پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1164)

2-4-2) الگوریتم AHP702-5) پیشینه تحقیق72فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق3-1) مقدمه763-2) روش تحقیق763-3) قلمرو تحقیق:773-4) شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات:773-5) گام های تحقیق783-6) پایایی پرسشنامه783-7) روایی پرسشنامه793-8) جامعه و نمونه تحقیق793-9) روش تجزیه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1163)

سایت منبع 2-4-2) الگوریتم AHP702-5) پیشینه تحقیق72فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق3-1) مقدمه763-2) روش تحقیق763-3) قلمرو تحقیق:773-4) شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات:773-5) گام های تحقیق783-6) پایایی پرسشنامه783-7) روایی پرسشنامه793-8) جامعه و نمونه تحقیق793-9) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (1161)

2-15-2) مطالعات انجام شده در خارج از کشور45فصل سوم: روش تحقیق3-1) مقدمه493-2) روش تحقیق493-3) جامعه آماری493-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه493-5) روش گردآوری داده ها و اطلاعات513-6) ابزار گردآوری اطلاعات513-7) اعتبار یا روایی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4087)

عنوان : نقش آموزشهاي رسمي فني و حرفه‌اي در توسعه فعاليتهاي غيركشاورزي “مطالعه موردي شهرستان قائم‌شهر” موضوع: ـ بررسي نقش آموزشهاي رسمي (كلاسيك) فني و حرفه‌اي در توسعه فعاليتهاي غيركشاورزي، تأثير اين فعاليتها در توسعة ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4086)

3-1) جامعه آماري جامعه آماري به کل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد که محقق مي‌خواهد به تحقيق درباره آن بپردازد. (صائبي و شيرازي، 1381). در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل دو گروه به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4085)

3-1 مقدمه در فصول پيشين مفاهيمي مانند مبدل‌هاي چند سطحي مانند اينورترها و چاپرها و کاربرد آن‌ها بحث گرديد و در اين فصل به موضوعاتي که صرفاً ماحصل پژوهش است پرداخته خواهد شد. در اين ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4083)

منابع و مآخذ اصلانخاني، محمدعلي؛ شمس، امير و شمسي پور دهکردي، پروانه. (1387). رابطه هوش هيجاني و عوامل شخصيتي در ورزشکاران بزرگسال نخبه و غيرنخبه. نشريه تربيت بدني (علوم حرکت انسان)، شماره 1، صص 12-3. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (4082)

منابع و مآخذ الف) منابع فارسي : * اديبي،حسين(1354)جامعه شناسي طبقات اجتماعي، تهران:دانشکده علوم اجتماعي و تعاون. * اسكندري آتوسا(1379)”دسته‏بندي استان‏هاي كشور از حيث برخورداري از شاخص‏هاي اقتصادي-اجتماعي”،برنامه و بودجه،سال پنجم ،شماره1،2. * اشرف،احمد(1346) جامعه ادامه مطلب…

By 92, ago