سوم
روش پژوهش

در اين فصل، ابتدا به طرح پژوهش ،جامعه آماري ، روش انتخاب نمونه و سپس ابزار سنجش و در نهايت تحليل هاي آماري داده ها پرداخته خواهد شد.
3-1 طرح پژوهش
طرح پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است که بر اساس آن رابطه بين سبک هاي فرزند پروري والدين با سبک هاي تفکر و سبک هاي حل مسئله دانش آموزان مورد بررسي قرار مي گيرد.
3-2 طبقه بندي متغيرها
متغير پيش بين : سبک هاي فرزند پروري
متغير ملاک : سبک هاي تفکر و سبک هاي حل مسئله
متغير کنترل: تحصيلات ( دانش آموزان مقطع متوسطه) ، جنسيت ( دانش آموزان پسر)
3-3 جامعه آماري پژوهش
کليه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 شهر کرمانشاه در سال تحصيلي 93-92 است که تعداد آنها 3700 نفر است و همچنين جامعه شامل کليه والدين دانش آموزان پسر مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه 2 شهر کرمانشاه در سال تحصيلي 93-92 است.
3-4 نمونه آماري پژوهش و روش نمونه گيري
بر حسب فرمول کوکران و کرجسي تعداد 348 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه 2 شهر کرمانشاه به عنوان نمونه انتخاب شد و با اتکا به نمونه گيري تصادفي ساده و نمونه گيري در دسترس اين تعداد از دانش آموزان پسر انتخاب شد و همچنين نمونه شامل يکي از والدين دانش آموزان پسر انتخاب شده به عنوان نمونه نيز مي باشد، يعني شامل 348 والدين نيز است. روش انتخاب نمونه به اين شکل بود که از بين 12 دبيرستان پسرانه ، تعداد 5 دبيرستان انتخاب گرديد و از هر دبيرستان دو کلاس و در مجموع 10 کلاس به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسش نامه ها در اين تعداد نمونه و والدين آنها اجرا گرديد.
3-5 ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از 3 پرسش نامه استفاده گرديد. که در زير به شرح آنها پرداخته شده است.
3-5-1پرسش نامه شيوه هاي فرزند پروري
جهت سنجش شيوه هاي فرزند پروري، پرسش نامه شيوه هاي فرزندپروري بامريند(1967) استفاده شد. که اين پرسش نامه را بامريند(1967) پس از بررسي هاي طولاني ساخته است. اين پرسش نامه شامل 30 جمله است،که سبک هاي فرزند پروري سهل گيرانه،مقتدرانه و مستبدانه را مي سنجد. بوري(1991) ميزان پايايي اين پرسش نامه را با استفاده از روش باز آزمايي به اين شرح گزارش داد:81/0براي شيوه ي سهل گيرانه،86/0 براي شيوه ي مستبدانه،78/0براي شيوه ي مقتدرانه در بين مادران و 77/0براي شيوه ي سهل گيرانه،85/0براي شيوه ي مستبدانه و 92/0براي شيوه ي مقتدرانه در بين پدران. شيوه نمره گذاري پرسش نامه بر اساس طيف ليکرت 5 گزينه اي مي باشد.
3-5-2 پرسش نامه سبک هاي تفکر
براي بررسي سبک هاي تفکر از پرسش نامه ي سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر(1991) استفاده شد. اين پرسش نامه که در سال 1991طراحي شده است و شامل 104 سوال است و 13 خرده آزمون است که سبک تفکر را اندازه مي گيرد. استرنبرگ (1991)ضريب اعتباري دروني مقياس سبک تفکر را بين 57/0تا 88/0اعلام کرده است و در پژوهش سروقد،رضايي و معصومي(1389)براي محاسبه ي ضريب پايايي مقياس از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد و ضريبي برابر88/0 بدست آمد. روايي اين پرسش نامه به روش عوامل و روايي همگرا و واگرا) و پايايي به روش باز آزمايي و آلفاي کرونباخ، توسط سازندگان آزمون در گروههاي مختلف (عادي و در خطر) اجرا گرديده و اعتباربالاي 94/0 و پايايي داراي 93/0 را گزارش کردند. شيوه نمره گذاري بر اساس طيف ليکرت 7 گزينه اي است.
3-5-3پرسش نامه سبک هاي حل مسئله
براي اين منظور (سنجيدن سبک هاي حل مسئله) از پرسش نامه ي سبک هاي حل مسئله کسيدي و لانگ (1996) استفاده مي شود که داراي 24 سوال است و 6 عامل را مي سنجد. در پژوهش محمدي(1389) ضريب آلفاي اين پرسش نامه بالاتر از 50/0بود و براي تمام مقياس ها اين نتيجه به دست آمد. و روايي و پايايي آن 95/0 محاسبه شد. شيوه نمره گذاري بر اساس طيف سه گزينه اي بله ، خير و علامت سئوال (نمي دانم) است.
3-6روش اجرا
به منظور اجراي پژوهش به هماهنگي با جامعه ي مورد نظر که در اين پژوهش مدارس و دانش آموزان مقطع متوسطه پسر و والدين آنها هستند، پرداخته و پژوهشگر پرسش نامه هاي سبک هاي تفکر و سبک هاي حل مسئله را به صورت انفرادي و بدون ذکرنام آزمودني و با اطمينان از آمادگي آزمودني جهت همکاري و ضمن ارائه توضيحاتي در مورد نحوه ي پاسخگويي به پرسش نامه ها به آزمودني داده است و از آنها خواسته که با آرامش و دقت در مدت زمان مشخص شده به پرسش نامه ها پاسخ دهند و سپس پرسش نامه شيوه هاي فرزند پروري را در اختيار والدين آنها قرار داده و از همکاري آنها تشکر نموده است.
3-7 روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها
براي تجزيه و تحليل داده ها در پژوهش حاضر از نرم افزار Spss استفاده شد و نتايج استفاده از اين نرم افزار در قالب دو بخش آمار توصيفي ( شامل ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي ارائه مي گردد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه:
در اين فصل ابتدا آمار توصيفي و سپس آمار استنباطي در خصوص فرضيه هاي پايان نامه ارائه مي گردد.
الف) يافته هاي توصيفي
4-1- فراواني و درصد سبک هاي فرزندپروري والدين

سبکهاي فرزندپروري
فراواني
درصد
فراواني تجمعي
مقتدرانه
111
9/31
9/31
مستبدانه
144
4/41
3/73
سهل گيرانه
93
7/26
100
مجموع
348
100

همانطور که در جدول فوق مشاهده مي شود فراواني سبک مستبدانه با 144 نفر (4/41 درصد) بيشتر از ساير سبک هاي فرزندپروري است.

4-2- ميانگين و انحراف معيار نمره سبک هاي فرزندپروري

سبک مقتدرانه
سبک مستبدانه
سبک سهل گير
ميانگين نمرات
2/43
95/41
57/42
انحراف معيار
8/3
5/2
5/3

همانطور که جدول 4-2 نشان مي دهد، ميانگين نمرات سبک فرزند پروري مقتدارانه ، 2/43 ، در سبک مستبدانه 95/41 و در سبک سهل گيرانه 57/42 به دست آمد. بنابراين والدين بيشتر داراي سبک فرزند پروري مقتدرانه بودند.
4-3- ميانگين و انحراف معيار نمره سبک هاي تفکر

اجرايي
قانوني
قضايي
آزاد انديش
محافظه کار
ميانگين
65/25
5/25
3/25
8/25
89/25
انحراف معيار
13/4
15/4
84/3
1/4
45/4

همانطور که در جدول 4-3 مشاهده مي شود، ميانگين سبک هاي اجرايي، قانوني ، قضايي، آزاد انديش و محافظه کار به ترتيب 65/25، 5/25، 3/25، 8/25 و 89/25 بود و همچنين نمره انحراف معيار به دست آمده براي سبک هاي تفکر ذکر شده، به ترتيب، 13/4، 15/4، 84/3، 1/4 و 45/4 به دست آمد.
4-4- ميانگين و انحراف معيار نمره سبک هاي حل مسئله

غير سازنده
سازنده
غير سازنده
سازنده

درماندگي
اجتناب
مهارگري
گرايش
خلاقيت
اعتماد

ميانگين
48/5
68/5
482/5
03/5
44/5
51/5
65/16
16
انحراف معيار
38/1
64/1
38/1
5/1
52/1
69/1
32/4
48/4

همانطور که در جدول 4-4 مشاهده مي گردد، ميانگين سبک هاي حل مسئله درماندگي، اجتناب، مهارگري، گرايش، خلاقيت، اعتماد، غير سازنده و سازنده به ترتيب 48/5، 68/5، 482/5، 03/5، 44/5، 51/5، 65/16 و 16 به دست آمد. همچنين نمرات انحراف معيار سبک هاي نام برده به ترتيب 38/1، 64/1، 38/1، 5/1، 52/1، 69/1، 32/4 و 48/4 به دست آمد.

ب) يافته هاي استنباطي
فرضيه اول) بين شيوه?هاي فرزند پروري والدين با سبک هاي تفکر دانش آموزان رابطه وجود دارد.???????
به منظور بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با سبک هاي تفکر با توجه به نرمال بودن داده?ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي گردد. لازم به بيان است که براي محاسبه و به دست آوردن نرمال بودن داده ها، بايد از آزمون کولمو گروف- اسميرنوف استفاده کرد. اما با توجه به اينکه حجم نمونه بالاي 300 نفر است بنا به قانون آمار استنباطي، براي حجم نمونه بالاي 300 نفر اين آزمون ارائه نمي گردد و داده ها واجد نرمال بودن شناخته خواهند شد.?
نتايج به دست آمده در جدول زير آمده است:??????
4-5- ضريب همبستگي پيرسون بين سبک هاي تفکر و سبک هاي فرزندپروري

سبک هاي تفکر

اجرايي
قانوني
قضايي
آزاد انديش
محافظه کار
سبک هاي فرزندپروري
مقتدرانه
558/0**
564/0**
481/0**
576/0**
520/0**

مستبدانه
157/0*
529/0**
217/0*
179/0*
525/0**

سهل گيرانه
116/0-*
331/0-**
091/0-
133/0-*
361/0-**

** در سطح 01/0 معني دار است.
* در سطح 05/0 معني دار است. 348=N
همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي شود بين سبک فرزند پروري مقتدرانه و سبکهاي تفکر در سطح 01/0 P رابطه مثبت و معني دار وجود دارد و با سبک تفکر آزاد?انديش رابطه همبستگي قوي تر است.? با توجه به جدول فوق بين سبک فرزندپروري مستبدانه با سبک تفکر قانوني و محافظه کار در سطح 01/0 P و با سبک تفکر اجرايي، قضايي و آزاد انديش در سطح 05/0 P رابطه مثبت و معني دار وجود دارد.
همچنين مشاهده مي شود بين سبک فرزندپروري سهل گيرانه با سبک تفکر قانوني و محافظه کار در سطح 01/0 P رابطه معکوس و با سبک اجرايي و آزاد انديش در سطح 05/0 P رابطه معکوس دارد و با سبک تفکر قضايي رابطه معني داري ديده نشد.
فرضيه دوم ) بين سبک هاي تفکر با شيوه هاي حل مسئله دانش آموزان رابطه وجود دارد.
به منظور بررسي رابطه بين سبکهاي تفکر با شيوه?هاي حل مسئله(سازنده و غير سازنده) دانش آموزان با توجه به نرمال بودن داده?ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي گردد نتايج به دست آمده در جدول زير آمده است:??????????????
4-6- ضريب همبستگي پيرسون بين شيوه هاي حل مسئله و سبک هاي تفکر

سبک هاي تفکر

اجرايي
قانوني
قضايي
آزاد انديش
محافظه کار
شيوه هاي حل مسئله
غير سازنده (درماندگي، مهارگري مسئله و اجتناب)
212/0-**
336/0-**
170/0-*
201/0-*
331/0-**

سازنده
(گرايش به مسئله، خلاقيت و اعتماد)
116/0*
299/0**
100
111/0*
300/0**

** در سطح 01/0 معني دار است.
* در سطح 05/0 معني دار است. 348=N
همان طور که در جدول فوق مشاهده مي?شود، شيوه حل مسئله غير سازنده با سبک?هاي تفکر اجرايي، قانوني و محافظه?کار در سطح 01/0 P رابطه معکوس دارد و بين شيوه حل مسئله غير سازنده با سبک هاي قضايي و آزاد انديش در سطح 05/0 P رابطه معکوس وجود دارد.?????????????????????
اما همان?طور که مشاهده مي?شود بين شيوه حل مسئله سازنده با سبک هاي تفکر قانوني و محافظه کار در سطح 01/0 P و با سبک هاي تفکر اجرايي و آزاد انديش در سطح 05/0 P رابطه مثبت و معني دار وجود دارد.???????????
نکته: مجموعه عوامل درماندگي، مهارگري مسئله و اجتناب شيوه حل مسئله غير سازنده و هيجان مدار را تشکيل مي دهند.همچنين سبک هاي گرايش به مسئله،خلاقيت و اعتماد در حل مسئله مجموعا شيوه حل مسئله سازنده يعني سبک مسئله مدار را بوجود مي آورند.
فرضيه سوم) بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با سبک هاي حل مسئله دانش آموزان رابطه وجود دارد.
به منظور رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با سبک هاي حل مسئله با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي?گردد. نتايج به دست آمده در جدول زير آمده است:???????
4-7- ضريب همبستگي پيرسون بين شيوه هاي حل مسئله و سبک هاي فرزند پروري

سبک هاي حل مسئله

غيرسازنده
سازنده
سبک?هاي فرزندپروري???????
مقتدرانه
499/0-**
357/0**

مستبدانه
542/0-**
597/0**

سهل گيرانه
170/0*
283/0-**
همان?طور که در جدول فوق مشاهده مي?شود بين سبک مقتدرانه و سبک حل مسئله غير سازنده رابطه منفي و معني

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید