شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن

منبع : يافته هاي تحقيق

4. سكونت
با توجه به نتايج جدول، از 331 نفر شركت كننده در مطالعه، 178 نفر(8/53 درصد) ساكن شهر، 153 نفر (2/46 درصد) ساكن روستا هستند.

جدول(4-5)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سكونت
متغير
سطوح متغير
فراواني
درصد

محل سكونت
شهر
178
8/53

روستا
153
2/46

جمع
331
100

نمودار(4-4)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب محل سكونت

منبع : يافته هاي تحقيق

4-3-2- توصيف متغيرهاي پژوهش:
جدول زير و توضيحات متعاقب آن، داده هاي بدست آمده از پرسشنامه بررسي وضعيت متغييرهاي پژوهش آنگونه که اعضاي نمونه آماري پاسخ داده اند نشان مي دهد.

جدول(4-6)؛ توزيع شرکت کنندگان براساس شاخص هاي طبيعي
شاخص
نماگر
ميانگين
رتبه

عوامل طبيعي
آيا زمين هاي مناسب زراعي در روستا با کمبود مواجهه است؟
63/3
2

آيا پستي و بلندي ها و ناهمواري هاي زمين هاي زراعي در روستا وجود دارد؟
09/3
5

آيا آفت هاي گياهي مختلف در منطقه وجود دارد؟
3
6

آيا کشاورزان از تناوب زراعي استفاده مي کنند؟
48/2
9

آيا افزايش آسيب پذيري نسبت به بلاياي طبيعي در منطقه بالاست؟
06/2
8

آيا زمين هاي کشاورزي در منطقه مورد هجوم حيوانات و يا حشرات قرار مي گيرد
28/3
4

آيا دسترسي به آب براي کشاورزان آسان است؟
82/2
7

آيا کشاورزان آمادگي لازم را براي مقابله با بلاياي طبيعي دارند؟
04/2
10

آياکشاورزان از تنظيم زمان کاشت داشت و برداشت جهت مبارزه با آفات استفاده مي کنند؟
60/3
3

آيا خشکسالي در منطقه وجود دارد؟
88/3
1
منبع : يافته هاي تحقيق

جدول (4-6) توصيفي از پاسخگويان بر اساس شاخصهاي طبيعي را ارائه مي کند. بالاترين ميانگين نمرات مربوط به شاخص دهم(88/3) و اول (63/3) و پايينترين ميانگين مربوط به شاخص هشتم (04/2) است.

جدول(4-7)؛ توزيع شرکت کنندگان براساس شاخص هاي اقتصادي و مديريتي
شاخص
ميانگين

رتبه
عوامل اقتصادي و مديريتي
آيا خريد کل محصولات کشاورزي توسط دولت تضمين مي شود؟
98/2
7

آيا شرکت هاي بيمه محصولات کشاورزي را بيمه مي کنند؟
41/3
2

آيا درآمد حرفة كشاورزي نسبت به ساير مشاغل كم است؟
01/3
6

آيا سياست گذاران دولتي به روستا و كشاورزي توجه لازم را دارند؟
17/3
3

آيا دولت محصولات را با قيمت مناسب از کشاورزان خريداري
مي کند؟
02/3
5

آيا کشاورزان از زمان و نحوه توزيع امکانات توسط دولت راضي هستند؟
98/2
8

آيا جمعيت زير خط فقر در منطقه زياد است؟
63/3
1

آيا طرح تجهيز و نوسازي در منطقه اجرا مي شود؟
09/3
4

آيا آيا کشاورزان از نحوه بيمه و پرداخت خسارت توسط شرکت هاي بيمه راضي هستند؟
87/2
9

آيا تسهيلات و امكانات كافي براي فعاليت در كشاورزي وجود دارد؟
48/2
10
منبع : يافته هاي تحقيق

جدول (4-7) توصيفي از پاسخگويان بر اساس شاخصهاي اقتصادي و مديريتي را ارائه مي کند. بالاترين ميانگين نمرات مربوط به شاخص هفتم (63/3) و پايينترين ميانگين مربوط به شاخص دهم (48/2) است.

جدول(4-8)؛ توزيع شرکت کنندگان براساس شاخص هاي توسعه
شاخص
ميانگين

رتبه
عوامل (توسعه)
آيا تغييرات در شيوة بهره برداري از منابع خاک انجام مي شود؟
42/2
10

آيا تخريب مزارع کشاورزي براي ساخت و ساز در منطقه زياد است؟
15/3
3

آيا ميزان تغييرات كاربري زمين در منطقه افزايش يافته است؟
14/3
4

آيا سطح آب هاي زيرزميني در منطقه با کاهش سالانة مواجهه است؟
17/3
2

آيا كيفيت خاك و حاصلخيزي آن مناسب است؟
07/3
5

آياشرايط گرايش به كشت مكانيزه در منطقه وجود دارد؟
98/2
7

آياشرايط گرايش به كشت محصولات جديد در منطقه وجود دارد؟
52/3
1

آيا کشاورزان از توصيه هاي ترويجي استفاده مي کنند؟
05/3
6

آياهمه کشاورزان در منطقه از سواد بالايي برخور دارند؟
96/2
8

آياکشاورزان نسبت به فناوري هاي نوين در توليد محصول (به خشکي سرماي پاييزه گرما شوري آب و ..) آگاهي لازم را دارند؟
51/2
9
منبع : يافته هاي تحقيق

جدول (4-8) توصيفي از پاسخگويان بر اساس شاخصهاي توسعه را ارائه ميکند. بالاترين ميانگين نمرات مربوط به شاخص هفتم (52/3) و پايينترين ميانگين مربوط به شاخص اول (42/2) است.

جدول(4-9)؛ توزيع شرکتکنندگان براساس شاخصهاي توسعه روستايي
شاخص

ميانگين

رتبه
توسعه روستايي
اقتصادي
درامد
23/3
1

اشتغال
59/2
7

ميزان پس انداز
3
5

مشاغل جانبي
48/2
8

اجتماعي
مراكز اموزشي
86/2
6

بهداشت
08/3
3

امکانات رفاهي
12/3
2

زيربنايي (آب و برق و گاز(
06/3
4
منبع : يافته هاي تحقيق

جدول (4-9) توصيفي از پاسخگويان بر اساس شاخصهاي توسعه روستايي را ارائه ميکند. بالاترين ميانگين نمرات مربوط به شاخص اول(23/3) و پايينترين ميانگين مربوط به شاخص چهارم (48/2) است.

جدول(4-10)؛ توزيع شرکت کنندگان براساس شاخصهاي كشاورزي پايدار
شاخص
سوال

ميانگين

رتبه

كشاورزي پايدار
ميزان استفاده شما از كود سبز و حيواني در فعاليت هاي كشاورزي چقدر است؟
22/3
1

رعايت شخم حداقل براي كاشت محصول چقدر است؟
10/3
2

ميزان استفاده شما از بهره گيري از روش تلفيق دام و گياه چقدر است؟
05/3
3

ميزان استفاده شما از روش زراعي – جنگلي چقدر است؟
17/2
4

ميزان استفاده شما از گياهان پوششي چقدر است؟
16/2
5

عدم استفاده از سموم شيميايي چقدر است؟
07/2
6
منبع : يافته هاي تحقيق

جدول (4-10) توصيفي از پاسخگويان بر اساس شاخصهاي كشاورزي پايدار را ارائه ميکند. بالاترين ميانگين نمرات مربوط به شاخص اول (21/3) و پايينترين ميانگين مربوط به شاخص ششم (07/2) است.

– آزمون k-s (کولموگروف- اسميرنوف) جهت بررسي نرمال بودن متغييرها:
H0: توزيع داده ها نرمال است. Sig. ? 05/0
H1: توزيع داده ها نرمال نيست. Sig. 05/0

جدول(4-11)؛ جدول آزمون کولموگروف- اسميرنوف جهت برسي نرمال بودن متغييرها

متغيرها
عوامل طبيعي
اقتصادي و مديريتي
پايداري كشاورزي

توسعه روستايي
ميانگين
53/30
18/31
96/140
03/23
انحراف استاندارد
87/6
36/8
62/29
96/5
آماره کولموگروف
32/1
72/1
56/1
48/1
سطح معني داري
041/0
005/0
016/0
02/0
منبع: يافته هاي تحقيق

تفسير و نتيجه گيري:
جدول (4-11) و مقادير بدست آمده (05/0P = سطح معني داري) نشان مي دهند که فرض H0رد
مي شود. بنابراين با اطمينان 95% ميتوان ادعا نمود که تمامي متغييرهاي پژوهش از يك توزيع نرمال پيروي نميكنند. بنابراين براي تجزيه و تحليل فرضيههاي پژوهش از آزمونهاي ناپارامتري يعني آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده مي شود.

4-4- آمار استنباطي
4-4-1- فرضيه اول پژوهش:
1-فرضيه اصلي (فرضيه يک): بين عوامل پايداري كشاورزي با توسعه روستايي ارتباط معناداري وجود دارد.
H0: بين عوامل پايداري كشاورزي با توسعه روستايي ارتباط معناداري وجود ندارد Sig. 05/0
H1 : بين عوامل پايداري كشاورزي با توسعه روستايي ارتباط معناداري وجود دارد. Sig. ? 05/0

در جدول (4-12) نتيجه آزمون فرضيه فوق ارائه شده است. به منظور بررسي رابطه بين عوامل پايداري كشاورزي بر توسعه روستايي، از روش همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. ضريب همبستگي بدست آمده ( 87/0=r) مي باشد که با درجه آزادي 329 در سطح (05/0 p ) معنادار ميباشد. بنابراين فرض صفر را مي توان رد کرد. يعني بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسي – عوامل پايداري كشاورزي بر توسعه روستايي تاثير دارد.

جدول(4-12) نتايج همبستگي اسپيرمن آزمون فرضيه اول پژوهش
متغير
پايداري كشاورزي
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
توسعه روستايي
87/0
329
000/0
رد
منبع : يافته هاي تحقيق

4-4-2- فرضيه دوم پژوهش:
1- فرضيه اصلي (فرضيه يک) : بين عوامل طبيعي با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد.

H0: بين عوامل طبيعي با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود ندارد Sig. 05/0
H1: بين عوامل طبيعي با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد. Sig. ? 05/0

در جدول(4-13) نتيجه آزمون فرضيه فوق ارائه شده است. به منظور بررسي رابطه بين عوامل طبيعي بر پايداري كشاورزي، از روش همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. ضريب همبستگي بدست آمده (90/0=r) مي باشد که با درجه آزادي 329 در سطح (05/0p ) معنادار مي باشد. بنابراين فرض صفر را مي توان رد کرد. يعني بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسي- عوامل طبيعي بر پايداري كشاورزي تاثير دارد.

جدول(4-13) نتايج همبستگي اسپيرمن آزمون فرضيه دوم پژوهش
متغير
پايداري كشاورزي
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
عوامل طبيعي
0.90
329
000/0
رد
منبع : يافته هاي تحقيق

4-4-3- فرضيه سوم پژوهش:
1-فرضيه اصلي (فرضيه يک) : بين عوامل اقتصادي و مديريتي با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد.
H0: بين عوامل اقتصادي و مديريتي بر پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود ندارد Sig. 05/0
H1: بين عوامل اقتصادي و مديريتي بر پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد. Sig. ? 05/0

در جدول(4-14) نتيجه آزمون فرضيه فوق ارائه شده است. به منظور بررسي رابطه بين عوامل اقتصادي و مديريتي بر پايداري كشاورزي، از روش همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. ضريب همبستگي بدست آمده(0.92 =r) مي باشد که با درجه آزادي 329 در سطح (05/0p ) معنادار ميباشد. بنابراين فرض صفر را مي توان رد کرد. يعني بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسي- عوامل اقتصادي و مديريتي بر پايداري كشاورزي تاثير دارد.

جدول(4-14) نتايج همبستگي اسپيرمن آزمون فرضيه سوم پژوهش
متغير
پايداري كشاورزي
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
اقتصادي و مديريتي
92/0
329
000/0
رد
منبع : يافته هاي تحقيق

4-4-4- فرضيه چهارم پژوهش:
1-فرضيه اصلي (فرضيه يک) : بين عوامل توسعه با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد.
H0: بين عوامل توسعه با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود ندارد Sig. 05/0
H1: بين عوامل توسعه با پايداري كشاورزي ارتباط معناداري وجود دارد. Sig. ? 05/0

در جدول(4-15) نتيجه آزمون فرضيه فوق ارائه شده است. به منظور بررسي رابطه بين عوامل پايداري وتوسعه بر پايداري كشاورزي، از روش همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. ضريب همبستگي بدست آمده (0.99 =r) مي باشد که با درجه آزادي 329 در سطح (05/0 p ) معنادار مي باشد. بنابراين فرض صفر را مي توان رد کرد. يعني بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسي- عوامل پايداري وتوسعه بر پايداري كشاورزي تاثير دارد.

جدول(4-15) نتايج همبستگي اسپيرمن آزمون فرضيه چهارم پژوهش
متغير
پايداري كشاورزي
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
پايداري و توسعه
99/0
329
000/0
رد
منبع : يافته هاي تحقيق
4-4-5- آزمون فريدمن
به منظور دانستن اين مطلب كه آيا پاسخ نظرات پاسخگويان به سوالات يكسان بوده است يا خير، و ديگر اينكه رتبه هر كدام از متغيرها چگونه مي باشد از آزمون فريدمن استفاده كرده ايم.

اولويت بندي متغيرهاي توسعه روستايي براساس آزمون فريدمن
05/0 Sig ? بي

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید