زند پروري ناسالم برآيند.
2. معرفي و اطلاع رساني در مورد راهکارهايي در جهت بالا بردن آگاهي والدين دانش آموزان در خصوص به کارگيري سبک هاي فرزند پروري مناسب

منابع فارسي
احدي،جمال؛ خوييني،زهرا؛ کريمي،علي اکبر؛ دلاور،سعيد و زري باف، احمد.(1390).مقايسه انواع سبک هاي تفکر با ميزان يادگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميان دانشجويان دختر و پسر مدارس فني حرفه اي شهرستان تهران،پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي،دانشگاه پيام نور تهران.
اسفندياري، علي. (1388). بررسي و مقايسه شيوه هاي فرزند پروري مادران مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران کودکان بهنجار و تأثير آن بر اختلالات رفتاري فرزندان، پايان نامه کارشناسي ارشد، انيستيتو روان پزشکي ايران، فصلنامه علوم روانشناسي ، سال دوم، شماره 3، 26-19.
اسماعيل پورحسامي، فاطمه(1388). روابط والدين و فرزند و نقش آن درشکل گيري هويت، مجله تربيت، ماهنامه پرورشي وزارت آموزش وپرورش، انتشارات معاونت آموزشي، شماره 8 .
امامي‌پور، سوزان و سيف ، علي اکبر. ( 1382). بررسي تحولي سبک هاي تفکر در دانش آموزان و رابطه آن ها با خلاقيت و پيشرفت تحصيلي ، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي ، تهران .
آزادي، شهدخت. (1389). بررسي رابطه شيوه‌هاي فرزندپروري والدين با کمرويي دختران شهرستان نورآباد سال تحصيلي 82-81 ، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته روانشناسي عمومي، دانشگاه الزهراء.
بخشي،احمد.(1387). رابطه باورهاي خودکارآمدي و سبک هاي حل مسئله در دانشجويان ،مجله روانشناسي سال دهم،شماره 32، ص 35-56.
برهمند، اوشا(1389). بررسي رابطه بين مزاج، سبک فرزندپروري و مشکلات رفتاري ميان کودکان پيش دبستاني درشهر تبريز، رساله دکتري، دانشگاه علامه طباطبائي
پور فرج عمران ، مجيد (1387). بررسي رابطه بين خلاقيت ، هوش هيجاني و سبک هاي تفکر . اولين کنفرانس ملي خلاقيت شناسي و مديريت نوآوري در ايران .
پوراحمدي، رضا و مهرابي، مريم .(1388). بررسي اثر کوتاه مدت آموزش برنامه ي فرزندپروري مثبت بر تغيير شيوه هاي فرزندپروري مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي ، فصلنامه خانواده پژوهي ، سال دوم، شماره 8، 23-16.
جهانشاهي، ناهيد،ابراهيمي قوام،صغري.(1386). بررسي تطبيقي رابطه بين سبک تفکر با سن، جنسيت،رشته تحصيلي و ميزان تحصيلات و شيوه هاي فرزند پروري والدين معلمان مقاطع سه گانه ابتدايي،راهنمايي، متوسطه، فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي دوره ي چهارم، شماره 2،پاييز 86.
حسيني نسب، عليرضا. (1387). بررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري با خودکارآمدي و سلامت رواني دانش آموزان، مطالعات تربيتي و روان شناسي ، سال دوم، شماره 37 ، 7-2.
حسينيان،اکبر،پورشهرياري ،رضا و کلانتري، قاسم.(1387). سبک هاي فرزند پروري، چاپ دوم، تهران: نشر و پژوهش دادار.
حميدي زاده،محمد رضا.(1382). بررسي رفتار وسازه سبک هاي حل مسئله نيروي انساني دانش گرا .مجله مديريت و توسعه.6و61،15_25.
رحماني، فرناز . (1387). ارتباط شيوه تربيتي والدين با ميزان مشکلات رفتاري دانش آموزان، مقاله پژوهشي، مهر
رضايي، محمد. (1389). بررسي رابطه بين شيوه‌هاي فرزند پروري مادران با بلوغ اجتماعي دانش آموزان مدارس راهنمائي منطقه 6 تهران در سال تحصيلي 76-75، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.
رضايي،خدادخواه.(1388). بررسي تحليلي سبک هاي تفکر و عملکرد مديران مدارس متوسطه . شهر شيراز . پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز.
رضوي، ع ؛ شيري ، ا . ع. (1384). بررسي تطبيقي رابطه بين سبک هاي تفکر دختران و پسران دبيرستاني با پيشرفت تحصيلي آنان ، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي شماره‌ي 12 ، تهران .
زارع ، حسين ؛ آخوندي ، نيلا و اعراب شيباني ، خديجه ( 1390 ). رابطه‌ي سبک هاي تفکر با خلاقيت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور ، اولين همايش ملي يافته هاي علوم شناختي در تعليم و تربيت ، تهران.
زارعان، معين و بخشي پور رودسري،حسين.(1386).بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري با سبک هاي حل مسئله در دانش آموزان مقطع متوسطه،مجله روانشناسي ،شماره 34.
زارعان،مصطفي،اسدالله پور،امين و بخشي رودسري،عباس.(1386). رابطه هوش هيجاني و سبک هاي حل مسئله با سلامت عمومي. مجله روانپزشکي باليني ايران.13و2،166_172..
سروقد،اکرم، رضايي،عبدالله و معصومي،احمد.(1389).پيش بيني خلاقيت از سبک هاي تفکر در دانشجويان ،پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي،دانشگاه پيام نور تهران.
سروقد،سيروس وديانت،عارفه سادات.(1388).مقايسه سبک هاي يادگيري و شيوه هاي حل مسئله دانشجويان دختر و پسر گرايش هاي علوم انساني ،علوم پايه و فني مهندسي .فصل نامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي .2و4،77_92.
سلطاني امرآبادي ، مرضيه (1381). بررسي رابطه بين خلاقيت وسبک هاي تفکر و شيوه هاي مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان . پايان نامه کارشناسي ارشد . فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه پيام نور تهران .
سلگي، زهرا (1390). بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و پيشرفت تحصيلي دانشجويان، اولين همايش ملي يافته هاي علوم شناختي در تعليم و تربيت .
شريفي درآمدي ،پرويز.(1384).تاثير آموزش سبک حل مسئله به ميزان عزت نفس دانش آموزان داراي مشکلات رفتاري .فصل نامه ي نوآوري هاي آموزشي.14و4،38_62.
شکري ، اميد؛ کديور ، پروين؛ فرزاد ، ولي الله و دانشورپور ، زهره .( 1387). رابطه ‌ي سبک هاي تفکر و رويکردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان . فصلنامه تازه هاي علوم شناختي ، شماره‌ي 30، تهران .
صادق خاني، اسدالله. (1391). مقايسه شيوه هاي فرزندپروري مادران دانش آموز پسر 7 تا 9 سال دوره ي ابتدايي با اختلال يادگيري، فصلنامه افراد استثنايي ، سال سوم ، شماره 6 ، 23-12.
صدري، سيد جلال . (1392). مقايسه شيوه‌هاي فرزندپروري و کارکرد خانواده در خانواده‌هاي بدسرپرست داراي اختلالات رفتاري و عادي، انتشارات دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، دوره 7، شماره 2.
فرضي ، مرجان. (1391).مقايسه شيوه‌هاي فرزند پروري مادران کودکان داراي اختلال هاي افسردگي، اضطرابي و وسواس فکري و عملي با مادران کودکان عادي، مقاله پژوهشي در حيطه کودکان استثنائي، شماره 4و3.
فطين حور، شهاب. (1391).بررسي رابطه اختلالات رفتاري با شيوه‌هاي فرزندپروري مادران در بين دانش آموزان پسرکلاسهاي چهارم و پنجم ابتدائي شهر اردبيل در سال تحصيلي 75-74،پايان نامه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي،دانشگاه تربيت معلم.
قلتاش ،عباس ،صالحي ،مسلم و خادم کشاورز ،مريم.(1388). بررسي سبک هاي حل مسئله وترس از ابراز وجود در نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار هنجاري.فصل نامه روانشناسان ايراني.3و1،44-68.
ليل آبادي، ليدا .(1392).بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و شيوه‌هاي فرزندپروري مادران عادي و مبتلا به اختلال سلوکي در مدارس ابتدائي، فصلنامه رهيافتي نو در روانشناسي، سال دوم، شماره 3. 26-15.
محرابي، شهربان . (1389). مقايسه ميزان اختلالات رواني دختران نوجوان با توجه به شيوه هاي فرزندپروري والدين در دبيرستان هاي شهرستان جيرفت ، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه علامه .
محمدي ،نورالله و حاجي عليزاده ،کبري.(1387).بررسي سبک هاي حل مسئله و ترس از ابراز وجود در نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار هنجاري .فصل نامه روانشناسان ايراني .3و3،42_50
محمدي،فريده.(1377).بررسي شيوه حل مسئله در افراد افسرده و مقايسه آن با افراد عادي.پايان نامه کارشناسي ارشد.دانشگاه فردوسي مشهد.
محمدي،محمد و حاجي عليزاده،عرفان.(1387).بررسي رابطه باورهاي خودکارآمدي ،مسند مهارگذاري با موفقيت تحصيلي ،مجله روانشناسي شماره 31 ،ص 44-47.
محمودي ،علي و واحدي ،حسين.(1386).بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي حل مسئله در زندانيان مجرم. دوماهنامه ي علمي پژوهشي شاهد.16و34،61-69.
مهرافروز، حجت الله. (1390). بررسي رابطه بين نگرش نسبت به شيوه‌هاي فرزندپروري مادر (اقتدار، منطقي، استبدادي، آزادگذاري)، مکان کنترل و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدائي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.
ناطقيان، سارا ( 1387) پبيني خلاقيت از سبک هاي تفکر در دانشجويان ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده روان 10-
هيبتي،عليرضا.(1381). بررسي تطبيقي رابطه بين سبک هاي فرزند پروري و رويکردهاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشجويان.تازه هاي علوم شناختي،سال 8،شماره 2، 44-52.
هيبتي،عليرضا.(1381). بررسي تطبيقي رابطه بين سبک هاي فرزند پروري و رويکردهاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشجويان.تازه هاي علوم شناختي،سال 8،شماره 2، 44-52.
يوسفي، آيت الله. (1389). رابطه شيوه‌هاي فرزند پروري با مهارتهاي اجتماعي در دانش آموزان ابتدائي شهر اسفراين، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید