيش‏بيني مي‏شود اين بحران حداقل تا سال ???? ادامه خواهد يافت و بديهي است تنها شركت‏هايي مي‏توانند پيروز اين ميدان باشند كه توانايي تحمل يك دهه بحران را داشته باشند. كارشناسان و مسئولان دليل افزايش بي رويه توليد كاشي و سراميك درداخل كشور را صدور بي رويه مجوز ايجاد واحدهاي توليدي مي‏دانند و مي‏گويند تنها راه‏حل اين مشكل ظرفيت‏سازي براي بازارهاي صادراتي است كه اين امر از طريق نوآوري و روي آوردن به سبك‏هاي جديد و الهام گرفتن از هنر و فرهنگ ايراني امكان‏پذير است.
يكي ديگر از اقدامات مسئولان براي جلوگيري از افزايش بي رويه ظرفيت توليد در اين بخش دادن مجوز به واحدهايي است كه محصول جديد روانه بازار مي‏كنند ويا بيشتر براي فعاليت صادراتي برنامه‏ريزي كرده‏اند. صنعت كاشي و سراميك در بخش صنايع ساختماني از لحاظ ميزان سرمايه‏گذاري، ارزش توليدات و اشتغال‏زايي بعد از صنعت سيمان در رتبه دوم قرار دارد و اين جايگاه نياز به حمايت و توجه بسيار مسئولان دارد (Saba, 1389). از اين رو نتيجه اين مطالعه مي تواند براي پيشبرد سياست هاي کلي کشور و همچنين ادامهي حيات و رشد صنعت کاشي و سراميک بسيار تعيين کننده باشد.
7- گزاره هاي تحقيق:
1-7- پرسش هاي اصلي:
1- عمق نوآوري باز تاثير مثبتي بر عملکرد نوآورانه در صنعت کاشي و سراميک ايران دارد؟
2- گستره نوآوري باز تاثير مثبتي بر عملکرد نوآورانه در صنعت کاشي و سراميک ايران دارد؟
3- وضعيت شاخص هاي نوآوري باز در صنعت کاشي و سراميک ايران چگونه است؟
پرسش هاي فرعي:
1-1 عمق نوآوريهاي خارجي چه تاثيري بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشي و سراميک ايران دارد؟
2-1 عمق منابع چه تاثيري بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشي و سراميک ايران دارد؟
3-1 عمق همکاريها چه تاثيري بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشي و سراميک ايران دارد؟
1-2 گستره نوآوريهاي خارجي چه تاثيري بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشي و سراميک ايران دارد؟
2-2 گستره منابع چه تاثيري بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشي و سراميک ايران دارد؟
3-2 گستره همکاريها چه تاثيري بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشي و سراميک ايران دارد؟
4-2 حمايت از مالکيت فکري چه تاثيري بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشي و سراميک ايران دارد؟
2-7- فرضيه هاي تحقيق: (وجود فرضيه الزامي نيست. مي توان اين قسمت را خالي گذارد)”
3-7- هدف هاي تحقيق يا نتايج مورد انتظار:
هدف اصلي اين تحقيق بررسي بسترهاي ظهور نوآوري باز در صنعت کاشي و سراميک ايران مي باشد. همچنين به واسطه اين تحقيق جايگاه نوآوري باز در اين صنعت مشخص خواهد شد و ميزان استفاده سازمانها و تاثير نوآوري باز بر عملکرد نوآورانه انها نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اين به خاطر نو بودن ادبيات نوآوري باز در ايران مديران بنگاه هاي کوچک و متوسط نيز مي توانند رهيافت هايي از اين مطالعه داشته باشند. اولا اينکه، مديران مي توانند درک کنند که چگونه نوآوري باز مي تواند براي بهبود عملکرد نوآورانه مورد استفاده قرار گيرد. همچنين به انها کمک مي کند تا بدانند چه زماني مي تواند براي تبادل اطلاعات، بهترين زمان باشد. ثانيا، اين مطالعه مي تواند به آنها کمک کنند تا بينش لازم را در جهت بکار گيري صحيح نوآوري باز در سازمان خود بدست آورند.
8- روش کلي تحقيق:
تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي ميتواند صرفا براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري باشد. براي بررسي توزيع ويژگيهاي يک جامعهي آماري روش تحقيق پيمايشي بکار ميرود (سرمد،زهره و بازرگان،عباس و حجازي،الهه, 1385) .
1-8- قلمرو مکاني-جامعه تحقيق:
جامعهي آماري ما سازمانهاي کوچک و متوسط در صنعت کاشي و سراميک ايران ميباشد.
2-8- قلمرو زماني تحقيق:
الف- طول مدت اجراي تحقيق : 6 ماه
ب- تاريخ شروع : اسفند
ج- تاريخ احتمالي تنظيم و نگارش : مرداد سال 90
د- تاريخ احتمالي تحويل به استاد راهنما و مشاور جهت مطالعه : هر ماه اساتيد در جريان کار قرار مي گيرند و در کل آخر مرداد ماه 1390 به آنها تحويل داده مي شود.
ه- تاريخ احتمالي تايپ و تکثير : مرداد ماه 1390
و- تاريخ احتمالي آمادگي براي دفاع : مرداد ماه 1390
3-8- روش نمونه گيري و تخمين حجم جامعه:
نمونه ما به صورت روش نمونهگيري تصادفي از بين جامعه انتخاب ميشود.
4-8- روشهاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن:
روشهاي گردآوري اطلاعات مشتمل است بر پرسشنامههاي حضوري، پستي يا الکترونيکي؛ مشاهدهي افراد يا رويدادها با ضبط (يا غيرضبط)صوتي يا تصويري و ساير روشها (سکاران, 1381) . به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز از دو روش که به عنوان مکمل براي هم مي باشند استفاده خواهد شد که عبارتند از : روش اول، روش ميداني است که از طريق پرسش نامه آزاد يا مصاحبه انجام مي شود. در مرحله اول با استفاده از پرسشنامه دادههاي اوليه گردآوري و طبقهبندي ميشوند. اجراي مصاحبه، توزيع پرسشنامه و مشاهدهي مردم سه روش عمدهاي هستند که در پژوهشهاي ميداني (پيمايشي) به کار گرفته ميشوند(سکاران, 1381). و روش دوم مطالعات کتابخانه اي (براي بررسي مقالات و پايان نامه هاي ارائه شده فارسي) و اينترنت (براي بررسي مقالات و پايان نامه هاي کار شده در مجلات و دانشگاههاي معتبر جهان) ميباشد.
5-8- روشهاي تحليل داده ها:
براي تجزيه و تحليل داده ها و فرضيات از آزمون فرض استفاده ميشود و از روشهاي ديگر نيز بر اساس نياز استفاده خواهد شد.
9- موانع ومحدوديتهاي تحقيق :
الف- نبود سابقه تحقيقي در ايران
ب- براي انجام فاز اجرايي (پرسش نامه و مصاحبه) امکان بروز مشکلات و همکاري نکردن براي تکميل فرم ها وجود دارد.
10- چارچوب کلان نظري تحقيق:
در نوآوري باز بايد توجه داشت که هميشه دانش هاي ارزشمندي در خارج از سازمان وجود دارند که مي تواند در داخل سازمان براي ايجاد نوآوري هاي جديد به کار گرفته شوند و شناسايي آنها علاوه بر اينکه باعث به وجود امدن نواوري در سازمان مي شود مي تواند به عنوان مزيت رقابتي در برابر بنگاه هاي رقيب به حساب آيند. هدف کلي که ما در اين مطالعه به دنبال ان هستيم اين است که ميزان سطح به کار گيري شاخص هاي نواوري باز در صنعت کاشي و سراميک ايران را مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم که اين ميزان تا چه اندازه بر عملکرد نوآورانه انها تاثير خواهد داشت.
شکل 1 مدل نوآوري باز در SMEs (Sungjoo Leea, Gwangman Parkb, Byungun Yoonc, Jinwoo Parkd, 2010)
با توجه به ادبيات موجود، ما نوآوري باز را به دو بخش به درون و به بيرون تقسيم بندي مي کنيم و تمرکز خود را به نوآوري باز به درون يعني استفاده از منابع مختلف خارجي در جهت ارتقاء نوآوري هاي موفق در درون سازمان معطوف خواهيم نمود. و به بررسي گستره3 و عمق4 اين موضوع در بين سازمانهاي کوچک و متوسط صنعت کاشي و سراميک در ايران خواهيم پرداخت. در اين راستا ما با توجه به کار چسبروگ (2003)، دو بعد براي نوآوري باز در نظر گرفتهايم که عبارتند از: عمق نوآوري باز و گسترهي نوآوري باز. بعد اول شامل سه بخش؛ عمق نوآوري خارجي، عمق منابع و عمق همکاريها و بعد شامل 4 بخش؛ گسترهي نوآوريهاي خارجي، گسترهي منابع، گسترهي همکاريها و حمايت از داراييهاي فکري ميباشد.
شکل 2: مدل مفهومي نوآوري باز (Chesbrough, H.W.,Crowther,A.K.,, 2006)
11- نقشه راه:
12- پيشينه تحقيق:
در رابطه با نوآوري باز در کشورهاي ديگر تحقيقاتي انجام شده است به طور کلي مبحث نوآوري باز از سال (2003) توسط چسبروگ5 وارد ادبيات مديريتي شد و مي توان گفت که از همان سال 2003 توجه بسياري از محققان و پژوهشگران را به خود جلب کرد و از ان سال به بعد هر روزه بر مشتاقان اين مبحث افزوده مي شود و محققان به بررسي جنب هاي مختلف اين موضوع مي پردازند.
با اين وجود تحقيق جامع و ميداني در مورد تاثير نوآوري هاي باز در صنايع کشور انجام نشده است.
13- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق:
> نوآوري:
به طور کلي فرايند نوآوري در توسعه محصول جديد اهميت بسياري دارد و به طور قطع تاثير بسزايي بر عملکرد محصول خواهد داشت (Im, Subim and John P. Workman Jr, 2004). زماني که نوآوري به طور موفقيت آميز توسعه پيدا کند، مورد پذيرش قرار گيرد و عملياتي سازي ايده به خوبي انجام شود، کليد تعيين کننده نوآوري ايده ها مي باشند (Rogers, 1983). خلاقيت باعث به وجود آمدن ايده هاي معني دار و نو خواهد شد (Im, Subim and John P. Workman Jr, 2004) ، در نتيجه مي توان گفت که ايده لازمه يک نوآوري مي باشد اما کافي نيست (Amabile, 1988). ايده هاي خلاقانه براي ايجاد يک نوآوري موفق لازم و ضروري مي باشد اين در حالي است که در طي فرايند نوآوري اين ايده ها بايد ساخته و پرداخته شوند (Sheremata, 2000)و در نتيجه به مزيت رقابتي براي بنگاه تبديل شوند. مي توان اينگونه گفت که در واقع اين جو نوآورانه مي باشد که به توسعه محصول جديد موفق منتهي مي شود مثل زماني که فرد کار افرين با قبول ريسک به حمايت از توسعه محصول جديد مي پردازد (Cooper, Elko J. Kleinschmidt, 1995). يا زماني که جو نوآوري باعث گردآوري منابع، ايجاد وقت ازاد براي پروژه هاي جديد و همچنين اقدامات لازم را براي کار کنان در جهت کار بر روي پروژه هاي جديد را فراهم مي آورد.. بايد توجه داشت تمام اين مفاهيمي که تا اينجا توضيح داده شد تمرکز بر روي منابع داخلي بود و به نوآري بسته مربوط مي شدند.
> نوآوري باز و بسته:
چسبرگ در سال 2003 دو پارادايم نوآوري را مطرح نمود يکي نوآوري باز و ديگري نوآوري بسته. نوآوري بسته زماني مطرح مي شود که بنگاه تمام ايده هاي توسعه محصول جديد خود را در داخل سازمان پيدا مي کند و بعد به دنبال تجاري سازي انها مي رود. اين در حالي است که نوآوري باز به عنوان انقلابي در بازار ايده ها مطرح مي شود چون در نوآوري هاي باز ما پا را فرا تر از مرز هاي سازمان گذاشته و سازمان هاي خارج از مرز هاي سازمان نيز مي توانند به عنوان منبع ايده ها براي ايجاد نوآوري به همراه ايده هاي داخلي مطرح شوند. با توجه به پتنت هاي ثبت شده در سال هاي اخير مي توان گفت که نوآوري در همه جا يافت مي شود از سازمان هاي کوچک گرفته تا ساز مان هاي بزرگ. از اين رو مي توان گفت که سازمان ها با اندازه هاي مختلف مي توانند با تکنولوژي هاي متفاوت به عنوان پتانسيل هاي مختلف براي سازمان ها تلقي شوند. حتي با اين اوصاف مي توان گفت که ديگر سازمان ها به ان همه منابع عظيم در هم پيچيده براي ايجاد نوآوري محتاج نيستند (Chesbrough 2003b).
مي توان گفت که يکي از مهمترين قسمت ها در نواوري باز اين است که سازمان ها بدانند دانش هاي باارزش مي توانند در خارج از سازمان يافت شوند و در اين راستا سازمان ها بايد بتوانند به سازمان هاي ديگر وصل شده يا حتي در مواردي با انها همراه شوند. معمولا منابع با ارزش در خارج از ساز مانها وجود دارند از اين رو دانشتن اينکه چگونه اين دانش ها را مي توان به داخل سازمان اورد اهميت حياتي خواهد داشت.
> نوآوري باز به بيرون و به درون6
نوآوري باز به بيرون بر مي گردد به بهره برداري از دانش داخل سازمان با سپردن آن به سازمان هاي خارج (K.R.E.Huizingh, 2011). در واقع مي توان اينگونه بيان نمود که سازمان به دنبال بنگاه هايي مي گردند که مدل کسب و کاري متفاوتي داشته باشند و بتوانند از تکنولوژي هاي موجود در سازمان استفاده کنند و به تجاري سازي آن بپردازند (Chesbrough, H.W.,Crowther,A.K.,, 2006). نوآوري باز به درون بر مي گردد به استفاده داخلي از دانش خارج از سازمان (K.R.E.Huizingh, 2011). از نظر چشبرگ و کروثر در هر جايي که عمل نوآوري باز به درون انجام بگيرد در هر حال بايد عمل نوآوري به بيرون نيز به کار گرفته شده باشد.
15- فهرست منابع:
سرمد،زهره و بازرگان،عباس و حجازي،الهه. (1385). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: موسسه انتشاراتي آگاه.
سکاران, ا. (1381). روشهاي تحقيق در مديريت. تهران: ترجمه: صائبي محمد و شيرازي محمود موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.
Amabile, T. M. (1988). A Model of Creativity and Innovation in Organizations. Research in Organizational Behavior, 45 (2), 357-376.
Chesbrough, H. (2003). The era of open innovation . MIT Sloa nManagemen Review 44 (3), 35-41.
Chesbrough, H.W.,Crowther,A.K.,. (2006). .Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries. R&D Management 36(3), 229-236.
Cooper, Elko J. Kleinschmidt. (1995). Determinants of Timeliness in Product Development. Journal of New Product Development, 12 (5), 374-391.
Im, Subim and John P. Workman Jr. (2004). Market Orientation, Creativity, and New Product Performance in High-Technology Firms. Journal of Marketing, 68 (April), 114-132.
K.R.E.Huizingh, E. (2011). Open innovation:Stateoftheartandfutureperspectives. Technovation 31 , 2-9.
Porter, M. E. (1990b). What is national competitiveness? . Harvard Business Review, 68(2), 84-85.
Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovation. New York: The Free Press.
Saba, t. (1389). http://www.sabatile.ir/fa/. Retrieved from www.sabatile.ir.
Schumpeter, J. A. (2002). The economy as a whole: Seventh chapter of the theory of economic development. Industry and Innovation, 93.
Sheremata, W. A. (2000). Centrifugal and Centripetal Forces in Radical New Product Development under Time Pressure. Academy of Management Review, 25 (April), 389-408.
Sungjoo Leea, Gwangman Parkb, Byungun Yoonc, Jinwoo Parkd. (2010). Open innovation in SMEs-An intermediated network model. Research Policy 39, 290-300.
West, Joel, Scott Gallagher. (2006). Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm Investment in Open-Source Software. R&D Management, 36 (June), 319-331.
16- تائيدات:
1-16- استاد راهنما: نام خانوادگي: دکتر طالبينام: کامبيزامضا و تاريخ:
2-16- استاد مشاور: نام خانوادگي: دکتر قرباني زادهنام: وجه الله امضا و تاريخ:
3-16- استاد مشاور: نام خانوادگي:نام:امضا و تاريخ:
4-16- طرح پيشنهاد تحقيق خانم/آقايدرصفحه درتاريخ
به تصويب گروه رسيد.
امضا مدير گروه
5-16- طرح تحقيق پايان نامه خانم/ آقاي رشته گروه
درتاريخ پس از بررسي به تصويب شوراي تحصيلات تکميلي رسيد نرسيد و براي تجديد نظر اصلاحي به دانشجو عودت داده مي شود.
امضاي معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده يا رئيس اداره آموزش دانشکده:
6-16- اقدامات ضروري براي نهايي شدن مصوبه: اقدام خاصي لازم نيست (
اقدامات زير بايد انجام شود(
انجام اصلاحات و رفع کمبودهاي زير:
الف- با تائيد استاد و راهنما ومشاوران(
ب- با تائيد استاد راهنما، مشاوران و شوراي گروه(
ج- با تاييد استاد راهنما، مشاوران، شوراي گروه وشوراي تحصيلات تکميلي دانشکده(
17- تعهد دانشجو:
با تصويب اين پيشنهاد اينجانب محسن قوامي پور دانشجوي رشته مديريت کارآفريني گرايش کسب و کار ورودي 87 ترم دوممتعهد به انجام موارد زير هستم:
1. تهيه و تجليد پايان نامه در چهارچوب مقررات، ضوابط ودستورالعمل ها (مانند رعايت آيين نامه عدم استنساخ و اقتباس غيرمجاز از کتاب ها، مطبوعات و ديگر شکل هاي مواد علمي اينترنت و امثال آن، ذکر ماخذ و پانويس ها، رنگ سبز يشمي ساده جلد و نظاير آنها).
2. تقديم گزارش پيشرفت کار پايان نامه درهر ماه به اساتيد راهنما و مشاور.
3. عندالزوم توافق با استاد راهنمايي ديگر، در صورت اهمال در ارايه گزارش و اعلام انصراف استاد فعلي از ادامه همراهي اينجانب.
4. انجام هر گونه اصلاحات طبق نظر استاد راهنا و مشاور.
5. دفاع از پايان نامه به طور شايسته(همراه با پاورپوينت و تمرين قبلي) در زمان مقرر باتوجه به حداکثر دو سال دوره کارشناسي ارشد.
6. تنظيم حداقل يک مقاله مستخرج از پايان نامه با عناوين استادان راهنما و مشاور(با نظر استادراهنما).
7. تقديم پايان نامه اصلاح و تکميل شده با چکيده فارسي و انگليسي به مراجع حداکثر 45 روز پس از تاريخ دفاع براي تسويه حساب.
8. ضمنا متعهد مي شوم که پايان نامه اينجانب تکراري نيست و رعايت دقت و امانت را در اين خصوص اعلام مي دارم.
9. هرگونه عواقب قانوني و اداري ناشي از عدم رعايت موارد فوق بدون حق اعتراض متوجه اينجانب مي باشد./
تاريخ تکميل:امضا دانشجو:
1 Schumpeter
2 Porter
3 Breadth
4 Depth
5 Chesbrough
6 Outbound and Inbound Innovation
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید