آماري، نمونه، حجم و روش نمونهگيري، ابزار گردآوري اطّلاعات، روايي و پايايي ابزار، روش هاي آماري و جدول تناظر فرضيهها با آزمون ها” مورد بررسي قرار مي گيرد.

3-2- روش پژوهش
روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي – تحليلي است. فرآيند به اين صورت است بعد از مطالعات ميداني و جمع آوري اطلاعات مربوط به شاخص هاي توسعه روستايي و شاخص هاي پايداري کشاوري ميزان پايداري دو مولفه و رابطه بين آنها از طريق آزمون ها و ضرايب آماري چون ضريب همبستگي اسپير من مشخص خواهد شد. همچنين با استفاده از طيف ليکرت و امتيازات ان شاخص ها و متغيرهاي مولفه پايداري کشاورزي رتبه بندي و اولويت بندي مي شوند.

3-3- جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق ,سرپرستان خانوار کشاورزي روستاهاي دهستان از بخش مرکزي شهرستان بهشهر خواهد بود.مطابق با آمارهاي جهاد کشاورزي اين شهرستان، کل جامعه آماري برابر 2545 نفر است که به شرح جدول (3-1)است.

جدول 3-1: جامعه آماري بر حسب سرپرستان خانوار کشاورزي
طبقات
شاخص ها
شهيدآباد
گرجي محله
آسياب سر
كوهستان
سارو
امام ده
كنت
جمع
فراواني هر طبقه
823
427
390
398
416
76
15
2545
نسبت هر طبقه به جامعه
3234/0
1678/0
1532/0
1564/0
1634/0
0298/0
0058/0
100
نسبت نمونه به جامعه
107
62
48
51
52
9
2
331
منبع: جهاد کشاورزي شهرستان بهشهر

3-4- نمونه گيري و شيوه نمونه گيري
با توجه حجم جامعه آماري و از طريق فرمول کوکران، حجم نمونه معادل 334 نفر انتخاب شده است كه پس از جمع آوري پرسشنامه، 331 پرسشنامه برگشت داده شد. و روش نمونه گيري تصادفي از نوع
طبقه اي مي باشد.
(3-1)
= tضريب اطمينان
N = حجم جامعه آماري
n = حجم نمونه
p = دارا بودن صفت مورد بررسي
q= عدم دارا بودن صفت مورد بررسي
= خطاي مجاز
3-5- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
اطلاعات تحقيق شامل دو گروه است، بخش اول مربوط به مطالعات و مقاله هاي مشابه داخلي و خارجي که اطلاعات آن به صورت کتابخانه اي جمع آوري مي شود. و بخش دوم شامل اطلاعات مربوط به متغييرهاي تحقيق که به صورت ميداني و تکميل پرسشنامه جمع آوري مي شود
اجزاي پرسشنامه : هر پرسشنامه به طور معمول شامل دو دسته سوالات عمومي و تخصصي است سوالات عمومي، مشخصات فردي پاسخ دهندگان را در بر مي گيرد. اين سوالات عبارتند از : جنسيت، سن، ميزان تحصيلات ، محل سکونت.
سوالات تخصصي که بخش اصلي پرسشنامه است که براساس مولفه هاي تشکيل دهنده موضوع شکل گرفته اند.جهت امتيازدهي و ارزش گذاري کمي پاسخ هاي سوالات تخصصي از طيف ليکرت استفاده
مي شود. ونحوه تهيه پرسشنامه به اين گونه است که طبق متغيرهاي پژوهش، سوالات مطرح و شاخص هاي آن مشخص شد. سپس از سرپرستان خانوار کشاورزان جامعه مورد بررسي، پرسشنامه تهيه گرديده است.

جدول 3-2: ارزش گذاري کمي پاسخ هاي سوالات از طريق طيف ليکرت
بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
گزينه انتخابي
5
4
3
2
1
امتياز

3-6- روايي و پايايي پرسشنامه
3-6-1- روايي پرسشنامه37
منظور از روايي اين است كه محتواي ابزار گردآوري اطلاعات يا سوالات مندرج در ابزار دقيقا متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. يعني اينكه هم داده هاي جمعآوري شده از طريق ابزار مازاد بر نياز پژوهش نباشد و هم اينكه داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغيرها در محتواي ابزار حذف نشده باشند
(حافظ نيا،1378).
در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه براي پاسخ به سوالات و فرضيات استفاده گرديد لذا براي بررسي روايي پرسشنامه از روش روايي محتوايي استفاده شده است. بدين صورت كه پرسشنامه ابتدا به تعدادي از صاحب نظران و اساتيد از جمله استاد راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزيابي فرضيه ها نظرخواهي گرديد كه ضمن انجام تغييراتي در پرسشنامه به اتفاق آن را اصلاح و تاييد نمودند.

3-6-2- پايايي آزمون38
قابليت پايايي يكي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است كه نشان دهنده اين است كه ابزار اندازه گيري تا چه اندازه نتايج يكساني در شرايط مشابه به دست مي دهد. يكي از روش هاي محاسبه قابليت پايايي، ضريب آلفاي كرونباخ مي باشد كه براي محاسبه آن ابتدا بايد واريانس نمرات هر سوال پرسشنامه و واريانس كل آزمون را محاسبه كرد و سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آن را محاسبه نمود (بازرگان،1376).
(3-2)
= ضريب آلفاي كرونباخ
= تعداد سوال هاي پرسشنامه
= واريانس مربوط به سوال iام
= واريانس كل آزمون

3-7- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
در اين پژوهش، براي تجزيه وتحليل داده هاي حاصل از پرسشنامه و متناسب با سوالات تحقيق ازروش آمارتوصيفي واستنباطي استفاده مي شود، براي توصيف وضعيت موجود و دسته بندي گروه هاي آزمودني از نظر صفات مختلف و توصيف ويژگي هاي جامعه آماري از روش هاي آمار توصيفي همچون فراواني، درصد، درصد فراواني تجمعي، نمودار و… استفاده مي شود.
در بخش آمار استنباطي به ترتيب از آزمونهاي k-s جهت بررسي نرمال بودن داده ها و آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن جهت تعيين رابطه همبستگي بين متغييرها پژوهش و آزمون فريدمن جهت بررسي تفاوت معني دار بين ابعاد مختلف پايداري كشاورزي و آزمون كروسكال واليس جهت بررسي تفاوت متغيير پايداري كشاورزي در سطوح مختلف ناحيه اي استفاده گرديده است.
از آمون کولموگروف- اسميرنوف (k-s) به اين منظور استفاده کرده ايم که آيا داده هاي پژوهش نرمال هستند يا خير؟ اگر داده ها نرمال بودند براي آزمون فرضيات ازآزمون پارامتري و اگر داده ها نرمال نبودند از آزمون ناپارامتري براي آزمون فرضيات استفاده مي شود.
و براي اولوليت بندي متغيرها و بررسي اينکه نظرات پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه نسبت به سوالات و شاخصهاي متغيرها چگونه است از آزمون فريدمن استفاده گرديده است. آزمون فريدمن يک آزمون ناپارامتري، معادل آناليز واريانس با اندازه هاي تکراري (درون گروهي) است که از آن براي مقايسه ميانگين رتبه ها در بين K متغير (گروه) استفاده مي‌کنيم.
همچنين براي بررسي مقايسه تفاوت معني داري بين ابعاد مختلف پايداري کشاورزي در سطوح مختلف ناحيه ي اقامتي مورد مطالعه از آزمون کروسکال واليس39 استفاده گرديد. که اين آزمون در واقع معادل واريانس يکطرفه مي باشد كه براي مقايسه ميانگين دو يا چند جامعه مورد استفاده قرار ميگيرد اما برخلاف آن نيازي به مفروضات آن نظير اينکه نمونه ها از يک جامعه نرمال بدست آمده باشد و يا اينکه واريانس يکساني داشته باشند وجود ندارد.

فصل چهارم

تجزيه و تحليل دادهها

4-1- مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها براي بررسي صحت و درستي فرضيات تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع مورد تحقيق مي باشد. تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي ترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب مي شود. بنابراين پس از معرفي روش تحقيق، لازم است با استفاده از داده ها و روشهاي آماري، به آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته شود.
در اين فصل داده هاي جمع آوري شده براي تاثيد يا رد فرضيههاي تحقيق مورد استفاده قرار ميگيرند. جهت تحليل يافتهها ابتدا داده هاي پژوهش (که در عمليات ميداني از طريق پرسشنامه جمع آوري شده بودند)، استخراج شده اند. سپس کليه دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در بخش آمار استنباطي به ترتيب از آزمونهاي ضريب همبستگي اسپيرمن جهت تعيين رابطه همبستگي بين متغييرها پژوهش و آزمون فريدمن جهت بررسي تفاوت معني دار بين ابعاد مختلف پايداري كشاورزي و آزمون كروسكال واليس جهت بررسي تفاوت متغيير پايداري كشاورزي در سطوح مختلف ناحيهاي استفاده گرديده است.

4-1-1- محاسبه حجم نمونه
محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران:

4-2- فرض هاي پژوهشي مربوط به پرسشنامه :
فرض صفر: قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه تحقيق در حد قابل قبول نيست.
فرض يك: قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه تحقيق در حد قابل قبول است.

فرض هاي آماري:
7/0H0 : Alpha
H1 : Alpha ?7/0

معمول ترين آزمون پايايي ضريب آلفاي کرونباخ مي باشد که در اين تحقيق نيز به کار گرفته شده است. بدين ترتيب که 30 پرسشنامه به صورت پيش آزمون بين اعضاي نمونه توزيع و بين داده هاي جمع آوري شده طي فرايند پيش آزمون ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است. ضريب قابليت اعتماد آلفاي کرنباخ بين صفر ويک قرار مي گيرد که صفر عدم پايايي و مثبت 1 پايايي کامل را نشان مي دهد. در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS ميزان پايايي پرسشنامه اندازه گيري و مقدار بدست آمده بيانگر آن است که پرسشنامه از پايايي نسبتاً بالائي برخوردار مي باشد.

جدول (4-1)؛ جدول ضريب آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه
تعداد
ضريب آلفاي كرونباخ
30
844/0
منبع : يافته هاي تحقيق

فرض صفر پذيرفته مي شود، زيرا 7/0 Alpha ? شده است، يعني اينكه قابليت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبول است.

4-3- بخش اول: آمار توصيفي
4-3-1- آمار توصيفي سوالات پرسشنامه :
توصيف متغيرهاي دموگرافيك: در اين مطالعه كه به منظور بررسي توسعه روستايي با تاكيد بر پايداري كشاورزي طراحي گرديده است، اطلاعات مربوط به متغيرهاي زير جمع آوري شده است:

1. جنسيت
با توجه به نتايج جدول، از 331نفر شركت كننده در مطالعه، 224 نفر(7/67 درصد) مرد، 107 نفر(3/23 درصد) را زنان تشکيل مي دهند.

جدول(4-2)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسيت
متغير
سطوح متغير
فراواني
درصد

جنسيت

مرد
224
7/67

زن
107
3/23

جمع
331
100

نمودار(4-1)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسيت

منبع : يافته هاي تحقيق

2. تحصيلات
با توجه به نتايج جدول، از 331 نفر شركت كننده در مطالعه، 40 نفر (1/12 درصد) داراي مدرك بيسواد، 88 نفر (6/26 درصد) داراي مدرک ابتدايي، 76 نفر(23درصد) داراي مدرك راهنمايي، 78 نفر(6/23 درصد) داراي مدرك دبيرستان و 49 نفر (8/14 درصد) داراي مدرك دانشگاهي هستند.

جدول(4-3)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصيلات
متغير
سطوح متغير
فراواني
درصد

تحصيلات
بيسواد
40
1/12

ابتدايي
88
6/26

راهنمايي
76
23

دبيرستان
78
6/23

دانشگاهي
49
8/14

جمع
331
100

نمودار(4-2)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصيلات

منبع : يافته هاي تحقيق

3. سن
با توجه به نتايج جدول، از 331 نفر شركت كننده در مطالعه، 39 نفر(8/11درصد) گروه سني زير 25 سال، 98 نفر(5/29 درصد) گروه سني 25 تا 35 سال، 106 نفر(32 درصد) گروه سني 35 تا 45 سال، 79 نفر گروه سني 45 تا 55 سال و 9 نفر گروه سني 55 سال به بالا هستند.

جدول(4-4)؛ توزيع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن
متغير
سطوح متغير
فراواني
درصد

سن
زير 25 سال
39
8/11

35-25
98
5/29

45-35
106
32

55-45
79
24

55 سال به بالا
9
7/2

جمع
331
100

نمودار(4-3)؛ توزيع

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید