هاي پژوهشي مربوط به پرسشنامه :
فرض صفر: قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه تحقيق در حد قابل قبول نيست.
فرض يك: قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه تحقيق در حد قابل قبول است.

فرض هاي آماري:
7/0H0 : Alpha
H1 : Alpha ?7/0

معمول ترين آزمون پايايي ضريب آلفاي کرونباخ مي باشد که در اين تحقيق نيز به کار گرفته شده است. بدين ترتيب که 30 پرسشنامه به صورت پيش آزمون بين اعضاي نمونه توزيع و بين داده هاي جمع آوري شده طي فرايند پيش آزمون ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است. ضريب قابليت اعتماد آلفاي کرنباخ بين صفر ويک قرار مي گيرد که صفر عدم پايايي و مثبت 1 پايايي کامل را نشان مي دهد. در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS ميزان پايايي پرسشنامه اندازه گيري و مقدار بدست آمده بيانگر آن است که پرسشنامه از پايايي نسبتاً بالائي برخوردار مي باشد.

جدول (4-1)؛ جدول ضريب آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه
تعداد
ضريب آلفاي كرونباخ
30
844/0
منبع : يافته هاي تحقيق

فرض صفر پذيرفته مي شود، زيرا 7/0 Alpha ? شده است، يعني اينكه قابليت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبول است.

4-3- بخش اول: آمار توصيفي
4-3-1- آمار توصيفي سوالات پرسشنامه :
توصيف متغيرهاي دموگرافيك: در اين مطالعه كه به منظور بررسي توسعه روستايي با تاكيد بر پايداري كشاورزي طراحي گرديده است، اطلاعات مربوط به متغيرهاي زير جمع آوري شده است:

1. جنسيت
با توجه به نتايج جدول، از 331نفر شركت كننده در مطالعه، 224 نفر(7/67 درصد) مرد، 107 نفر(3/23 درصد) را زنان تشکيل مي دهند.

جدول(4-2)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسيت
متغير
سطوح متغير
فراواني
درصد

جنسيت

مرد
224
7/67

زن
107
3/23

جمع
331
100

نمودار(4-1)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسيت

منبع : يافته هاي تحقيق

2. تحصيلات
با توجه به نتايج جدول، از 331 نفر شركت كننده در مطالعه، 40 نفر (1/12 درصد) داراي مدرك بيسواد، 88 نفر (6/26 درصد) داراي مدرک ابتدايي، 76 نفر(23درصد) داراي مدرك راهنمايي، 78 نفر(6/23 درصد) داراي مدرك دبيرستان و 49 نفر (8/14 درصد) داراي مدرك دانشگاهي هستند.

جدول(4-3)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصيلات
متغير
سطوح متغير
فراواني
درصد

تحصيلات
بيسواد
40
1/12

ابتدايي
88
6/26

راهنمايي
76
23

دبيرستان
78
6/23

دانشگاهي
49
8/14

جمع
331
100

نمودار(4-2)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصيلات

منبع : يافته هاي تحقيق

3. سن
با توجه به نتايج جدول، از 331 نفر شركت كننده در مطالعه، 39 نفر(8/11درصد) گروه سني زير 25 سال، 98 نفر(5/29 درصد) گروه سني 25 تا 35 سال، 106 نفر(32 درصد) گروه سني 35 تا 45 سال، 79 نفر گروه سني 45 تا 55 سال و 9 نفر گروه سني 55 سال به بالا هستند.

جدول(4-4)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن
متغير
سطوح متغير
فراواني
درصد

سن
زير 25 سال
39
8/11

35-25
98
5/29

45-35
106
32

55-45
79
24

55 سال به بالا
9
7/2

جمع
331
100

نمودار(4-3)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن

منبع : يافته هاي تحقيق

4. سكونت
با توجه به نتايج جدول، از 331 نفر شركت كننده در مطالعه، 178 نفر(8/53 درصد) ساكن شهر، 153 نفر (2/46 درصد) ساكن روستا هستند.

جدول(4-5)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سكونت
متغير
سطوح متغير
فراواني
درصد

محل سكونت
شهر
178
8/53

روستا
153
2/46

جمع
331
100

نمودار(4-4)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب محل سكونت

منبع : يافته هاي تحقيق

4-3-2- توصيف متغيرهاي پژوهش:
جدول زير و توضيحات متعاقب آن، داده هاي بدست آمده از پرسشنامه بررسي وضعيت متغييرهاي پژوهش آنگونه که اعضاي نمونه آماري پاسخ داده اند نشان مي دهد.

جدول(4-6)؛ توزيع شرکت کنندگان براساس شاخص هاي طبيعي
شاخص
نماگر
ميانگين
رتبه

عوامل طبيعي
آيا زمين هاي مناسب زراعي در روستا با کمبود مواجهه است؟
63/3
2

آيا پستي و بلندي ها و ناهمواري هاي زمين هاي زراعي در روستا وجود دارد؟
09/3
5

آيا آفت هاي گياهي مختلف در منطقه وجود دارد؟
3
6

آيا کشاورزان از تناوب زراعي استفاده مي کنند؟
48/2
9

آيا افزايش آسيب پذيري نسبت به بلاياي طبيعي در منطقه بالاست؟
06/2
8

آيا زمين هاي کشاورزي در منطقه مورد هجوم حيوانات و يا حشرات قرار مي گيرد
28/3
4

آيا دسترسي به آب براي کشاورزان آسان است؟
82/2
7

آيا کشاورزان آمادگي لازم را براي مقابله با بلاياي طبيعي دارند؟
04/2
10

آياکشاورزان از تنظيم زمان کاشت داشت و برداشت جهت مبارزه با آفات استفاده مي کنند؟
60/3
3

آيا خشکسالي در منطقه وجود دارد؟
88/3
1
منبع : يافته هاي تحقيق

جدول (4-6) توصيفي از پاسخگويان بر اساس شاخصهاي طبيعي را ارائه مي کند. بالاترين ميانگين نمرات مربوط به شاخص دهم(88/3) و اول (63/3) و پايينترين ميانگين مربوط به شاخص هشتم (04/2) است.

جدول(4-7)؛ توزيع شرکت کنندگان براساس شاخص هاي اقتصادي و مديريتي
شاخص
ميانگين

رتبه
عوامل اقتصادي و مديريتي
آيا خريد کل محصولات کشاورزي توسط دولت تضمين مي شود؟
98/2
7

آيا شرکت هاي بيمه محصولات کشاورزي را بيمه مي کنند؟
41/3
2

آيا درآمد حرفة كشاورزي نسبت به ساير مشاغل كم است؟
01/3
6

آيا سياست گذاران دولتي به روستا و كشاورزي توجه لازم را دارند؟
17/3
3

آيا دولت محصولات را با قيمت مناسب از کشاورزان خريداري
مي کند؟
02/3
5

آيا کشاورزان از زمان و نحوه توزيع امکانات توسط دولت راضي هستند؟
98/2
8

آيا جمعيت زير خط فقر در منطقه زياد است؟
63/3
1

آيا طرح تجهيز و نوسازي در منطقه اجرا مي شود؟
09/3
4

آيا آيا کشاورزان از نحوه بيمه و پرداخت خسارت توسط شرکت هاي بيمه راضي هستند؟
87/2
9

آيا تسهيلات و امكانات كافي براي فعاليت در كشاورزي وجود دارد؟
48/2
10
منبع : يافته هاي تحقيق

جدول (4-7) توصيفي از پاسخگويان بر اساس شاخصهاي اقتصادي و مديريتي را ارائه مي کند. بالاترين ميانگين نمرات مربوط به شاخص هفتم (63/3) و پايينترين ميانگين مربوط به شاخص دهم (48/2) است.

جدول(4-8)؛ توزيع شرکت کنندگان براساس شاخص هاي توسعه
شاخص
ميانگين

رتبه
عوامل (توسعه)
آيا تغييرات در شيوة بهره برداري از منابع خاک انجام مي شود؟
42/2
10

آيا تخريب مزارع کشاورزي براي ساخت و ساز در منطقه زياد است؟
15/3
3

آيا ميزان تغييرات كاربري زمين در منطقه افزايش يافته است؟
14/3
4

آيا سطح آب هاي زيرزميني در منطقه با کاهش سالانة مواجهه است؟
17/3
2

آيا كيفيت خاك و حاصلخيزي آن مناسب است؟
07/3
5

آياشرايط گرايش به كشت مكانيزه در منطقه وجود دارد؟
98/2
7

آياشرايط گرايش به كشت محصولات جديد در منطقه وجود دارد؟
52/3
1

آيا کشاورزان از توصيه هاي ترويجي استفاده مي کنند؟
05/3
6

آياهمه کشاورزان در منطقه از سواد بالايي برخور دارند؟
96/2
8

آياکشاورزان نسبت به فناوري هاي نوين در توليد محصول (به خشکي سرماي پاييزه گرما شوري آب و ..) آگاهي لازم را دارند؟
51/2
9
منبع : يافته هاي تحقيق

جدول (4-8) توصيفي از پاسخگويان بر اساس شاخصهاي توسعه را ارائه ميکند. بالاترين ميانگين نمرات مربوط به شاخص هفتم (52/3) و پايينترين ميانگين مربوط به شاخص اول (42/2) است.

جدول(4-9)؛ توزيع شرکتکنندگان براساس شاخصهاي توسعه روستايي
شاخص

ميانگين

رتبه
توسعه روستايي
اقتصادي
درامد
23/3
1

اشتغال
59/2
7

ميزان پس انداز
3
5

مشاغل جانبي
48/2
8

اجتماعي
مراكز اموزشي
86/2
6

بهداشت
08/3
3

امکانات رفاهي
12/3
2

زيربنايي (آب و برق و گاز(
06/3
4
منبع : يافته هاي تحقيق

جدول (4-9) توصيفي از پاسخگويان بر اساس شاخصهاي توسعه روستايي را ارائه ميکند. بالاترين ميانگين نمرات مربوط به شاخص اول(23/3) و پايينترين ميانگين مربوط به شاخص چهارم (48/2) است.

جدول(4-10)؛ توزيع شرکت کنندگان براساس شاخصهاي كشاورزي پايدار
شاخص
سوال

ميانگين

رتبه

كشاورزي پايدار
ميزان استفاده شما از كود سبز و حيواني در فعاليت هاي كشاورزي چقدر است؟
22/3
1

رعايت شخم حداقل براي كاشت محصول چقدر است؟
10/3
2

ميزان استفاده شما از بهره گيري از روش تلفيق دام و گياه چقدر است؟
05/3
3

ميزان استفاده شما از روش زراعي – جنگلي چقدر است؟
17/2
4

ميزان استفاده شما از گياهان پوششي چقدر است؟
16/2
5

عدم استفاده از سموم شيميايي چقدر است؟
07/2
6
منبع : يافته هاي تحقيق

جدول (4-10) توصيفي از پاسخگويان بر اساس شاخصهاي كشاورزي پايدار را ارائه ميکند. بالاترين ميانگين نمرات مربوط به شاخص اول (21/3) و پايينترين ميانگين مربوط به شاخص ششم (07/2) است.

– آزمون k-s (کولموگروف- اسميرنوف) جهت بررسي نرمال بودن متغييرها:
H0: توزيع داده ها نرمال است. Sig. ? 05/0
H1: توزيع داده ها نرمال نيست. Sig. 05/0

جدول(4-11)؛ جدول آزمون کولموگروف- اسميرنوف جهت برسي نرمال بودن متغييرها

متغيرها
عوامل طبيعي
اقتصادي و مديريتي
پايداري كشاورزي

توسعه روستايي
ميانگين
53/30
18/31
96/140
03/23
انحراف استاندارد
87/6
36/8
62/29
96/5
آماره کولموگروف
32/1
72/1
56/1
48/1
سطح معني داري
041/0
005/0
016/0
02/0
منبع: يافته هاي تحقيق

تفسير و نتيجه گيري:
جدول (4-11) و مقادير بدست آمده (05/0P = سطح معني داري) نشان مي دهند که فرض H0رد
مي شود. بنابراين با اطمينان 95% ميتوان ادعا نمود که تمامي متغييرهاي پژوهش از يك توزيع نرمال پيروي نميكنند. بنابراين براي تجزيه و تحليل فرضيههاي پژوهش از آزمونهاي ناپارامتري يعني آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده مي شود.

4-4- آمار استنباطي
4-4-1- فرضيه اول پژوهش:
1-فرضيه اصلي (فرضيه يک): بين عوامل پايداري كشاورزي با توسعه روستايي ارتباط معناداري وجود دارد.
H0: بين عوامل پايداري كشاورزي با توسعه روستايي ارتباط معناداري وجود ندارد Sig. 05/0
H1 : بين عوامل پايداري كشاورزي با توسعه روستايي ارتباط معناداري وجود دارد. Sig. ? 05/0

در جدول (4-12) نتيجه آزمون فرضيه فوق ارائه شده است. به منظور بررسي رابطه بين عوامل پايداري كشاورزي بر توسعه روستايي، از روش همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. ضريب همبستگي بدست آمده ( 87/0=r) مي باشد که با درجه آزادي 329 در سطح (05/0 p ) معنادار ميباشد. بنابراين فرض صفر را مي توان رد کرد. يعني بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسي – عوامل پايداري كشاورزي بر توسعه روستايي تاثير دارد.

جدول(4-12) نتايج همبستگي اسپيرمن آزمون فرضيه اول پژوهش
متغير
پايداري كشاورزي
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
توسعه روستايي
87/0
329
000/0
رد
منبع : يافته هاي تحقيق

4-4-2- فرضيه دوم پژوهش:
1- فرضيه اصلي (فرضيه يک) : بين عوامل طبيعي با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد.

H0: بين

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید