ري كشاورزي ارتباط معناداري وجود ندارد Sig. 05/0
H1: بين عوامل طبيعي با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد. Sig. ? 05/0

در جدول(4-13) نتيجه آزمون فرضيه فوق ارائه شده است. به منظور بررسي رابطه بين عوامل طبيعي بر پايداري كشاورزي، از روش همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. ضريب همبستگي بدست آمده (90/0=r) مي باشد که با درجه آزادي 329 در سطح (05/0p ) معنادار مي باشد. بنابراين فرض صفر را مي توان رد کرد. يعني بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسي- عوامل طبيعي بر پايداري كشاورزي تاثير دارد.

جدول(4-13) نتايج همبستگي اسپيرمن آزمون فرضيه دوم پژوهش
متغير
پايداري كشاورزي
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
عوامل طبيعي
0.90
329
000/0
رد
منبع : يافته هاي تحقيق

4-4-3- فرضيه سوم پژوهش:
1-فرضيه اصلي (فرضيه يک) : بين عوامل اقتصادي و مديريتي با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد.
H0: بين عوامل اقتصادي و مديريتي بر پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود ندارد Sig. 05/0
H1: بين عوامل اقتصادي و مديريتي بر پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد. Sig. ? 05/0

در جدول(4-14) نتيجه آزمون فرضيه فوق ارائه شده است. به منظور بررسي رابطه بين عوامل اقتصادي و مديريتي بر پايداري كشاورزي، از روش همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. ضريب همبستگي بدست آمده(0.92 =r) مي باشد که با درجه آزادي 329 در سطح (05/0p ) معنادار ميباشد. بنابراين فرض صفر را مي توان رد کرد. يعني بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسي- عوامل اقتصادي و مديريتي بر پايداري كشاورزي تاثير دارد.

جدول(4-14) نتايج همبستگي اسپيرمن آزمون فرضيه سوم پژوهش
متغير
پايداري كشاورزي
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
اقتصادي و مديريتي
92/0
329
000/0
رد
منبع : يافته هاي تحقيق

4-4-4- فرضيه چهارم پژوهش:
1-فرضيه اصلي (فرضيه يک) : بين عوامل توسعه با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد.
H0: بين عوامل توسعه با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود ندارد Sig. 05/0
H1: بين عوامل توسعه با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد. Sig. ? 05/0

در جدول(4-15) نتيجه آزمون فرضيه فوق ارائه شده است. به منظور بررسي رابطه بين عوامل پايداري وتوسعه بر پايداري كشاورزي، از روش همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. ضريب همبستگي بدست آمده (0.99 =r) مي باشد که با درجه آزادي 329 در سطح (05/0 p ) معنادار مي باشد. بنابراين فرض صفر را مي توان رد کرد. يعني بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسي- عوامل پايداري وتوسعه بر پايداري كشاورزي تاثير دارد.

جدول(4-15) نتايج همبستگي اسپيرمن آزمون فرضيه چهارم پژوهش
متغير
پايداري كشاورزي
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
پايداري و توسعه
99/0
329
000/0
رد
منبع : يافته هاي تحقيق
4-4-5- آزمون فريدمن
به منظور دانستن اين مطلب كه آيا پاسخ نظرات پاسخگويان به سوالات يكسان بوده است يا خير، و ديگر اينكه رتبه هر كدام از متغيرها چگونه مي باشد از آزمون فريدمن استفاده كرده ايم.

اولويت بندي متغيرهاي توسعه روستايي براساس آزمون فريدمن
05/0 Sig ? بين ابعاد مختلف توسعه روستايي تفاوت معني دار آماري وجود ندارد. :H0
05/0Sig بين ابعاد مختلف توسعه روستايي تفاوت معني دار آماري وجود دارد. :H1

جدول 4-16- جدول رتبه هاي مربوط به آزمون فريدمن
ابعاد
ميانگين رتبه ها
اقتصادي
67/1
اجتماعي
33/1
منبع : يافته هاي تحقيق
جدول 4-17- جدول آزمون فريدمن
ابعاد
ميانگين رتبه ها
تعداد
331
آماره خي دو
49/44
درجه آزادي
1
سطح معني داري
000/0
منبع : يافته هاي تحقيق

تفسير و نتيجه گيري
نتايج جدول (4-18) فرضيه جانبي اول پژوهش نشان مي دهد که (05/0 000/0 Sig.= ) فرضيه صفر پژوهش رد مي گردد. يعني بين ابعاد مختلف توسعه روستايي تفاوت معني دار آماري وجود دارد.

جدول (4-18)؛ جدول اولويت بندي ابعاد مختلف توسعه روستايي
رديف
اولويت بندي ابعاد مختلف توسعه روستايي
1
اقتصادي
2
اجتماعي
منبع : يافته هاي تحقيق

تفسير و نتيجه گيري:
جدول (4-18) نشان ميدهد که متغير اقتصادي بيشترين بعد تأثيرگزار و متغير اجتماعي کمترين بعد تاثيرگزار از بين ابعاد توسعه روستايي مي باشد.

4-4-6- اولويت بندي متغيرهاي پايداري كشاورزي براساس آزمون فريدمن
05/0 Sig ? بين ابعاد مختلف پايداري كشاورزي تفاوت معني دار آماري وجود ندارد. :H0
05/0 Sig بين ابعاد مختلف پايداري كشاورزي تفاوت معني دار آماري وجود دارد. :H1

جدول 4-19- جدول رتبه هاي مربوط به آزمون فريدمن
ابعاد
ميانگين رتبه ها
– طبيعي
43/1
– اقتصادي و مديريتي
57/1
– پايداري و توسعه
3
منبع : يافته هاي تحقيق
جدول 4-20- جدول آزمون فريدمن
ابعاد
ميانگين رتبه ها
تعداد
331
آماره خي دو
41/504
درجه آزادي
2
سطح معني داري
000/0
منبع : يافته هاي تحقيق

تفسير و نتيجه گيري
نتايج جدول (4-20) فرضيه جانبي اول پژوهش نشان ميدهد که (05/0 000/0 Sig.= ) فرضيه صفر پژوهش رد مي گردد. يعني بين ابعاد مختلف پايداري كشاورزي تفاوت معني دار آماري وجود دارد.

جدول (4-21)؛ جدول اولويت بندي ابعاد مختلف پايداري كشاورزي
رديف
اولويت بندي ابعاد مختلف پايداري كشاورزي
1
پايداري و توسعه
2
اقتصادي و مديريتي
3
طبيعي
منبع: يافته هاي تحقيق

تفسير و نتيجه گيري:
جدول (4-21) نشان ميدهد که متغيرهاي پايداري و توسعه بيشترين بعد تأثيرگزار و متغير طبيعي کمترين بعد تاثيرگزار از بين ابعاد پايداري كشاورزي مي باشد.

4-4-7- آزمون كروسكال واليس به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي پايداري كشاورزي در سطوح مختلف ناحيه اقامتي
H0: بين متغيير پايداري كشاورزي در سطوح مختلف ناحيه اقامتي تفاوت معني داري وجود ندارد. Sig. ? 05/0
H1: بين متغيير پايداري كشاورزي در سطوح مختلف ناحيه اقامتي تفاوت معني داري وجود دارد. Sig. 05/0

جدول(4-22) نتايج آزمون كروسكال واليس
متغيرها
روستا
ميانگين رتبه ها
ارزش مجذور کاي
درجه آزادي
سطح معناداري
رد يا تاييد فرض صفر
پايداري كشاورزي
شهيدآباد
25/168
13/1
6
98/0
تاييد

گرجي محله
74/160

سارو
25/163

کوهستان
20/176

آسيابسر
33/162

امام ده
39/152

کنت
50/171

منبع : يافته هاي تحقيق
تفسير و نتيجه گيري:
براساس جدول (4-22) آزمون کروسکال واليس مقدار بدست آمده براي P- مقدار در سطح اطمينان 95% ، بزرگتر از سطح معني داري (05/0=?) است. بنابراين فرضيه H0 قويا مورد تاييد داده ها ميباشد. يعني بين متغيير پايداري كشاورزي در سطوح مختلف ناحيه اقامتي تفاوت معني داري وجود ندارد.

فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1- يافته هاي پژوهش
با توجه به يافته هاي تحقيق نتايج زير بدست آمده است:
* نتايج اين مطالعه نشان داد كه به لحاظ آماري، بين عوامل پايداري كشاورزي و توسعه روستايي رابطه معنادار وجود دارد.
نتايج مطالعه مطيعي و شمسائي (1385)، حاکي از آن است که بين چهار دسته از عوامل مربوط به پايداري کشاورزي (عوامل طبيعي يا آب و خاک، عوامل اقتصادي- سرمايه اي، عوامل مديريتي- انساني و عوامل ساختاري- امکاناتي) با توسعه روستايي در منطقه رابطه معنادار وجود دارد. که يافته هاي حاصل از پژوهش حاضر نتايج پژوهش مطيعي و شمسائي را تائيد مي کند.
طبق نتايج بدست آمده به لحاظ آماري بين عوامل طبيعي با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد.
نتيجه مطالعه مطيعي و شمسائي (1385) نشان داد که رابطه بين عوامل طبيعي با تداوم پايداري کشاورزي در منطقه مورد مطالعه در حد اندکي بيش از ميزان متوسط مي باشد؛ که با نتايج حاصل از پژوهش حاضر همخواني دارد.

* نتيجه مطالعه نشان داد به لحاظ آماري عوامل اقتصادي و مديريتي با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد.
پروهش مطيعي و شمسائي (1385). حاکي از آن است که رابطه بين عوامل اقتصادي و سرمايه اي با پايداري کشاورزي از نظر آزمودني ها بيش از حد متوسط ارزيابي گرديد که يافته هاي حاصل از پژوهش حاضر نتايج پژوهش مطيعي و شمسائي را تائيد مي کنند.

* نتيجه تحقيق نشان داد كه به لحاظ آماري عوامل توسعه و پايداري نيز بر پايداري كشاورزي تاثير دارد، در واقع بيشترين بعد تاثيرگذار در بين متغيرهاي پايداري كشاورزي مي باشد.
نتايج مطالعه آزمون كروسكال واليس نشان داد كه به لحاظ آماري بين متغيرهاي پايداري كشاورزي در سطوح مختلف ناحيه اقامتي تفاوت معناداري وجود ندارد.

5-2- پيشنهادها
5-2-1- پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش
با توجه به يافتههاي حاصل از اين پژوهش در زمينه فرضيهها (عوامل طبيعي، اقتصادي، مديريتي،
توسعه اي) پايداري کشاورزي و توسعه روستايي پيشنهاد ميشود:
1- با توجه به اينکه عوامل طبيعي در پايداري کشاورزي موثر است اهداف توسعه روستايي با حداقل آسيب زيست محيطي اجرا شود.
2- با توجه به توان و ظرفيت كشاورزي و آب و هواي منطقه دولت مردان و مسئولان مربوطه با اختصاص بودجه و برنامهها و سياستهاي اجرايي مناسب در بخش كشاورزي زمينه اشتغال و كسب درآمد براي مردم فراهم سازند.
3- طبق اينکه عوامل اقتصادي در پايداري کشاورزي تاثير دارد به لحاظ اقتصادي پيشنهاد مي شود: بهره مندي از تسهيلات بانكي و اعتبارات بصورت وامهاي بلند مدت در اجراي روشهاي نوين كشاورزي بصورت ماشين آلات و ابزارآلات كشاورزي.
4- ارائه كلاس هاي آْموزشي و مهارتي جهت كسب اطلاعات و تجربيات روز جهاني در جهت پيشبرد اهداف كه همان رونق و پيشرفت كشاورزي و اقتصادي است.

5-2-2- پيشنهادهاي کاربردي- مديريتي
با توجه به تحقيق انجام شده و نتايج بدست آمده پيشنهاد مي شود:
– در جهت كيفيت و ارتقاي بخش كشاورزي مهارت ها و آموزش لازم مربوط به اين بخش يعني كشاورزي به افراد كشاورز بومي و منطقه اي داده شود تا بهتر و سريعتر به اهداف خود برسند و بازده مناسبي داشته باشند.
– پيشنهاد مي شود كه سازمانهاي مربوطه نظير بانك ها و جهاد كشاورزي حمايتهاي اعتباري، فني و علمي لازم را د رجهت كمك به كشاورزان در اختيار آنها قرار دهند.
– بيمه گذاران ميتوانند با بيمه كردن محصولات آنها به رشد و انگيزه دادن افراد كشاورز كمك كنند و با بيمه بخش كشاورزي به حمايت از آنها بپردازند تا كشاورز در ماههايي از سال كه موجب خسارت محصولات مي شود از بيمه استفاده كنند.
– دولتمردان و مسئولان با در اختيار قرار دادن افراد متخصص و ماهر در بخش فني و ادوات كشاورزي به كشاورزان كمك كنند تا از هزينه هاي اضافي در اين بخش كه بر دوش آنهاست كم كنند.
– با ايجاد بازارهاي هفتگي و محلي در منطقه كشاورزان مي توانند محصولات توليدي خود را به فروش برسانند تا مردم از محصولات محلي و داخلي استفاده كنند و به اقتصاد كشاورز، منطقه و كشور كمك نمايند.

5-2-3- توصيه به پژوهشگران آتي
موارد زير به عنوان توصيههايي به منظور انجام تحقيقات آتي در ارتباط با موضوع پاياننامه حاضر ميتواند ارائه گردد :
1. جامعه آماري بسط داده شود و به جاي يک شهرستان، چندين شهرستان مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد؛
2. مطالعه طولي يا پژوهش مستمر در دوره هاي زماني متناوب، در بررسي تسهيلات ارائه شده از سوي دول

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید