ز 16 سال

جدول الف – پرسشنامه ابعاد پايداري كشاورزي

شماره سوأل
سوأل
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
عوامل طبيعي
1
آيا زمين هاي مناسب زراعي در روستا با کمبود مواجهه است؟

2
آيا پستي و بلندي ها و ناهمواري هاي زمين هاي زراعي در روستا وجود دارد؟

3
آيا آفت هاي گياهي مختلف در منطقه وجود دارد؟

4
آيا کشاورزان از تناوب زراعي استفاده مي کنند؟

5
آيا افزايش آسيب پذيري نسبت به بلاياي طبيعي در منطقه بالاست؟

6
آيا زمين هاي کشاورزي در منطقه مورد هجوم حيوانات و يا حشرات قرار مي گيرد؟

7
آيا دسترسي به آب براي کشاورزان آسان است؟

8
آيا کشاورزان آمادگي لازم را براي مقابله با بلاياي طبيعي دارند؟

9
آياکشاورزان از تنظيم زمان کاشت داشت و برداشت جهت مبارزه با آفات استفاده مي کنند؟

10
آيا خشکسالي در منطقه وجود دارد؟

عوامل اقتصادي و مديريتي
11
آيا خريد کل محصولات کشاورزي توسط دولت تضمين مي شود؟

12
آيا شرکت هاي بيمه محصولات کشاورزي را بيمه مي کنند؟

13
آيا درآمد حرفة كشاورزي نسبت به ساير مشاغل كم است؟

14
آيا سياست گذاران دولتي به روستا و كشاورزي توجه لازم را دارند؟

15
آيا دولت محصولات را با قيمت مناسب از کشاورزان خريداري
مي کند؟

16
آياکشاورزان از زمان و نحوه توزيع امکانات توسط دولت راضي هستند؟

17
آيا جمعيت زير خط فقر در منطقه زياد است؟

ادامه جدول الف – پرسشنامه پايداري كشاورزي

شماره سوأل
سوأل
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
عوامل اقتصادي و مديريتي
18
آيا طرح تجهيز و نوسازي در منطقه اجرا مي شود؟

19
آيا آيا کشاورزان از نحوه بيمه و پرداخت خسارت توسط شرکت هاي بيمه راضي هستند؟

20
آيا تسهيلات و امكانات كافي براي فعاليت در كشاورزي وجود دارد؟

عوامل پايداري و توسعه
21
آيا تغييرات در شيوة بهره برداري از منابع خاک انجام مي شود؟

22
آيا تخريب مزارع کشاورزي براي ساخت و ساز در منطقه زياد است؟

23
آيا ميزان تغييرات كاربري زمين در منطقه افزايش يافته است؟

24
آيا سطح آب هاي زيرزميني در منطقه با کاهش سالانة مواجهه است؟

25
آيا كيفيت خاك و حاصلخيزي آن مناسب است؟

26
آياشرايط گرايش به كشت مكانيزه در منطقه وجود دارد؟

27
آياشرايط گرايش به كشت محصولات جديد در منطقه وجود دارد؟

28
آيا کشاورزان از توصيه هاي ترويجي استفاده مي کنند؟

29
آياهمه کشاورزان در منطقه از سواد بالايي برخور دارند؟

30
آياکشاورزان نسبت به فناوري هاي نوين در توليد محصول(به خشکي سرماي پاييزه گرما شوري آب و ..)آگاهي لازم را دارند؟

قسمت دوم پرسشنامه: مربوط شاخص هاي توسعه روستايي

وضعيت هر يك از موارد زير را در منطقه چگونه ارزيابي مي كنيد.
جدول ب: پرسشنامه شاخص هاي توسعه روستايي

سوال
سوال
بسيار كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
عوامل اقتصادي
1
وضعيت درآمد افراد

2
وضعيت اشتغال و اشتغال زايي

3
ميزان پس انداز

4
وضعيت مشاغل جانبي (قاليبافي- دامداري و …)

عوامل اجتماعي
5
وضعيت مراكز آموزشي

6
وضعيت امكانات بهداشتي

7
وضعيت امكانات رفاهي

8
وضعيت تاسيسات زيربنايي (آب و برق و گاز)

جدول پ: پرسشنامه گويه هاي كشاورزي پايدار

سوال
سوال
بسيار كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
كشاورزي پايدار
1
ميزان استفاده شما از كود سبز و حيواني در فعاليت هاي كشاورزي چقدر است؟

2
ميزان استفاده شما از بهره گيري از روش تلفيق دام و گياه چقدر است؟

3
ميزان استفاده شما از گياهان پوششي چقدر است؟

4
ميزان استفاده شما از روش زراعي – جنگلي چقدر است؟

5
عدم استفاده از سموم شيميايي چقدر است؟

6
رعايت شخم حداقل براي كاشت محصول چقدر است؟

خروجي جداول هاي آماري با نرم افزار spss

جدول ت: آمار توصيفي
تحصيلات

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
bisavad
40
12.1
12.1
12.1

ebtedari
88
26.6
26.6
38.7

sikl
76
23.0
23.0
61.6

dabirestan
78
23.6
23.6
85.2

daneshghahi
49
14.8
14.8
100.0

Total
331
100.0
100.0

روستا

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
shahidabad
90
27.2
27.2
27.2

gorjiabad
70
21.1
21.1
48.3

saro
50
15.1
15.1
63.4

kohestan
50
15.1
15.1
78.5

asiabsar
50
15.1
15.1
93.7

emamdeh
10
3.0
3.0
96.7

kont
11
3.3
3.3
100.0

Total
331
100.0
100.0

Jensiat

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
zan
107
32.3
32.3
32.3

mard
224
67.7
67.7
100.0

Total
331
100.0
100.0

Sen

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
zire 25 sal
39
11.8
11.8
11.8

25-35
98
29.5
29.5
41.3

35-45
106
32
32
73.3

45-55
79
24
24
97.3

55 be bala
9
2.7
2.7
100

Total
331
100.0
100.0

Tahselat

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Bisavad
40
12.1
12.1
12.1

Ebtedaei
88
26.6
26.6
38.7

Sikl
76
23
23
61.7

Dabirestan
78
23.6
23.6
85.3

daneshgahi
49
14.8
14.8
100

Total
331
100.0
100.0

Sokonat

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
shahr
178
53.8
53.8
53.8

rosta
153
46.2
46.2
100.0

Total
331
100.0
100.0

جدول ث : آزمون هاي مربوط به آمار استنباطي
Correlations

f1
ss
Spearman’s rho
f1
Correlation Coefficient
1.000
.909**

Sig. (2-tailed)
.
.000

N
331
331

ss
Correlation Coefficient
.909**
1.000

Sig. (2-tailed)
.000
.

N
331
331
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Ss
f2
Spearman’s rho
ss
Correlation Coefficient
1.000
.929**

Sig. (2-tailed)
.
.000

N
331
331

f2
Correlation Coefficient
.929**
1.000

Sig. (2-tailed)
.000
.

N
331
331
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Ss
f3
Spearman’s rho
ss
Correlation Coefficient
1.000
.998**

Sig. (2-tailed)
.
.000

N
331
331

f3
Correlation Coefficient
.998**
1.000

Sig. (2-tailed)
.000
.

N
331
331
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ranks

Mean Rank
f1
1.43
f2
1.57
f3
3.00

Test Statisticsa
N
331
Chi-square
504.409
df
2
Asymp. Sig.
.000
a. Friedman Test

Correlations

Ss
toseh
Spearman’s rho
ss
Correlation Coefficient
1.000
.876**

Sig. (2-tailed)
.
.000

N
331
331

toseh
Correlation Coefficient
.876**
1.000

Sig. (2-tailed)
.000
.

N
331
331
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ranks

Mean Rank
eghtesadi
1.67
ejtemai
1.33

Test Statisticsa
N
331
Chi-square
44.491
df
1
Asymp. Sig.
.000
a. Friedman Test
جدول ج : ضريب آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.844
30

VAR00003

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
107
32.3
32.3
32.3

2.00
62
18.7
18.7
51.1

3.00
48
14.5
14.5
65.6

4.00
51
15.4
15.4
81.0

5.00
52
15.7
15.7
96.7

6.00
9
2.7
2.7
99.4

7.00
2
.6
.6
100.0

Total
331
100.0
100.0

Ranks

VAR00003
N
Mean Rank
ss
dimension1
1.00
107
168.25

2.00
62
160.74

3.00
48
163.25

4.00
51
176.20

5.00
52
162.33

6.00
9
152.39

7.00
2
171.50

Total
331

Test Statisticsa,b

ss
Chi-square
1.131
df
6
Asymp. Sig.
.980
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: VAR00003

Test Statisticsa,b

ss
Chi-square
1.439
df
6
Asymp. Sig.
.963
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: VAR00002

Title: Rural Development with emphasis on agricultural sustainablity

Abstract:
One of programs that can have significant role in rural development is effort towards sustainable agriculture. It means to maintain the optimal use of resources in the future, The most common definition of sustainabie agriculture is that all economical, social and ecological aspects are included. The purpose of this study is rural development with emphasis on agricultural sustainability. The location limit is Behshahr city and its time limit in 2012-2013. Research population is 2545 hiusholds of farmer s that according to this population, 331 research statistical samples were selected through cochran formula Data has been collected through field surveg and analyzed by spss software. the results suggests that there is significant relationship between economic, management and natural factors and agricultural sustainability. In addition, according to the kruskal- wallis test there is no significant difference between the multiple levels of agricultural sustainability in residential area. Friedman test shows that the variables of stability and development has the most effect among agricultural sustainability dimensions and economic variables are most effective among rural development dimensions.
Key words: rural development, Natural and economical factors. Sustainable agriculture.

By: Ommolbanin
Rahmani khalili

Islamic Azad University
Qaemshahr Branch

A Master’s thesis to Get M.sc. Degree
Agricultural Management

Rural Development with emphasis on agricultural sustainablity
(Case of Behshahr City)

Thesis Advisor:
(ph.D.) Ghasem Norozi

Consulting Advisor:
Mehrdad Zarenezhad (ph.D.)

By:
Ommolbanin Rahmani khalili

Summer 2013
1 Molt
2 Hant
3 Sustainable Development
4 International Organization for protection of Natural Resources
5 WSSD
6 APO
7 World Bank, 2005
8 Tolba
9Adams
10 Dixon
11 Brouwer
12 Gerifin&Jimz
13 Albert, 2000; Doppler and Calatrava, 2000; Jones and Street,

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید