تقاضاهای بیمه های عمر در ایران بوده است.ضریب تورم انتظاری حاکی از این است که تقاضاهای بیمه های عمر نسبت به تورم کم کشش است. ضریب LDEP ، بار تکفل 85/1 برآورد شده است که با توجه به مطالعات انجام شده در سایر کشورها نشان از کشش کم تقاضا نسبت به این متغیر می باشد. ضریب LITE تأثیر درصد باسوادی را بر تقاضای بیمه های عمر نشان می دهد و این ضریب از تمام ضرایب بالاتر است. بنابراین اگر درصد باسوادی 3 درصد تغییر کند تقاضای بیمه های عمر 4 درصد تغییر کند .
کاردگر(1376): ابراهیم کاردگر برای بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه های زندگی از اطلاعات آماری و مجموعه سری زمانی آمار حسابهای ملی، پولی 1374-1373استفاده کرده است.ضریب LPH حاکی از منفی بودن کشش تورم انتظاری تقاضا برای بیمه های عمر می باشد. بنابراین افزایش تورم انتظاری منجر به کاهش تقاضا برای بیمه های عمر می شود. متغیر مجازی DUM اثر مصوبه دولت مبنی بر بیمه های عمر و حوادث کارمندان دولت بر تقاضای بیمه های عمر را نشان می دهد. در این تحقیق تأثیرگذاری متغیرهای بار تکفل و احتمال مرگ سرپرست خانواده در سطح احتمال 1 درصد رد می شود و حذف این دو متغیر تأثیر زیادی بر سایر متغیرها نداشته است. دلیل این امر به مسائل اعتقادی و فرهنگی جامعه مربوط می باشد.
عزيززاده نیاری (1387) :عارف عزیززاده نیاری در پژوهش خود عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای بیمه عمر در ایران را مورد بررسی قرار داده است. او داده های آماری طی 13 سال و از سال 1345 تا سال 1375 را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق بدین شرح می باشد: بار تکفل که از تقسیم جمعیت غیر شاغل به جمعیت شاغل به دست می آید. ضریب درآمد سرانه با اطمینان 91 درصد معنی دار است. ضریب نرخ باسوادی نیز با همین اطمینان معنی دار می باشد. اما ضریب بار تکفل و نرخ تورم حاکی از بی ارتباط بودن این متغیرها با تقاضا می باشند. در این مدل بین متغیرها خود هم بستگی پایینی وجود دارد.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
در این پژوهش ابتدا ضمن مطالعۀ کتابخانه اي، به بررسی و تعریف متغیرها می پردازیم و روش مناسب برای آزمون فرضیات تحقیق ارائه می گردد.سپس مدل تحقیق بر اساس متغیرها معرفی می شود. درمرحله بعدجهت جمع آوري آمار و اطلاعات لازم از سالنامه هاي آماري مرکز آمار ایران و ترازنامه بانک مرکزي استفاده می گردد. در ادامه براي بررسی فرضیات از الگوهاي اقتصاد سنجی استفاده خواهیم نمود . براي این منظور در ابتدا با استفاده از آزمون هاي موجود به بررسی ایستایی متغیرهاي الگو خواهیم پرداخت .در ادامه جهت بررسی و تحلیل روابط در بین متغیرهای تحقیق از آزمون هم انباشتگی یوهانسون-ژوسیلیوس استفاده خواهد گردید .

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید