دانشگاه آزاد اسلامي
واحد گرمسار
دانشکده ادبيات و علوم انساني
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
رشته : زبان و ادبيات عرب
عنوان :
بررسي رويکردهاي سياسي اشعار محمد الفيتوري
استاد راهنما :
سرکار خانم دکتر ليلا قاسمي
استاد مشاور :
سرکار خانم دکتر کتايون فلاحي
نگارش :
حميدرضا ابراهيمي آشتياني
تابستان 89
Islamic azad university
Garmsar Branch
Thesis for getting degree of (( M.A ))
In Arab literature and Language
Title :
A Review of political Approaches of Mohammad Al – Fitori’s poetry
Advisor master:
Dr. Leila Ghasemi
Reader master:
Dr.Katayun Fallahi
Written by:
Hamid Reza Ebrahimi Ashtiani
Summer 1389
تقديم به :
* تمامي خوبان عالم
* تمامي مستضعفين و مظلومان عالم و به اميد رهايي آنها از بند استعمارگران
* تمامي کساني که در راه آزادي مظلومان از بند استعمارگران قدم برمي دارند
* اساتيد گرانقدرم.
* همسر و فرزندان عزيزم
تقدير و تشکر از :
* استاد راهنما ، سرکار خانم دکتر ليلا قاسمي و استاد مشاور ، سرکار خانم دکتر کتايون فلاحي که بي نهايت مرا مديون خود نموده اند.
* جناب آقاي دکتر حمزه احمد عثمان و جناب آقاي دکتر فالح ربيعي و جناب آقاي دکتر خرسندي که همواره دانشجويان ادبيات عرب را مورد لطف و حمايت خود قرار داده اند.
* تمامي مسئولان و کارمندان محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار.
* همسر محترم و ارجمند و فرزندان عزيزم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول : کليات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
1- 1- بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1- 2 – پرسشهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1 – 2 – 1 – سؤال اصلي ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1 – 2 – 2 – سؤال فرعي …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1 – 3 – اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1 – 3 – 1 – هدف اصلي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1 – 3 – 2 – هدف فرعي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1 – 4 – ضرورت تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1 – 5 – قلمرو تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1 – 6 – پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1 – 7 – فرضيه هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1 – 8 – روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1 – 9 – روش گردآوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1 – 10 – روش تجزيه و تحليل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….. 10
1 – 11 – سازماندهي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
فصل دوم : بررسي وضعيت سياسي اجتماعي ، اقتصادي ، ديني ، فرهنگي و ادبي سودان ….. 12
2 – 1 – وضعيت سياسي اجتماعي سودان ………………………………………………………………………………………………………… 13
2 – 1 – 1 – جغرافياي طبيعي سودان …………………………………………………………………………………………………………….. 13
2 – 1 – 1 – 2 – آبهاي داخلي ………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2 – 1 – 1 – 3 – آب و هوا ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2 – 1 – 2 – شهرهاي مهم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2 – 3 – جغرافياي انساني سودان …………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2 – 1 – 3 – بافت جمعيتي در سودان ……………………………………………………………………………………………………………. 17
2 – 1 – 3 – 1 – وضعيت اجتماعي ……………………………………………………………………………………………………………….. 18
2 – 1 – 3 – 2 – شمال و جنوب سودان ……………………………………………………………………………………………………….. 19
2 – 1 – 3 – 3 – قبايل موجود در سودان ……………………………………………………………………………………………………. 21
قبايل معروف و بزرگ سودان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 22
اقدامات انگلستان در مقابل قبايل ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22
2 – 1 – 4 – جغرافياي سياسي سودان …………………………………………………………………………………………………………… 24
2 – 1 – 4 – 1 – سودان در يک نگاه …………………………………………………………………………………………………………….. 25
2 – 1 – 4 – 2 – سياست در سودان ……………………………………………………………………………………………………………… 27
2 – 1 – 4 – 3 – ويژگي استراتژيک سودان …………………………………………………………………………………………………… 27
2 – 1 – 5 – بحران دارفور و سودان ……………………………………………………………………………………………………………….. 29
2 – 1 – 6 – احزاب و جريانهاي سياسي سودان …………………………………………………………………………………………….. 30
2 – 1 – 7 – استقلال در سودان ……………………………………………………………………………………………………………………… 33
2 – 2 – وضعيت اقتصادي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2 – 2 – 1 – وضعيت اقتصادي در سودان ………………………………………………………………………………………………………. 36
2 – 2 – 2 – ساختار اقتصادي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2 – 3 – وضعيت ديني در سودان …………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2 – 3 – 1 – اديان و مذاهب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 41
2 – 3 – 2 – پيشينه اسلان در سودان ……………………………………………………………………………………………………………. 42
2 – 3 – 3 – تصوف در سودان …………………………………………………………………………………………………………………………. 43
2 – 3 – 3 – 1 – نقش تصوف در تحولات سياسي و اجتماعي ………………………………………………………………………. 44
2 – 4 – وضعيت فرهنگي در سودان ………………………………………………………………………………………………………………… 46
2 – 4 – 1 – مطبوعات در سودان ……………………………………………………………………………………………………………………. 46
2 – 4 – 2 – روزنامه ها و نشريات سودان ……………………………………………………………………………………………………….. 47
2 – 4 – 2 – 1 – الانقاذ الوطني ……………………………………………………………………………………………………………………… 47
2 – 4 – 2 – 2 – السودان الحديث ………………………………………………………………………………………………………………….. 47
2 – 4 – 2 – 3 – القوات المسلحه …………………………………………………………………………………………………………………… 48
2 – 4 – 2 – 4 – المسيره ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2 – 4 – 2 – 5 – عزه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
2 – 4 – 2 – 6 – سودان ناو …………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2 – 4 – 2 – 7 – المتلقي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
2 – 4 – 2 – 8 – نيوهوريزون ………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
2 – 4 – 2 – 9 – دارفور الجديه ………………………………………………………………………………………………………………………. 49
2 – 4 – 2 – 10 – المستشر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 49
2 – 4 – 2 – 11 – الشاهد ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
2 – 4 – 2 – 12 – کردفان الجهاد …………………………………………………………………………………………………………………… 50
2 – 5 – وضعيت ادبي در سودان ………………………………………………………………………………………………………………………. 51
2 – 5 – 1 – شعر در عصر نهضت …………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2 – 5 – 2 – ويژگي شعر در عصر نهضت ………………………………………………………………………………………………………… 54
2 – 5 – 3 – وضعيت شعر در سودان ………………………………………………………………………………………………………………. 55
فصل سوم زندگي نامه شخصي و ادبي محمد الفيتوري……………………………………………………………………… 58
3 – 1 – زندگينامه شخصي فيتوري …………………………………………………………………………………………………………………… 59
3 – 1 – 1 – ولادت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59
3 – 1 – 2 – والدين …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
3 – 1 – 3 – فرزندان فيتوري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 60
3 – 1 – 4 – احساس فيتوري …………………………………………………………………………………………………………………………….60
3 – 1 – 5 – پرورش فيتوري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3 – 1 – 6 – مذهب فيتوري ……………………………………………………………………………………………………………………………… 64
3 – 2 – زندگي ادبي فيتوري …………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
3 – 2 – 1 – فيتوري شاعري گمنام …………………………………………………………………………………………………………………. 67
3 – 2 – 2 – فيتوري نخستين شاعر آفريقا ………………………………………………………………………………………………………. 68
3 – 2 – 3 – منابع ادبي فيتوري ……………………………………………………………………………………………………………………….. 70
3 – 2 – 4 – تجربه شعري فيتوري ……………………………………………………………………………………………………………………. 71
3 – 2 – 5 – ويژگي هاي شعري فيتوري ………………………………………………………………………………………………………….. 73
3 – 2 – 6 – رويکرد صوفي در اشعار فيتوري …………………………………………………………………………………………………… 75
3 – 2 – 7 – ديدگاه فيتوري پيرامون شعر ……………………………………………………………………………………………………….. 76
3 – 2 – 8 – فيتوري شاعر متعهد …………………………………………………………………………………………………………………….. 79
3 – 3 – آثار فيتوري …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
فصل چهارم : نگاهي به شعر سياسي از آغاز تا دوره معاصر …………………………………………………………… 84
4 – 1 – معناي سياست ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
4 – 1 – 1 – سياست غربي ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
4 – 1 – 2 – سياست استعماري ……………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4 – 1 – 3 – سياست اسلامي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4 – 2 – شعر سياسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
4 – 2 – 1 – زبان شعر سياسي ………………………………………………………………………………………………………………………… 89
4 – 2 – 2 – پيشينه شعر سياسي و انقلابي عرب ها ……………………………………………………………………………………….. 89
4 – 2 – 3 – شعر سياسي در دوره جاهلي ……………………………………………………………………………………………………….. 90
4 – 2 – 4 – شعر سياسي در دوره صدر اسلام …………………………………………………………………………………………………. 91
4 – 2 – 5 – شعر سياسي در دوره اموي ………………………………………………………………………………………………………….. 92
4 – 2 – 6 – شعر سياسي در دوره عباسي ……………………………………………………………………………………………………….. 93
4 – 2 – 7 – شعر سياسي در دوره انحطاط ……………………………………………………………………………………………………… 94
4 – 2 – 8 – شعر سياسي در دوره معاصر …………………………………………………………………………………………………………. 95
4 – 2 – 8 – 1 – مکتب مخضرمين ………………………………………………………………………………………………………………….. 96
4 – 2 – 8 – 2 – مکتب افراط کاران ………………………………………………………………………………………………………………… 96
4 – 2 – 8 – 3 – مکتب اهل ابداع ……………………………………………………………………………………………………………………. 97
4 – 2 – 8 – 4 – مکتب واقع گرايي …………………………………………………………………………………………………………………. 97
4 – 3 – ماهيت شعر سياسي و انقلابي ………………………………………………………………………………………………………………. 98
فصل پنجم : بررسي رويکردهاي سياسي اشعار محمد الفيتوري …………………………………………………… 100
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
5 – 1 – ظلم ستيزي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
5 – 2 – دعوت به قيام ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 103
5 – 3 – مبارزه با فقر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
5 – 4 – مبارزه با يأس و نااميدي …………………………………………………………………………………………………………………….. 109
5 – 5 – دفاع از آزادي و کرامت انسان ……………………………………………………………………………………………………………. 110
5 – 5 – 1 – آزادي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
5 – 6 – مبارزه با تبعيض نژادي ………………………………………………………………………………………………………………………. 117
5 – 7 – دعوت به دوري از خواري و ذلت …………………………………………………………………………… …………………………. 120
5 – 8 – ميهن گرايي فيتوري ………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
5 – 8 – 1 – وطنيت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128
5 – 8 – 2 – وطنيت و عشق به افريقا………………………………………………………………………………………………………………. 134
5 – 9 – قومي گرايي ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 137
5 – 9 – 1 – فلسطين ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
5 – 9 – 2 – لبنان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 145
5 – 9 – 3 – اورشليم – مصر ………………………………………………………………………………………………………………………….. 149
5 – 10 – فيتوري و اميد به تحقق آفريقاي کبير …………………………………………………………………………………………… 151
5 – 11 – گرسنگي مردم …………………………………………………………………………………………………………………………………. 156
5 – 12 – دعوت به قيام …………………………………………………………………………………………………………………………………… 158
5 – 13 – حاکمان ظالم و ستمگر ……………………………………………………………………………………………………………………. 160
5 – 13 – 1 – دون کيشوت الثاني ………………………………………………………………………………………………………………….. 162
5 – 14 – درد و رنج و عذاب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 164
5 – 15 – مقابله با ظلم و ستم ………………………………………………………………………………………………………………………… 165
5 – 16 – تمجيد از انقلابيون کبير ………………………………………………………………………………………………………………….. 174
5 – 16 – 1 – پاتريس لومومبا ………………………………………………………………………………………………………………………… 177
5 – 16 – 2 – سلطان تاج الدين ……………………………………………………………………………………………………………………. 179
فصل ششم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 183
نتيجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 184
الخلاصة باللغتة العربية ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 188
چکيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 192
‌بقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید