تقدیم
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نسبیم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار ، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند.
تقدیم به وجود با ارزشتان
.به خالص ترین و بی تکلف ترین انسان ها .
به …………………………… مهربانم که در سختی ‌ها و دشوار‌ی‌ های زندگی همواره یاوری دلسوز و فداکار
و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده‌اند .
به استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .

سپاسگزاری
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. حال كه به ياري خداوند منان، اين پژوهش به پايان رسيد لازم مي دانم از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای………………….. که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند کمال تشکر و قدر دانی را دارم .

فهرست مطالب
عنوان
صفجه
چکیده
1
فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:
3
2-1 بيان مسأله تحقيق:
4
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
7
1-4 اهداف تحقيق:
8
1-5 سؤالات تحقیق:
8
1-6 فرضيه‏هاي تحقیق:
8
7-1 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
9
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق

2-1 تورم
11
2-2عوامل ايجاد تورم
12
2-3تأثير تورم بر اقتصاد
15
2-4راه‌هاي پيشگيري از تورم
18
2-5راه‌هاي پيشگيري از تورم در بخش كشاورزي
19
2-6تاریخچه بیمه های درمانی در ایران
29
2-7حوزه های عدالت در سلامت:
30
2-8عدالت در تامین مالی نظام سلامت:
30
2-9 پیشینه تحقیق
35
فصل سوم :روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
42
3-2 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
42
3-3 جامعه آماري و روش گردآوری داده ها
43
3-4 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
43
3-5 روش تحقیق
44
3-6 آزمون ساکن بودن داده های سری زمانی
44
3-7 مدل تحقیق
45
فصل چهارم: تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه
49
4-2 آمار توصيفي
50
4-3آزمون ساکن پذیری متغیرها(ریشه واحد)
59
4-4 تخمین مدل بر اساس روش حداقل مربعات معمولی و نتایج حاصل از آن
61
فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه
65
5-2 خلاصه و نتيجه گيري
65
5-3 پیشنهادات تحقیق
68
5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
69
5-5 موانع و محدودیتهای تحقیق
70
منابع

منابع فارسی
72
منابع غیرفارسی
72
پیوست

جدول
74
آزمون دیکی و فولر برای متغیرها
76
چکیده انگلیسی
80

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1 نرخ تورم ،نقدینگی وتولید ناخالص داخلی…………………………………………………………………17
جدول 4-1 آمار توصيفي مربوط به متغير هاي تحقیق…………………………………………………………………..51
جدول شماره 4-2 : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)……………………………………………………………………………………………………………………..60
جدول 4-3مربوط به تخمین رابطه بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد درامدهای نفتی…………………………………………………………………………………….61
جدول 4-4مربوط به تخمین رابطه بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد اقتصادی………………………………………………………………………………………………62

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-4 : نمودار مربوط به درآمدهای نفتی…………………………………………………………………………….52
نمودار 4-2 : نمودار مربوط به تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………53
نمودار4-3………………………………………………………………………………………………………………………………55
نمودار4-4………………………………………………………………………………………………………………………………56
نمودار4-5………………………………………………………………………………………………………………………………58

چکیده:
یکی از راهکارهای فراروی دولتها برای کاهش فقر ، برقراری نظام تامین اجتماعی بوده است. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینه های درمانی پرداخت شده توسط مردم و یا سهم مردم از این هزینه ها و درامدهای نفتی و رشد اقتصادی در فاصله سالهای1391-1370از روش حداقل مربعات معمولی و استفاده از نرم افزار eviwesپرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدلهای تحقیق نشان می دهد که افزایش درامدهای نفتی و تولید ملی تاثیر قابل توجهی بر بهبود وضعیت سلامت در ایران نداشته است.
کلمات کلیدی: تورم، درامدهای نفتی، هزینه های درمانی, OLS

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:
شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، موضوع تورم یکی از معضلات اساسی برخی ازکشورها است. به هر علتی که تورم پدید آید درصورتی که از حد قابل قبول و پذیرفته شده در برنامه بلند مدت اقتصادی هر کشور بالاتر باشد، روابط مالی بین افراد و شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت بیمه نیز به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از آثار مختلف شرایط تورمی در امان نیست. بررسی تأثیر تورم بر هزینه های پرداختی بیمه شوندگان از این نظر دارای اهمیت است که در صورتی که همراه با تورم سهم هزینه های درمانی بیمه شوندگان افزایش یابد باعث کاهش رفاه آنان خواهد شد. و اگر در این شرایط دولتها و موسسات اقتصادی با اعمال برخی از روشهای مناسب، تأثیر منفی تورم بر قدرت خرید واقعی افراد بیمه شده را خنثی نکنند مشکلات اقشار با درآمد پایین بیشتر خواهد شد.پس بررسی راهکارهای مناسب برای رونق تقاضای بیمه عمر در شرایط تورمی بسیار دارای اهمیت است. یکی از مشكلات بزرگی که جوامع انسانی در طول تاريخ با آن مواجه بوده اند، نابرابری اقتصادي حاکم بر آن جوامع بوده است كه به صورت فقر اکثریت مردم خود را نمايان می ساخته است. امروزه نیز مشكل فقر و نابرابري در زمره مسائل حاد به شمار مي‎آيد، به گونه ای که طبق اطلاعات موجود حدود هشتصد میلیون نفر از مردم جهان شبها را گرسنه به صبح می برند.1 لذا كشورهای جهان كاهش فقر و نابرابري را ازجمله اهداف اصلي سياستهاي اقتصادي – اجتماعی خود قرار داده اند.
در دو دهه اخير نيز به دنبال افزايش هزينه‎هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از برنامه‎هاي تعديل اقتصادي برشمار فقرا افزوده شده است از اين رو براي دستيابي به اهداف بالا راهي جز برقراري تأمين اجتماعي وجود ندارد. همانگونه كه شعار اصلي انجمن بين‎المللي تأمين اجتماعي نيز عبارت است از: «صلح پايدار بدون عدالت اجتماعي وعدالت اجتماعي بدون تأمين اجتماعي ممكن نخواهد بود.» (پناهی بهرام: 1376)
اين تحقيق به بررسی رابطه بین تعدادی از متغیرهای کلان و هزینه های درمانی خانوارها در ایران طي دوره 1390-1370 به شرح ذیل پرداخته است: ابتدا كلياتي در ارتباط ادبیات موضوع بیان شده است وسپس سابقه مطالعات وتحقيقات انجام شده در این رمینه مرور گردیده است .در بخش سوم عملکرد روش تحقیق و شیوه تجزيه وتحليل آماري مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد مدل به روش همگرايي در بخش چهارم انجام شده است. سرانجام در بخش پایانی نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه گرديده است.
برای پی بردن به این موضوع قصد داریم به رابطه بین تورم و مخارج درمانی خانوارها در ایران بپردازیم.در این فصل کلیات تحقیق ارائه خواهد شد.

2-1 بيان مسأله تحقيق:
تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها در نظر گرفته می شود. به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است.هر چند بر پایه نظریه های گوناگون، تعریف های متفاوتی از تورم ارائه می شود؛ اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می شد.با تعریف امروزی، می توان نرخ تورم را نشان دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف کننده کالاها و خدمات دانست.برای اندازه گیری این شاخص معمولا در بازه های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه، قیمت انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه گیری و اعلان عمومی می شود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه می شود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به شمار می روند؛ به مجموعه این کالاها «سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم» می گویند. این سبد کالایی و خدماتی که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می شود، هرچند سالی یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد. در ایران تدوین این سبد از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرین بار در سال ۱۳۸۳ با در نظر گرفتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. برای اندازه گیری دقیق میزان تورم، دولت ها باید با رصد هفتگی تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که در سبد سنجش تورم قرار دارند، میزان تورم هفتگی کشور را محاسبه کنند. میانگین نرخ تورم هر چهار هفته در یک ماه، نرخ تورم ماهانه نام دارد و میانگین نرخ تورم هر ۱۲ ماه در یک سال، میانگین نرخ تورم سالانه است.
دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل(Monetarist) دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی راعمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القول اند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه ميزان تورم بیش‌تر شود،قدرت خريد یک واحد پول كم‌تر می‌گردد.
تورم از جمله پدیده هایی است که می تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم ترین اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروه های پردرآمد و به ضرر گروه های فقیر و کم درآمد و حقوق بگیر است. به عبارت

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید