اي حفاظت از محيط زيست تهران: سازمان حفاظت محيط زيست.
18. سپهردوست، حميد. (1387). “بررسي عملکرد دولت در توسعة اقتصادي- اجتماعي روستاهاي استان همدان “، فصلنامه روستا و توسعه، سال 12 ، شماره 2.
19. شايان. ح ، بوذر جمهري، خ و ميرلطفي، م .(1389). بررسي نقش کشاورزي در توسعه روستايي ، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي ،شماره 15، پاييز و زمستان 1389.
20. سازمان برنامه و بودجه. (1374). گزارش توسعة انساني 1994. ترجمة قدرت الله معمارزاده . تهران: سازمان برنامه و بودجه.
21. شكويي، حسين. (1384). انديشههاي نو در فلسفة جغرافيا: فلسفههاي محيطي و مكتبهاي جغرافيايي (جلد دوم). تهران: گيتاشناسي.
22. شفرد، آندرو. (1379). توسعة پايدار روستايي ترجمة محمود حسيني. تهران: دانشگاه تهران.
23. شريعتي، محمدتقي. (1381). انگاره ي جديد در تحول کشاورزي و توسعه ي روستايي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره ي 164-163 ، 243-238 .
24. شهبازي، اسماعيل. (1376). توسعه و ترويج روستايي، دانشگاه تهران.
25. قنبري، ي. و برقي، ح. (1387) . چالش هاي اساسي در توسعه پايدار کشاورزي ايران، نشر راهبرد ياس ، شماره 16 ، زمستان 1387.
26. قره باغيان، مرتضي. (1373). اقتصاد رشد و توسعه (جلد دوم): تهران: نشر ني.
27. فداکار داوراني، م. و سام آرام، ع. ( 1388). “نقش قنات در توسعة پايدار روستايي”، فصلنامه روستا و توسعه، سال 13 ، شماره 2، تابستان 1388 .
28. قاسمي، امير. (1382). “توجه به نقش مهم بخش كشاورزي در رونق اقتصادي و ايجاد شغل يك ضرورت است”. روزنامة همشهري سال 11 ، شمارة 3168 (سه شنبه 25 شهريور 1382 ).
29. كامران، فريدون. ( 1377 ). توسعه و برنامهريزي روستايي. تهران: آواي نور.
30. كلانتري، خليل. (1380). برنامهريزي و توسعة منطقه اي (تئوريها و تكنيكها). تهران: خوشيبين.
31. كهرم، اسماعيل. (1375 ). چهارچوب استراتژ ي ملي محيط زيست و توسعة پايدار در جمهوري اسلامي ايران. تهران: سازمان حفاظت محيط زيست.
32. گريفين، ك. و جيمز، ج. (1368). انتقال به توسعة عادلانه، سياستهاي اقتصادي براي تغيير ساختاري در كشورهاي جهان سوم ترجمة محمد رضا رفعتي. تهران: وزارت امور خارجة جمهوري اسلامي ايران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.
33. کريم، م. و هاشمي، ا. (1387). ” نظرسنجي از روستاييان در مورد چالشهاي توسعة پايدار روستايي: مطالعة موردي دهستان ساروق، شهرستان اراک”، فصلنامه روستا و توسعه، سال 12، شماره 2، تابستان 1387 .
34. ملور، جان ويليام. (1383). ” توسعة كشاورزي در ايران: تعامل هدف ها و راهبردها”. فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه. سال 12، شماره 45.
35. مطيعي لنگرودي، حسن. (1382). برنامه ريزي روستايي با تأكيد بر ايران. مشهد: جهاد دانشگاهي.
36. موحديان عطار، محسن. (1386). ” مصاحبه مطبوعاتي رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور “. فصلنامه نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي سال 4، شمارة 16.
37. مقصودي، اميد. (1372). ” تكنيك هاي كاربردي در سنجش سطح توسعة مناطق”. قابل دسترسي در http://dehati59.blogfa.com/post-30.aspx :
38. مولايي هشتجين، نصرالله. (1382). “الگوي بهينه براي برنامهريزي توسعة خدمات روستايي در ايران (مطالعه موردي: جنوب استان اردبيل”. فصلنامه تحقيقات جغرافيايي. سال 18، شماره 3
39. مطيعي لنگرودي، ح. و اردشيري، ع. (1385). پيامدهاي ايجاد صنايعفرآوري محصولات کشاورزي در توسعه روستايي، بخش مرکزي آمل، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي. سال 4؛ شماره 61.
40. مرکز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي. (1379). گزارش وضع موجود مناطق روستايي کشور، – مؤسسهي توسعهي روستايي ايران، گزارش هم انديشي توسعهي روستايي، همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران، محور شمارهي 24، مؤسسهي عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي کشور، 1381 .
41. ملور، جي. (1383). “توسعة کشاورزي در ايران، تعامل هدف ها و راهبرد ها “. فصلنامه اقتصادي کشاورزي و توسعه سال 12 ، ش 4 .
42. مطيعي لنگرودي، سيدحسن. (1384). توسعه روستايي مبتني بر پايداري کشاورزي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ، شماره 85..
43. نوري زمان آبادي، ه و اميني فسخودي ، ع . (1386). سهم توسعه کشاورزي در توسعه روستايي ، مجله علوم کشاورزي ، دوره 2-38 ، شماره 2.
44. نصيري، حسين . (1379). توسعة پايدار، چشم انداز جهان سوم تهران: فرهنگ و انديشه.
45. هزارجريبي، جعفر. (1384). كارآفريني تهران: پژوهشكدة امور اقتصادي.
46. هانت، دايانا (1376)، نظريه هاي اقتصاد توسعه ترجمة غلامرضا آزاد ارمكي. تهران:نشر ني.

47. Adams, W. M. (1990), Green Development: Environment and ustainability in the Third World. London: Rutledge.
48. Albert, H. (2000), Agricultural Service Systems: A Framework for Orientation. Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).
49. APO (2005), “APO study meeting on enhancing food certification systems for better marketing”. 7-12 February 2005, Islamabad, Pakistan. Available on: http://www.apo-tokyo.org/projreps_acd/12_04-AG-GESEM- 15.
50. Baylis, Kathy. (2008), agri-environment policies in the EU and united states: A comparison Ecological Economics, volume 65, pp.753-764.
51. Beauford, E. Y. (1989), “Revitalizing rural America: focus on rural youth”. Southern Rural Sociology, Vol.6.
52. Brouwer, C. (2004), Sustainable Development: Exploring the Contradictions. New York: Methuen.
53. Carney, D. (1998), Changing Public and Private Roles in Agricultural Service Provision. London:Overseas Development Institute ACIP.
54. Dixon, Chris. (1991), Rural Development in Third World. London: Routledge.
55. Doppler, W. and Calatrava, J. (2000), “Technical and social approaches for sustainable rural development”. Proceedings of the Second European Symposium of the Association of Farming Systems Research and Extension in Granada, Spain. Weikersheim (Germany): Markgraf Verlag.
56. Heriot, Kirk C. and Campbell, Noel D. (2002), “A new approach to rural entrepreneurship: a case study of two rural electric cooperatives”.Available on: http://usasbe.og /knowledge/ proceedings /proceedingsDocs/ USASBE 2005 PROCEEDINGS-hERIOT%2030.pdf.
57. Huppert, W. and Urban, K. (1998), “Analysing service provision- instruments for development cooperation illustrated by examples from irrigation”. Schriftenreihe der GTZ, No. 263. Wiesbaden (Germany): Universum Verlag.
58. Jones, J. G. W. and Street, P. R. (1990), Systems Theory Applied to Agriculture and the Food Chain. London and New York: Elsevier Applied Science.
59. Kayne, J. (2002), “Discussion starter: decoding the entrepreneurship Genome”. In: National Center for Rural Entrepreneurship (ed.) Rural America. Washington, D. C.: National Center for Rural Entrepreneurship.
60. Lai, K. C. and Cistulli, V. (2005), Decentralization and Agricultural Development, Decentralization of Agricultural Services. Rome: FAO.
61. Meyer, R. L. and Larson, D. W. (1996), Issues in Providing Agricultural Services in Developing Countries. Columbus, Ohio: Rural Finance Program, Department of Agricultural Economics, The Ohio State University.
62. Montesi, L. (1996), “Case studies on the organization and management of agricultural services to small farmers in Albania: general conceptual framework”. Rural Institutional and Participation Services. Rome: FAO, Rural Development Division.
63. Pample, w (2007), cooperation and Rural development in Gambia. Newyork Macmillan.
64. Pattanapant, A., & Shivakoti, G.P. (2009), Opportunities and Constraints of Organic Agriculture in Chiang Mai Province, Thailand, Asia-pacific Development Journal, 16(1), 115-147.
65. Pretty, Jules N. (1995), Regenerating Agriculture, Policies and Practice for Sustainability and Self-reliance. London: Earth Scan Publication.
66. Puga, Diego (1998), “The Rise and Fall of Regional Inequalities”. Available on: http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp0314.pdf.
67. Rodrigues de Lima, A.C. (2007), Soil Quality Assessment in Rice Production Systems (Ph.D. Dissertation), Wageningen University, Department of Production Ecology and Resource Conservation, Netherlands.
68. Scott, Leslie. (2006), “Entrepreneurial communities; lessons from 10 rural demonstrations in North Carolina”. Available on: http://www.ncruralcenter.org/comm-demo-report.pdf.
69. Shepherd, Andrew. (1998), Sustainable Rural Development. London Macmillan press.
70. Singh, R. K. (2007), Indigenous Agricultural Knowledge in Rainfed Rice Based Farming Systems for Sustainable Agriculture: Learning from Indian Farmers, Tribes and Tribals, Special Volume, No. 1, 101-110.
71. Smith, L. D. (2001), Reform and Decentralization of Agricultural Services: A Policy Framework. Rome: FAO.
72. Sumberg, J. (2006), “Establishing a national framework for enabling small commodity producers’ integration into supply chains”. Paper prepared for the UNCTAD Expert Meeting Enabling Small Commodity Producers in Developing Countries to Reach Global Markets, 11-13 December 2006, Geneva. Available on: http://www.unctad.org/ sections/wcmu/docs/c1EM32p24.pdf.
73. Tolba, M. K. (1984), The Premises for Building a Sustainable Society- Address to the World Commission on Environment and Development, October. Nairobi: United Nations Environment Program (UNEP).
74. UNDP (1994), Sustainable Human Development and Agriculture. New York, USA.
75. WCED .(1987), Our Common Future. New York: Oxford university press.
76. World Bank (2005), World Development Report. New York: Oxford university press.
77. Zhou, Y., Yang, H., Mosler, H.J., Abbaspour, K.C. (2010), Factors Affecting Farmers’ decisions on Fertilizer Use: A Case Study for the Chaobai Watershed in Northern China, The Journal of Sustainable Development, 4(1), 80-102.
سايتها :
78. www.Agri-peri.ir
79. www.sid.ir

پيوست

پرسشنامه
اين پرسشنامه براي يك تحقيق دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد طراحي شده و محقق در آن قصد دارد به بررسي توسعه روستايي با تاکيد بر پايداري کشاورزي شهرستان بهشهر بپردازد.اطلاعات ذكر شده از سوي شما كاملا محرمانه بوده و نيازي به ذكر نام و نام خانوادگي نميباشد. لطفا در راستاي كسب نتايج درست و حقيقي، در پاسخ به سوالات دقت لازم را مبذول فرماييد.
با تشكر

جنسيت : زن( مرد (
محل سكونت : شهر ( روستا (
سن : زير 25 سال ( 25 الي 35 سال ( 35 الي 45 سال( 45 الي 55 سال(
سطح تحصيلات : بي سواد ( ابتدايي ( راهنمايي ( دبيرستاني ( دانشگاهي
سابقه کار 7 سال يا کمتر بين 15-7 سال بيشتر ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید